งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 142
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงปารวี    ฤทธิไกรเดชา
2. เด็กหญิงศิรภัสสร    จันทะเสน
3. เด็กหญิงศุกภาพร    ติเยาว์
4. เด็กหญิงภาวิดา    วิเศษสกุล
5. เด็กหญิงเขมจิรา    เลิศอนันต์
1. นางศิริมา    น้ำใจดี
2 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงซัลมี    โสะเบ็ญอาหลี
2. เด็กหญิงซัลมา    โสะเบ็ญอาหลี
3. เด็กหญิงจิราวรรณ    ดวงมณี
4. เด็กหญิงณิชากมล    เดชเขมวันต์
5. เด็กหญิงณัฎฐธิดา    มะลิซ้อน
1. นางดวงดาว    อยู่ยืนยง
2. นางนิภา    เตียบฉายพันธ์
3 โรงเรียนวัดทับกระดาน บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงรวิพร    ชูส่งกลิ่น
2. เด็กหญิงอิรสรา    เชียงกา
3. เด็กหญิงกนิษฐา    แตงดี
4. เด็กหญิงภัทรานิษฐ    ตลึงเพชร
5. เด็กหญิงเพชรรดา    เฟื่องนคร
1. นายมีชัย    นาคชัยยะ
2. นางสาวสุวีณา    แก้วกระจ่าง
4 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงนลิตา    ทองไหลรวม
2. เด็กหญิงนภาพร    ทรัพย์ประเดิมชัย
3. เด็กหญิงสุภาวดี    กำเนิด
4. เด็กหญิงอรวี    ใจเอื้อย
5. เด็กหญิงชมพูนุช    ลุ่โพธิ์
1. นางสาวนันทภรณ์    สาวดี
5 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงหทัยชนก    ทิตยวงษ์
2. เด็กหญิงชุติมา    สายศิลป์
3. เด็กหญิงปัทมา    ฉ่ำมา
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์    ธัญญเจริญ
5. เด็กหญิงพัชรินทร์    ร่มโพธิ์ชี
1. นางปวัณนัทธ์    ทับทอง
2. นางสาววลัยลักษณ์    โกพัฒน์ตา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................