งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 144
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงวราภรณ์    คำแก้ว
2. เด็กหญิงวรินทร์นิภา    บัวหลาด
3. เด็กหญิงสลิลทิพย์    บุญนิ่ม
4. เด็กหญิงปิยรัตน์    คุ้มมาคุ้ม
5. เด็กหญิงแพรวา    จันทา
1. นางดารณี    แม้นเทวฤทธิ์
2. นางนิภา    เตียบฉายพันธ์
2 โรงเรียนวัดไผ่ขาด หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กชายณัฐภูมิ    ขุมขัง
2. เด็กหญิงภัทราพร    ยากลิ่นหอม
3. เด็กหญิงสุจิรา    สร้อยจิตร
4. เด็กชายภัทรพล    เทพพรรณณรงค์
5. เด็กหญิงพิมพ์พฤดา    มัควาล
1. นางนันทนา    คนสูงดี
2. นางสาวเบญจรัตน์    ศรีวัชรพงศ์
3 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงพิชานันท์    จักรแก้ว
2. เด็กชายญาณภัทร    เกิดโภคา
3. เด็กหญิงธนพร    คำหอมกุล
4. เด็กหญิงอดิศา    กองจะริตร์
5. เด็กหญิงธัญรดา    พยุงธรรม
1. นางปวัณนัทธ์    ทับทอง
2. นางรสธร    พันธ์เพชร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................