งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 231
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านประทุนทอง หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กชายจักพล    แช่มชื่น
2. เด็กชายณัฐพล    ลิอุบล
3. เด็กหญิงเอื้อมพลอย    เฆ่ดี
1. นางสาวคามภีร์    ปัญสมคิด
2. นางสาวทิพย์สุคนธ์    โรจนวิเชียร
2 โรงเรียนวัดหนองพันเทา บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงเกษสุดา    มีนิลดี
2. เด็กชายกฤษฎา    ผิวเกลี้ยง
3. เด็กชายจิรายุ    จิตต์ภิรมย์
1. นางสาวกมลวรรณ    สุขเกษม
2. นางสาวราตรี    อร่ามศรี
3 โรงเรียนวัดดอนมะนาว สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงประภาศิริ    โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงราตรี    นิยมพลอย
3. เด็กชายอัมรินทร์    ใจตรง
1. นางสาวพลอยอัมพัน    มาพิจาร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................