งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 021
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงตองนวล    ช่างคง
2. เด็กหญิงบุศราภรณ์    ปางรัศมี
1. นางสาวบาหยัน    จามะรี
2. นายสมบูรณ์    ขุนเศรษฐี
2 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กหญิงพัชรี    แซ่คู
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง    ยนต์วงศ์จันทร์
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา    จันทร์เสียงเย็น
2. นางสาวเบญจมาศ    พึ่งน้ำ
3 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาล 1. เด็กชายอาทินันท์    ศักดิ์โรจนวาณิช
2. เด็กหญิงปาริฉัตร    บุษบา
1. นางสาวศกรณมนทร์    นิลธร
4 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) สังกัดเทศบาล 1. เด็กชายอิทธิศักดิ์    นาคสีเมฆ
2. เด็กชายสิรภพ    สำเร็จทรัพย์
1. นางประภา    รักษ์เคหา
5 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายสมหวัง    พงษ์วิรัช
2. เด็กชายยุทธนากร    โคกมณี
1. นายทัตภูมิ    คงวิเชียร
2. นางสาวสิรินดา    แจ่มแจ้ง
6 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงพิยดา    เฆ่ดี
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    สามงามต่าย
1. นายบุญเลิศ    แสงดี
2. นางอัมพร    แสงดี
7 โรงเรียนวัดบางบอน หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงปนัดดา    รูปคมสัน
2. เด็กหญิงรุ่งวดี    สิโรมา
1. นายชนินทร์    สุขสำราญ
8 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กชายรัฐภูมิ    แสนสุข
2. เด็กชายธีรเดช    เดชรุ่ง
1. นางสาวพัชรี    ใจโต
9 โรงเรียนวัดทับกระดาน บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์    ผิวเกลี้ยง
2. เด็กหญิงณัฐชา    ใจเอื้อย
1. นางสาววันเพ็ญ    วรรชะนะ
10 โรงเรียนบ้านหัววัง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงศิริกานต์    เชื้อฉ่ำหลวง
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน    ใจเที่ยง
1. นางสาวปรยา    เคนผาพงศ์
2. นางสาวเกศมณี    พรเลิศเกษมสุข
11 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงจันจิรา    แย้มชู
2. เด็กหญิงรินลดา    สรวยล้ำ
1. นางสาวกัญญาณัฐ    พันธุ์สถิตย์
2. นางสาวสุดารัตน์    เสริมศรี
12 โรงเรียนบ้านนเรศ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงปัทมา    สว่างอารมณ์
2. เด็กหญิงรัชติยา    น้ำทิพย์
1. นางสาวศุภลักษณ์    เฟื่องทิพย์
13 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงภัทรกมล    น้ำทอง
2. เด็กหญิงศศิธร    ปานอำพัน
1. นายชูศักดิ์    โชติพันธุ์
14 โรงเรียนวัดจันทราวาส พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กชายธีรภัทร์    หลักเพชร
2. เด็กชายธนพล    เชาวนนท์
1. นางสาวนฤมล    เสือเมือง
2. นายบุญสม    กัณฑสังข์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................