งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 165
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม โภคาราม อู่ทอง 1. เด็กหญิงมะลิ    ชาสมหวัง
2. เด็กชายกิตติพงษ์    ศรีลาดี
1. นางชญาณ์พิมพ์    หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวสุพัตรา    สุวรรณคีรี
2 โรงเรียนวัดจำปา รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กชายศุภกิจ    ผิวชะอุ่ม
2. เด็กหญิงสิริเพ็ญ    ดิษฐ์กระจัน
1. นางสาวราตรี    มาตรวิจิตร
3 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กชายพิสิฐพล    พรมคำ
2. เด็กหญิงดวงกมล    แซ่จู
1. นางกรรณิการ์    นันทศร
4 โรงเรียนวัดสระยายโสม สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กชายอภิสิทธ์    สระทองซัง
2. เด็กหญิงอัจฉรา    เผือกขาวผ่อง
1. นางทัศนีย์    รอดโค
2. นางประยูร    รูปหมอก
5 โรงเรียนวัดหนองแจง นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายภัทรภณ    ศรีบุญเพ็ง
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์    จำปีเรือง
1. นางพัทธนันท์    น้อมระวี
6 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ สังกัดเทศบาล 1. เด็กหญิงพรหมพร    ผิวเกลี้ยง
2. เด็กชายพีรภัทร    เม่นหรุ่ม
1. นางวารี    แดงสีหยุ่น
2. นางเรณู    ธรรมาวุฒิ
7 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายยศวีร์    จันทวาท
2. เด็กหญิงณัฐชยา    ธัญญเจริญ
1. นางสุรีพร    สุขช่วย
2. นางแน่งน้อย    หมื่นราม
8 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงรัตวรรณ    ธรรมกูล
2. เด็กชายภาคิม    บุญมี
1. นางสาลินี    พละเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์    เชาว์ไวพจน์
9 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงช่อผะกา    เหมมารา
2. เด็กชายรัฐภูมิ    แก้วเปียก
1. นางจิราพร    ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
2. นางสาวศศิวิมล    พลอยสว่าง
10 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    น้อมระวี
2. เด็กชายศุภกร    ขันทองดี
1. นางสาวตติยาภรณ์    คล้ายสุบรรณ
2. นางสาวมณฑาทิพย์    ก่ำจา
11 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กชายธนวัฒน์    ตึกดี
2. เด็กหญิงวิชิตา    สอนแก้ว
1. นางมาลิสา    กลิ่นเกษร
2. นางวันทา    น้อยแก้ว
12 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กชายตนุธรรม    เทพศรี
2. เด็กหญิงธัญญ์พิศา    ทรงปภาทรัพย์
1. นายสุรัตน์    คำหอมรื่น
2. นางสาวอมรรัตน์    ลัดดากุล
13 โรงเรียนวัดยางยี่แส พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    ศรียอดแส
2. เด็กหญิงชุติมา    ท้อมทองดี
1. นายณรงค์    หมดทุกข์
2. นางสุดใจ    หมดทุกข์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................