งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 020
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปรีดาวิทย์ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กชายธนภัทร    วนกิจสัมพันธ์
2. เด็กชายจิรพัฒน์    ชินพัณณ์
1. นางสาวศยามล    สุขเกษม
2. นางสุวะภา    พันธ์จันทร์
2 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กชายยงวิทย์    โพธิ์ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายนัชชาวัลย์    แทนเพชร
1. นางสาวศุภร    ศรีบัวทอง
3 โรงเรียนวัดสระยายโสม สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กหญิงฟ้าไพลิน    ศรีภุมมา
2. เด็กหญิงวิลาวรรณ    สุขประมาณ
1. นายอดุลย์    ปัญสิงห์
4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงอัญชลี    กลิ่นโฉม
2. เด็กชายอัฐชัย    ปักษี
1. นายณัฐพล    บุญศรี
2. นายรพี    ศรีวิเชียร
5 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงอภิริสา    แซ่อึ๊ง
2. เด็กหญิงปทุมพร    พุ่มจำรัส
1. นายเพิ่มพล    ศรีเพ็ชร
6 โรงเรียนบ้านหัววัง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงศุภรัตน์    จิตนิยม
2. เด็กหญิงสุพัตรา    คชรุ่ง
1. นางสาวปรยา    เคนผาพงศ์
2. นางสาวเกศมณี    พรเลิศเกษมสุข
7 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงณัฐมน    เหลืองวัฒนวิไล
2. เด็กหญิงปุยฝ้าย    วุยชัยภูมิ
1. นายประพัทธ    ศรียา
2. นางอรทัย    ศรียา
8 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    จิตรอ้าย
2. เด็กหญิงเบญญาภา    บัวคำ
1. นายอรรถพล    พึ่งพานิช
9 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กชายติณนภพ    พยุงธรรม
2. เด็กหญิงมินตรา    พูดเพราะ
1. นายกฤษฎา    นิลจักร์
2. นางสาวอำพร    วุฒิฐิโก
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กชายภูริทัต    พงษ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงสิริกมล    ปทุทสูติ
1. นางสาวจันทิมา    เมืองจินดา
2. นายประดิษฐ์    คำเรียง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................