งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 162
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กชายพงศกร    สายลือนาม
2. เด็กชายธีรศักดิ์    ดำเนื้อดี
3. เด็กหญิงปภาวดี    แปจะโปะ
1. นางสาวจิราพร    ภิญญภาค
2. นางธิดารัตน์    ธรรมถีติ
2 โรงเรียนวัดบางสาม ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กชายณัฐพงษ์    แก้วมณี
2. เด็กชายสุรศักดิ์    ประเสริฐสิน
3. เด็กชายจันทชัย    จันทมาลี
1. นางสาวปรานอม    หอมจันทร์
2. นางอารมณ์    หลิมทิพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................