งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 141
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงฐิตาสิริ    สายจำเริญ
2. เด็กหญิงรุจีพัชร    ศรีคำ
3. เด็กหญิงอภิรญา    พลเสน
4. เด็กหญิงธัญญาริน    ฟักเงิน
5. เด็กหญิงสุนันทา    พวงบุปผา
1. นางดวงดาว    อยู่ยืนยง
2. นางนิภา    เตียบฉายพันธ์
2 โรงเรียนบ้านดอนกลาง นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี    พลอยสุกใส
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์    ศรีจ้อยวงษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    โพธิ์พงษ์
4. เด็กหญิงสิธดา    ศรีสังข์งาม
5. เด็กหญิงวรรวิสา    สุวรรณดี
1. นางทับทิม    มาลาคำ
2. นายเกรียงศักดิ์    โกลากุล
3 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงวาสนา    น้ำใจดี
2. เด็กหญิงปัฐมาวดี    วันอยู่
3. เด็กหญิงน้ำมนต์    สระทองอินทร์
4. เด็กหญิงธนัชชา    จันทศร
5. เด็กหญิงวณิดา    จันทร์นาลาว
1. นางสาวกุสุมารี    คชพงษ์
2. นางสาวอัญรัตน์    นุชกำบัง
4 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงอรุโณทัย    ภูวะตานนท์
2. เด็กหญิงทิพย์วิมล    แสงสว่าง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา    เทพพิทักษ์
4. เด็กหญิงปานวาส    กล่อมฤทัย
5. เด็กหญิงสุภาวรรณ    หัดจุมพล
1. นางสาวนันทภรณ์    สาวดี
5 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงศศินา    กรมนา
2. เด็กหญิงกชมาส    บูชา
3. เด็กหญิงอาจารี    ชูสุวรรณ
4. เด็กหญิงพลอยชนก    เจริญสวรรค์
5. เด็กหญิงบุษกร    โพธิกุล
1. นางปวัณนัทธ์    ทับทอง
2. นางรสธร    พันธ์เพชร
6 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กหญิงจรรยวรรธน์    โรจน์บุญถึง
2. เด็กชายธนชิต    ไทยอุทิศ
3. เด็กชายภาคิน    สำอางตา
4. เด็กหญิงสุภัทร์ธิดา    เปี่ยมสะอาด
5. เด็กหญิงจิราวรรณ    แสงหิรัญ
1. นางพัทธ์ธีรา    หงษ์ศรีจัน
2. นางสุดาลัด    ปั้นบุญมี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................