งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 156
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านเขากำแพง รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงสุภัตรา    แจ้งโพธิ์
1. นางอรนุช    ยอดอ่อน
2 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กชายอรัณย์    จันทร์ใจดี
1. นางจิตรลดา    เกิดเรือง
3 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงชนิษฐา    ทองแม้น
1. นายเทพนม    ปัตลา
4 โรงเรียนวัดทับกระดาน บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. นายวัฒนชัย    บัวบาน
1. นางสาวเมวิกรณ์    ผิวพิมพ์นภา
5 โรงเรียนบ้านหนองจิก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงณัฐนรีนาถ    เปียรักษา
1. นางสาวอุมารินทร์    น้อมบุญญา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................