งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 023
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กหญิงจรรยพร    เพชรคนชม
2. เด็กชายธีราวุธ    เพชรคนชม
3. เด็กหญิงชลธิชา    คล้ายสุบรรณ
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา    จันทร์เสียงเย็น
2. นางสาวเบญจมาศ    พึ่งน้ำ
2 โรงเรียนวัดสระพังลาน สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กหญิงภาวิณี    ทองดอนพุ่ม
2. เด็กหญิงวรรณภา    หอมสุวรรณ
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ถินมานัด
1. นางสาวเทวพร    ขำเมธา
3 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงน้อย    อุ่นจุ้ย
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    โคตรวงษ์
3. เด็กหญิงชื่นนภา    เหลืองรุ่งทรัพย์
1. นายวันดี    หาญกุดเลาะ
2. นายศิริ    ไทยทวี
4 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กชายโชคพรอนันต์    นกเล็ก
2. เด็กชายอดิสร    รัตนวรรณ
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์    อ่อนไทรแก้ว
1. นายชาญณรงค์    ศรีจันทร์
2. นางสาวพัชรี    นาคผง
5 โรงเรียนบ้านนเรศ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    จ้อยเจริญ
2. เด็กหญิงปารีณา    ศรีนิล
3. เด็กหญิงฉันชะนก    ใหญ่เจริญ
1. นางสาวจรรยา    อ่อนศรี
6 โรงเรียนวัดจันทราวาส พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กชายภานุวัฒน์    วารินิน
2. เด็กชายสาคร    เนียมมอญ
3. นายวีระภาพ    แสงทองดี
1. นางนฤมล    นนท์แก้ว
2. นายพิสิทธิ์    นนท์แก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................