งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 018
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนปรีดาวิทย์ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กชายเมธัส    นิมมานนรวงศ์
2. เด็กหญิงภูษณิศา    จันทร์วงศ์
3. เด็กหญิงทิพรัตน์    ห้อยมาลา
1. นางสาวฌาณุดา    ตั้งแสงสุวรรณ
2. นางสาววราภรณ์    พฤกษาศิลป์
2 โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กชายธีรภัทร์    ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ผิวสุข
3. เด็กหญิงฉันทิสา    เข้ดี
1. นางนางนารีวรรร    ธนสมบัติวิวัน
2. นางนารีวรรณ    ธนสมบัติวิวัน
3 โรงเรียนวัดนันทวัน สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กหญิงวารี    เพิ่มพูน
2. เด็กหญิงปราญชนก    ศรีชมชื่น
3. เด็กหญิงพรชนก    เวียงจันทร์
1. นายธนรัตน์    ใจกล้า
2. นางมณฑา    จ้อยศรีเกตุ
4 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงศศิกานต์    หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงอัสมา    ผลจรัญ
3. เด็กหญิงธิญาดา    พานทอง
1. นางสาวเบญจมาศ    อินโต
2. นางเพ็ญศรี    จำปีเรือง
5 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กชายธีรพงษ์    แสงนุตร์
2. เด็กชายวิสูตร    กองม่วง
3. เด็กหญิงลินดา    สำเภาทอง
1. นางกฤติยา    เพชรธำมรงค์
2. นางนภาวรรณ    ศรีกงพาน
6 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงเจนจิรา    สีนวล
2. เด็กหญิงวิรากานต์    ขำอิ่ม
3. เด็กหญิงมัณฑิตา    ดาวทอง
1. นางสาวปุณิกา    ยอดเพชร
2. นางสุกัญญา    เจนศิริวงษ์
7 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    แก่นนอก
2. เด็กชายอานนท์    ทองดี
3. เด็กชายกิตติพัทธ์    สมหวัง
1. นางสาวยุพา    ธาตรีอุดม
2. นางสาวสุรีรัตน์    แสงพรเลิศ
8 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ    ธรรมขันติสุข
2. เด็กหญิงภัทรวดี    แก้วพรหม
3. เด็กหญิงนภสร    บูชา
1. นางปวัณนัทธ์    ทับทอง
2. นางสาววลัยลักษณ์    โกพัฒน์ตา
9 โรงเรียนวัดจันทราวาส พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กหญิงดาวรุ่ง    สุขเกษม
2. เด็กหญิงสุพรรษา    คล้ายสุบัน
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์    ศรีเหรา
1. นางนฤมล    นนท์แก้ว
2. นางวารินทร์    กาบแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................