งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านเขากำแพง รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กชายธนาธิป    อบมาสุ่ย
2. เด็กหญิงณัฐกาญจ์    ผิวผัน
1. นางสาวอภิชญา    ลาแพงดี
2. นางอรนุช    ยอดอ่อน
2 โรงเรียนวัดจำปา รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กชายณฐพงศ์    ชนะบุญ
2. เด็กหญิงสุกัญญา    หนูทอง
1. นางสาวนัดดาว    หลั่งแร่
2. นางอังสฎา    ศรีกัลยา
3 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กชายจำนงค์    กุตพันธ์
2. เด็กหญิงอาริยา    กุลอักษ์
1. นางสาวภัทรภร    พลอยดอนคา
4 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กชายสุทธิภัทร    จินดาศรี
2. เด็กหญิงจรรยา    แอบเพชร์
1. นายสมนึก    แผนสมบูรณ์
2. นางสุทิน    แผนสมบูรณ์
5 โรงเรียนวัดหนองแจง นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายอานนท์    การะเกตุ
2. เด็กหญิงมณฑิตา    เกตุวงษ์
1. นางพัทธนันท์    น้อมระวี
6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) สังกัดเทศบาล 1. เด็กชายจักรพันธ์    บรมทองชุ่ม
2. เด็กหญิงสุวนันท์    พันธ์ศิริ
1. นางปรียนันท์    ศรีสุชาธีรา
7 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กชายพีรศักดิ์    ฉิมวัย
2. เด็กหญิงอภิญญา    แสเพ็ชร์
1. นางสาลินี    พละเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์    เชาว์ไวพจน์
8 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กชายภานุพงษ์    อิ่มลา
2. เด็กหญิงปริฉัตร    กองเกตุใหญ่
1. นางสาวนภาวรรณ    ปั้นทองสุข
2. นางสาวพัชรี    ใจโต
9 โรงเรียนวัดทับกระดาน บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กชายพรชัย    เสือทอง
2. เด็กหญิงพินิตนันท์    ระฆัง
1. นางสาวเมวิกรณ์    ผิวพิมพ์นภา
10 โรงเรียนบ้านหัววัง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กชายศุภกิตติ์    เรืองสีเหมือน
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์    เสมแก้ว
1. นางรินณา    แจ้งสว่างศรี
11 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กชายชนาธิป    กะมุทา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    เกาสายะพันธ์
1. นางสาวชลธิชา    สันตกิจ
2. นางสาววัชราภรณ์    สินทรัพย์
12 โรงเรียนบ้านนเรศ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายชัชนัทร์    นิ่มนวล
2. เด็กหญิงปวันรัตน์    โกลากุล
1. นายกรัณภัก    กาฬภักดี
13 โรงเรียนบ้านหนองจิก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กชายพีรพัฒน์    แก้วบัวดี
2. เด็กหญิงอังคณา    แม้นกลิ่นเนียม
1. นายสมชาย    สระทองยอด
14 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ    นามบุตร
2. เด็กชายเฉลิมรัตน์    อุดมโชคเจริญสุข
1. นางมาลิสา    กลิ่นเกษร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................