งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 026
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนปรีดาวิทย์ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กชายเจษฎา    ชำนาญกุล
2. เด็กหญิงณัฐกมล    ศิริอรุณรัตน์
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    ข้องม่วง
1. นางสาวฌาณุดา    ตั้งแสงสุวรรณ
2. นางสาววราภรณ์    พฤกษาศิลป์
8
2 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงอภิชญา    ทองคำดี
2. เด็กหญิงฐิดารัตน์    แย้มวงษ์
3. เด็กหญิงปาลิตา    ชูดี
1. นางกาญจนา    สีสำลี
2. นางจันทร์จิรา    ใจหนักดี
7
3 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายธีรนัย    ทองงาม
2. เด็กหญิงวรากร    นพนงค์
3. เด็กหญิงธิติพร    เกษมสุข
1. นางสาววารุณี    เจือจันทร์
2. นางสาวเกสรา    ธนาเมธากรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนวัดเวฬุวัน บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงณัชชา    วัชวงซ์
2. เด็กหญิงมณธิญา    ใยบุญมี
3. เด็กหญิงกาญจนา    ใจตรง
1. นางสาวศรัญญา    สุนทโรจน์
2. นางสาวเนตรนภา    ฝัดค้า
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงน้ำฝน    รักไทย
2. เด็กหญิงรัตนากร    เมืองศรี
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์    วงศ์น้อย
1. นางสาวตติยาภรณ์    คล้ายสุบรรณ
2. นางสาวมณฑาทิพย์    ก่ำจา
4
6 โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงจีรวรรณ    สมานผิว
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร    เรือนทองดี
3. เด็กหญิงธนาภา    อาจหาญ
1. นางสาวสุมิตตา    เจริญหอม
2. นางสาวสุรนารี    ศึกหาญ
5
7 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงวันดี    สายศิลป์
2. เด็กหญิงสุธาสินี    ศรีคุณแสน
3. เด็กชายพงศธร    ปรางศร
1. นางสาวนภัสวรรณ    ศรีราคำ
2. นางสาววลัยลักษณ์    โกพัฒน์ตา
ชนะเลิศ
8 โรงเรียนวัดจันทราวาส พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร    ศรีถัน
2. เด็กหญิงปนัดดา    ชาววังฆ้อง
3. เด็กหญิงพรสุดา    มากระจัน
1. นางนวลจันทร์    ลีสุขสาม
2. นางสุวรรณา    มากระจัน
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................