งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 155
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านห้วยหิน โภคาราม อู่ทอง 1. เด็กหญิงเขมจิรา    หงษาวดี
1. นางอุทัยวรรณ    หงษาวดี
2 โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงปัทมา    ขาวลี
1. นางวันดี    มาตรวิจิตร
3 โรงเรียนวัดดอนสุโข สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กหญิงต้นข้าว    เชิดชัยศรีพงค์
1. นางทินรกรณ์    ใจกล้า
4 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาล 1. เด็กชายรัฐพงษ์    แย้มพลายดี
1. นางสาวชัญญานุช    กันหา
5 โรงเรียนบ้านสระหลวง นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายอนุวัฒน์    สุขขำ
1. นางดวงแข    ภัทรารักษ์
6 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    นาคดี
1. นายเทพนม    ปัตลา
7 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงโนราห์    จำปาสัก
1. นางวรรณา    อินทร์ในเอื้อ
8 โรงเรียนวัดทับกระดาน บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงจันจิรา    ส่งแสงจันทร์
1. นางสาวเมวิกรณ์    ผิวพิมพ์นภา
9 โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กชายณัฐพล    จิตอ้าย
1. นางสาวสมถวิล    เชียงโย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................