งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 145
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปรีดาวิทย์ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงญดาพร    แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงปภัสสร    ร่วมชาติ
3. เด็กหญิงช่อผกา    จีนอนงค์
4. เด็กหญิงศิริวรรณ    เจริญธรรม
5. เด็กหญิงจุฑามาศ    มูลละออง
1. นางสาวทัศนีย์    ฝอยทับทิม
2. นางสาวภัชชา    นาคประเสริฐ
2 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงลดาภา    ทันโคกกรวด
2. เด็กหญิงจิรนันท์    พรมจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    ชูมก
4. เด็กหญิงรพีภัทร    ทรงศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงภัทรจิรา    ภูมิอาวาส
1. นางกฤษณา    มากสอน
2. นางนิภา    เตียบฉายพันธ์
3 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์    สุขมาก
2. เด็กหญิงสุภาพร    ใจหนักแน่น
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    อริกุล
4. เด็กหญิงเปมิกา    หอมมาลี
5. เด็กหญิงอภิสรา    อริกุล
1. นางกฤติยา    เพชรธำมรงค์
2. นางนภาวรรณ    ศรีกงพาน
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน    สิงห์โต
2. เด็กหญิงธนธร    วงษ์ไสว
3. เด็กหญิงณัฐชา    สระวงษ์
4. เด็กหญิงขวัญนภา    แก้วยิ่ง
5. เด็กชายสุธาทิพย์    ใจดี
1. นางสาวกิ่งแก้ว    นพคุณ
2. นางสาวนารินทร์    อ่ำโต
5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงวรรณพร    มูลยาพอ
2. เด็กหญิงกชามาส    ชาติพุทธิพงศ์
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์    ด่านปาน
4. เด็กหญิงเจนนภา    เกิดแย้ม
5. เด็กชายกณวรรธน์    จันคมณี
1. นางประไพ    อุดมผล
2. นางสาวผกามาส    หอมกระจุย
6 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงธัญญาวรรณ    เมฆอรุณ
2. เด็กหญิงสกาวฟ้า    พูลผล
3. เด็กหญิงภานุมาส    ฟ้าหวั่น
4. เด็กชายภูวดล    ปราบภัย
5. เด็กชายชยเศรพฐ์    ทรงปภาทรัพย์
1. นายภุชงค์    พันธ์เพชร
2. นายสุนัย    วงศ์ทอง
7 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    กลิ่นอัปสร
2. เด็กหญิงมลธิกาญจน์    ศรีเหรา
3. เด็กหญิงสุธิมา    อ่ำเพชร
4. เด็กหญิงวิไลพร    เพิ่มนาม
5. เด็กหญิงสุธินันท์    ผลดี
1. นางสาวณดา    อินทะจักร์
2. นางเอื้อมดาว    รัตนประดิษฐ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................