งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 147
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายวีรพงษ์    บัวบังใบ
2. เด็กชายพงศกร    อินทร์บุญ
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์    พันธุ์มาตร์
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    จำปาเงิน
5. เด็กหญิงธิดารัตน์    เจริญวิพัฒน์
1. นายณัฐพล    บุญศรี
2. นายรพี    ศรีวิเชียร
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กชายคิมหันต์    รอดเรื่อง
2. เด็กชายอัษฏา    ชูสาย
3. เด็กหญิงกรธิชา    ฤทธิกิจ
4. เด็กหญิงพรรณพนัช    วงษ์เสือ
5. เด็กหญิงอรัญญา    ไฝเพชร
1. นายประดิษฐ์    คำเรียง
2. นายเกรียงไกร    แย้มขยาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................