งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 143
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กหญิงกัลยาณี    สอนมาก
2. เด็กหญิงกนิษฐา    โตอุ่นทิพย์
3. เด็กหญิงธิดาพร    อัวคนซื่อ
4. เด็กหญิงนิฤมล    ศรีนคร
5. เด็กหญิงอรัชพร    อั๋นใจใหญ่
1. นางจิตรลดา    เกิดเรือง
2 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    หนูอ้น
2. เด็กหญิงนลินี    เหลืองสดใส
3. เด็กหญิงกนิษฐา    น้ำหอม
4. เด็กหญิงจุไรวรรณ    เสร็จกิจ
5. เด็กหญิงอินทรา    ใจบุญ
1. นางสาวพัชรี    ใจโต
2. นางสาวอัญรัตน์    นุชกำบัง
3 โรงเรียนบ้านหัววัง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กชายศุภกิตติ์    เรืองสีเหมือน
2. เด็กชายปัญจพล    นาคสุข
3. เด็กชาย จักรพรรดิ์    สีทาลาด
4. เด็กชาย ณัฐพงศ์    ชูกลิ่น
5. เด็กชาย ณัฐยุทธิ์    ขาวประเสริฐ
1. นายธีรศักดิ์    จำนงค์เนียร
4 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงวันดี    ใจกล้า
2. เด็กหญิงอรอนงค์    ดอกไม้แย้ม
3. เด็กหญิงสุภาพร    ศรีจันทร์อ่อน
4. เด็กหญิงศลินดา    โพธิ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงจิราวรรณ    แซ่ก๋วย
1. นายธนาวัตร    ใจตรง
2. นายวิชัย    ทิพย์พานทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................