งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 022
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนพานิชชีวอุปถัมภ์ ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์    พรมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุธาศินีย์    สุวรรณชัย
3. เด็กหญิงสโรชา    สุพรรณคง
1. นางนภาพร    จ้อยศรีเกตุ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนวัดนันทวัน สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กชายธาดา    จินดาวงษ์
2. เด็กชายนราธิป    เทพทอง
3. เด็กชายวสิษฐ์    สืบส่วน
1. นายธนรัตน์    ใจกล้า
2. นางสาวปวีณา    เสือเขียว
ชนะเลิศ
3 โรงเรียนบ้านดงกะเชา นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์    ทับแสง
2. เด็กหญิงกรองกาญจน์    เพ็งเหมือน
3. เด็กหญิงวรัญญา    ภูครองเชิง
1. นางสาวนลินี    โพธิ์นุช
6
4 โรงเรียนวัดทุ่งเข็น สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงปุณณมาส    เรืองทองดี
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์    แสนงาม
3. เด็กหญิงสุภัค    เสียงโสม
1. นางสาวกาญจนา    หอมกุล
2. นายยุทธนา    พันธุเณร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านนเรศ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกังสดาล    ไกรทอง
2. เด็กหญิงสุนิสา    แก้วศรี
3. เด็กหญิงสายฝน    วัฒนไกร
1. นางสาวจรรยา    อ่อนศรี
7
6 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กชายอภิรักษ์    จำเนียรกุล
2. เด็กชายอัมรินทร์    พึ่งนุศล
3. เด็กชายอลงกรณ์    มังกรกรรณ์
1. นางสาวกฤตกมลนัทธ    ดีพลงาม
2. นางธิดารัตน์    ธรรมถีติ
5
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กหญิงอริญรดา    ละอองนวล
2. เด็กชายศิรศักดิ์    สีเหลือง
3. เด็กชายพิษณุกร    จีนกระจันทร์
1. นางสาวนาตยา    จิวรรจนะโรดม
2. นางสาววรวลัญช์    มูลละออง
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................