งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 016
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านเขากำแพง รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กชายพุทธณา    หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายพีรพงษ์    สุวรรณคีรี
1. นางสาวไอลดา    หงษ์เวียงจันทร์
2 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กชายธนวัฑฒ์    ชาวทะเล
2. เด็กชายอณัฐชา    รามจุล
1. นางสาวจันทิวา    มะลินิน
2. นายสุวัฒน์    มะลินิน
3 โรงเรียนบ้านโป่ง สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงภัคจิรา    ใจกล้า
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว    ใจรู้รอบ
1. นางสาวกนกวรรณ    สุวรรณดี
2. นายนรินทร์โชติ    คุรุเกียรติการณ์
4 โรงเรียนสองพี่น้อง ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กชายชาติชาย    ชาวโพธิ์สระ
2. เด็กหญิงศร    บุตรหนองกร่าง
1. นายณัฐวุฒิ    นันทะไสย
2. นางพเยาว์    วงศ์กล่อม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................