งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 154
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปรีดาวิทย์ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์    ตันติโรจนาเมธ
1. นางศิริวรรณ    พงษ์วะดี
2 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กหญิงทักษพร    สระศรีสม
1. นางมาลี    ขวัญเมือง
3 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์    ปิยมิตรอำนวย
1. นางสาวธัญชนก    เนียมแตง
4 โรงเรียนบ้านทะเลบก นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงอารยา    วงษ์ภักดี
1. นางสาวอุุษณีย์    จริตพันธุ์
5 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กชายสุทธิพจน์    วงษ์สกุลดี
1. นายเทพนม    ปัตลา
6 โรงเรียนบ้านบัวขาว สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงอ้อยคำ    -
1. นางสาวกฤษณา    จ่าหมื่นปราบนคร
7 โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงพุฒิประภา    คงสิบ
1. นางปริษา    หวลไหม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................