งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 019
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กหญิงพรรนิภา    เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงชาริณี    สุขสาคร
3. เด็กหญิงโศภนิศ    เตียะเพชร
1. นางสาวชีวรัตน์    สาลี่ปรเสริฐ
2. นางสาวเบญจมาศ    พึ่งน้ำ
2 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงพัชรี    ประจำเมือง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ    เล็กกระจ่าง
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์    เอกบวรพรรณ
1. นางสาวฐิติมา    คงคาหลวง
2. นางสาวปุณิกา    ยอดเพชร
3 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงณัฐสุดา    เกตุเห่ง
2. เด็กหญิงบุญศิริ    ชันพรมมา
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์    อบอุ่น
1. นางนิภารัตน์    ศรีสำราญ
2. นางสุทธิรัก    มหาเมฆ
4 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์    เกตุมณี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ    นางแย้ม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์    แซ่อึ้ง
1. นายชาญณรงค์    ศรีจันทร์
2. นางสาวนงลักษณ์    แสงดิษฐ์
5 โรงเรียนวัดสระด่าน เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงวิมล    กุตจิระ
2. เด็กหญิงประณิตา    เรืองทองดี
3. เด็กหญิงสโรชา    นุชชาวนา
1. นางสาววรมณ    เจริญศรี
2. นายสมศักดิ์    บุญประเสริฐ
6 โรงเรียนวัดจันทราวาส พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กหญิงรัตมณี    สุภิพรรณ
2. เด็กหญิงอินทิรา    ยิ้มเลี้ยง
3. เด็กหญิงชลธิชา    มากระจัน
1. นางนฤมล    นนท์แก้ว
2. นางวารินทร์    กาบแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................