งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 002
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง โภคาราม อู่ทอง 1. เด็กชายขจรศักดิ์    เมธีวรรณกุล
2. เด็กหญิงชญานิศ    สืบกลัด
1. นางสาววัลลภา    บำรุงเวช
2 โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    กลิ่นขจร
2. เด็กหญิงชญานิน    มิตยะสิทธิ์
1. นางสาวฉวีวรรณ    พลอยสุกใส
2. นางสาววรัทย์ริษา    อัครภาณุภัทร
3 โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กชายนครินทร์    หมอยาดี
2. เด็กชายเจษฎา    สุทธิสิทธิ์
1. นายธนิต    ปะริน
2. นายสุรเดช    พลนำ
4 โรงเรียนวัดสระยายโสม สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กหญิงวริศรา    ไพรวัน
2. เด็กชายจิรภัทร    วรรณถิรหงส์
1. นายอดุลย์    ปัญสิงห์
5 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงรัตธิญา    สังวาลย์ไพร
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา    ใจหลัก
1. นางสาวจันทิวา    มะลินิน
6 โรงเรียนวัดชีธาราม นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายวศิน    คำธัญญา
2. เด็กชายจิตติพัฒน์    เกตสุวงษ์
1. นางสาวกาญจนา    ดอกกะถิน
7 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงพิมพิกา    ยาทิพย์
2. เด็กชายจารุพงษ์    เอมแบน
1. นางสาวธาริณี    ผูกอยู้
2. นางสาวหัทยา    ศรีเหรา
8 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงทิพย์ญาดา    สายบัว
2. เด็กหญิงขนิษฐา    เอกปัดชา
1. นายเพิ่มพล    ศรีเพ็ชร
9 โรงเรียนบ้านหัววัง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงซู    -
2. เด็กชายโซ่    -
1. นางสาวปรยา    เคนผาพงศ์
2. นางสาวเกศมณี    พรเลิศเกษมสุข
10 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงชุติมา    ใจเอื้อย
2. เด็กหญิงพรไพลิน    ใจซื่อ
1. นางสาวกัญญาณัฐ    พันธุ์สถิตย์
2. นายพิภาค    จอมพงษ์
11 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กชายธีรภัทร์    อินบำรุง
2. เด็กหญิงปวีณา    คล้ายสีทอง
1. นางสาวฐิติยา    รัตนายน
2. นางสาวฐิติยา    รัตนายน
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กหญิงณัฏฐนันท์    หงษ์ศรีจัน
2. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ    ดายใหม่
1. นายชูพงศ์    ศุภนิมิตกุล
2. นายประดิษฐ์    คำเรียง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................