งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 226
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสระกระโจม นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    กลับทอง
2. เด็กชายพีรพัฒน์    สาระกูล
3. เด็กหญิงอนัญญา    ชาวไร่
1. นางการเกตุ    เกิดสมบัติ
2. นางสาวเพชรรัตน์    พิมพ์ทอง
2 โรงเรียนบ้านประทุนทอง หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงสุจินดา    พูดเพราะ
2. เด็กชายปราโมทย์    เกิดโภคา
3. เด็กชายชนมภูมิ    รุ่งเรือง
1. นางสาวกานต์รุจิสา    ภากรคุณากร
2. นางสาวผกามาศ    แยกผิวผ่อง
3 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กชายจิรพงศ์    แช่มชื่น
2. เด็กชายกิตติพงษ์    ศรีอรุณ
3. เด็กชายตุ้ย    -
1. นายวันดี    หาญกุดเลาะ
2. นายสุวิชชา    หอละเอียด
4 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กชายพงษ์ทอง    หมดจด
2. เด็กชายบารมี    พูลทอง
3. เด็กชายพงษ์ศักดิ์    บุญจันทร์
1. นางธิดารัตน์    ธรรมถีติ
2. นางสมพร    แสงแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................