งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 024
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดคอกวัว โภคาราม อู่ทอง 1. เด็กชายชินวัตร    แสงนิกร
2. เด็กหญิงเสาวภา    แก้ววรรณา
1. นายวิเชียร    เหมลี
2. นายอานุภาพ    สถลนันทน์
2 โรงเรียนปรีดาวิทย์ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    ไขสะอาด
2. เด็กหญิงภัทรวดี    ละอองนวล
1. นางสาวศยามล    สุขเกษม
2. นางสุวะภา    พันธ์จันทร์
3 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กชายจีระพงษ์    บุษสุรินทร์
2. เด็กหญิงสุวภัทร    รัตนปัญญา
1. นางสาวศุภร    ศรีบัวทอง
4 โรงเรียนวัดสระยายโสม สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กชายธีธัช    กิจศุภไพศาล
2. เด็กหญิงนิศารัตน์    มะณี
1. นายอดุลย์    ปัญสิงห์
5 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาล 1. เด็กหญิงฐิติพร    เพ็ชรอ่ำ
2. เด็กหญิงเขมจิรา    เหรา
1. นางสาวชญานี    อ่อนใจดี
6 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายอธิภัทร    ศูนย์สิทธิ์
2. เด็กชายชนะ    หนองเพียน
1. นายณัฐพล    บุญศรี
2. นายรพี    ศรีวิเชียร
7 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายวชิรวิชญ์    ใจซื่อ
2. เด็กชายวรวิช    สารีกุล
1. นางสาวกิตติยา    เพ็งพันธ์
2. นายศิขริน    อินทรชู
8 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา    ชาวบ้านใหม่
2. เด็กหญิงหทัยชนก    รอดเพชร
1. นายเพิ่มพล    ศรีเพ็ชร
9 โรงเรียนวัดทับกระดาน บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงเพชรลดา    ตุ้มนิลกาล
2. เด็กหญิงจิรประภา    เสียงเสนาะ
1. นางสาววันเพ็ญ    วรรชะนะ
10 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงยุวรรณดา    เรืองศิลป์
2. เด็กหญิงขวัญชนก    ผิวทองงาม
1. นายประพัทธ    ศรียา
2. นางอรทัย    ศรียา
11 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงสุธาวัลย์    อ่อนละออ
2. เด็กหญิงชมพูนุท    ทองศรี
1. นายอรรถพล    พึ่งพานิช
12 โรงเรียนสองพี่น้อง ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงพลอยชมพู    อุบลแก้ว
2. เด็กชายกิตติภณ    สระโจมทอง
1. นายณัฐวุฒิ    นันทะไสย
2. นางสาวระวิวรรณ    สดประเสริฐ
13 โรงเรียนวัดจันทราวาส พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กชายภีระภัทร    สุชัยคณารักษ์
2. เด็กชายศุภนัฐ    มากระจัน
1. นางสาวนฤมล    เสือเมือง
2. นางสุวรรณา    มากระจัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................