งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 177
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กชายวศิน    อินทร์สุข
2. เด็กชายนิพนธ์    ฉวีวรรณ
3. เด็กชายกีรติ    ดีร้อยสำราญ
1. นางจันทิมา    ทองสุกใส
2. นางสาวแววตา    วิเศษสิงห์
2 โรงเรียนวัดลาดประทุมทอง ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กชายพันธ์ธวัช    อัมพรรัตน์
2. เด็กชายณัฐภูมิ    อัมพรรัตน์
3. เด็กชายณัชพล    โพธิ์เจริญ
1. นางสุกัญญา    สนธิเณร
2. นางสาวหทัยรัตน์    พุฒซ้อน
3 โรงเรียนวัดย่านซื่อ ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กชายลภัส    มณีพันธ์
2. เด็กชายพงศกร    พรมมา
3. เด็กชายคุณากร    บุดดาวงศ์
1. นายหัสพงศ์    รักวงษ์ไทย
2. นางสาวอาลิษา    ฤทธิเดช
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................