งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 164
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง โภคาราม อู่ทอง 1. เด็กชายศักรินทร์    นินมศิลป์
2. เด็กหญิงพนิตพิชา    เอี่ยมชุมพล
1. นางสาวปิยธิดา    วงษ์ไสว
2. นางรัตนาภรณ์    ศรีเหรา
2 โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงจันทริกา    ดีแย้ม
2. เด็กชายกฤษฎา    ปาละพันธ์
1. นางนที    ภู่ระหงษ์
2. นางสาวนารี    สมประมาณ
3 โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กชายเมธี    อาจคงหาญ
2. เด็กหญิงวรรณษา    ช้างเขียว
1. นางถนอมจิต    อ่องเจริญ
2. นางสาวธนาพร    ภู่ระหงษ์
4 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กชายพีรภัทร    ปรีเปรม
2. เด็กหญิงอาทิตยา    กลิ่นคำหอม
1. นางสิริพร    ศรีเหรา
2. นางสาวอาภรณ์    นรัญดา
5 โรงเรียนวัดหนองแจง นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายวีรพงศ์    เผ่าเพ็ง
2. เด็กหญิงนาตยา    จีนไชยะ
1. นางพัทธนันท์    น้อมระวี
6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) สังกัดเทศบาล 1. เด็กชายศวัสกร    อินทโชติ
2. เด็กหญิงกันยารัตน์    วงศ์ไพศาล
1. นางนันทนา    นาคผง
7 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายชัชพงษ์    แสงภู่
2. เด็กหญิงกีรติญา    โพธิ์พันธุ์
1. นางสุรีพร    สุขช่วย
2. นางเรณู    รชตะบวรทัต
8 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงอริสา    เรืองสุขอุดม
2. เด็กชายรัชชานนท์    สินพูลผล
1. นางสาลินี    พละเลิศ
2. นางสาวอรอนงค์    เชาว์ไวพจน์
9 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงอรอนงค์    เครือวัลย์
2. เด็กชายเอกรัตน์    บรรพตาธิ
1. นางสาวศศิวิมล    พลอยสว่าง
10 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กชายรชานนท์    วิเชียรโพธิ์
2. เด็กหญิงศรัณย์พร    ริยะป่า
1. นางสาวชลธิชา    สันตกิจ
2. นางสาววัชราภรณ์    สินทรัพย์
11 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กชายทิตย์นที    นามเสนาะ
2. เด็กหญิงปิยวรรณ    สอนศรง
1. นางมาลิสา    กลิ่นเกษร
2. นางวันทา    น้อยแก้ว
12 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กชายณัฐดนัย    กองจะริตร์
2. เด็กหญิงธนภรณ์    แจ่มจำรัส
1. นายสุรัตน์    คำหอมรื่น
2. นางสาวอมรัตน์    ลัดดากุล
13 โรงเรียนวัดยางยี่แส พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กชายนิติพงษ์    รอดยอดสร้อย
2. เด็กหญิงจุฑามาส    ทองเหม
1. นายณรงค์    หมดทุกข์
2. นางสุดใจ    หมดทุกข์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................