งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 243
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กชายกิตติพงษ์    แสงหิรัญ
2. เด็กหญิงกนกกาญจน์    แสงหิรัญ
3. เด็กชายนภัทร    เตียะเพชร
1. นายธนิต    ปะริน
2. นายสุรเดช    พลนำ
2 โรงเรียนบ้านโป่ง สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงพัชราภา    ใจกล้า
2. เด็กชายธนากร    หมู่ศิริ
3. เด็กชายพีรวิชญ์    เดชจิตต์
1. นางสาวกนกวรรณ    สุวรรณดี
2. นายนรินทร์โชติ    คุรุเกียรติการณ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................