งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสระกระโจม นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายอภิศักดิ์    วัฒถากุล
2. เด็กชายยศกร    หลีพัน
1. นายสุรินทร์    ศรีบุญเพ็ง
2. นางสาวเพชรรัตน์    พิมพ์ทอง
2 โรงเรียนวัดหนองพันเทา บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กชายทิวากร    แซ่จิว
2. เด็กชายปรัญชัย    เกษศรี
1. นางสาวสุภาพร    ภิรมย์เมือง
2. นางสาวอนันต์ธนา    สามพุ่มพวง
3 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงรัตตมณี    เลื่อนลอย
1. นายพิภาค    จอมพงษ์
2. นางสาวสุดารัตน์    เสริมศรี
4 โรงเรียนวัดย่านซื่อ ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงสุทธิดา    แพพิพัฒน์
2. เด็กหญิงสุภาพรรณ    พรมมา
1. นางสาวขวัญเรือน    กลั่นภักดี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................