งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 134
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านเขากำแพง รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กชายวรเทพ    หงษ์เวียงจันทร์
1. นางชุติมณฑน์    ลาแพงดี
2 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กชายกฤษณะ    บุญมี
1. นางสาวภัทรภร    พลอยดอนคา
3 โรงเรียนวัดยางสว่างอารมณ์ ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กชายวรฤทธิ์    ใจบุญดี
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิศา    จันทร์เสียงเย็น
4 โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่า นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายเทวัญ    ดีบุกคำ
1. นางขวัญดาว    รุ่งวารินทร์
5 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาล 1. เด็กหญิงรุจิอร    ขาวประเสริฐ
1. นางสาววาสิณี    นักฟ้อน
6 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายวรัญญู    อุ่นจุ่น
1. นายอนุชิต    มะลิห้อย
7 โรงเรียนวัดรางกร่าง หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. นางสาวอลิชา    ภมรพล
1. นางสาวฐิติกานต์    บุญเกิด
8 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กชายธนภัทร    สุขเกษมฤทัย
1. นางอัมพร    แสงดี
9 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กชายพงศ์ภัค    ศรีสุวรรณ
1. นางสาววัณณิตา    เรืองขจร
10 โรงเรียนวัดทับกระดาน บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงนริศรินทร์    พันธ์ุมี
1. นายจัตตุพล    ดลศรี
11 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กชายชวัลวิทย์    วงษ์บุญส่ง
1. นางสุทธิรัก    มหาเมฆ
12 โรงเรียนบ้านนเรศ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายประภัตร    ผิวอ่อนดี
1. นางสาวฐิติกัญญ์    โชคสุขนิรันดร
13 โรงเรียนบ้านหนองจิก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงปิยฉัตร    ทองสู่
1. นางสาวนิลุบล    รูปหมอก
14 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กชายธีรภัทร์    รักพันธ์
1. นายวุฒิชัย    สวิพันธุ์
15 โรงเรียนวัดบางสะแก ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงจริยา    พูลน้อย
1. นางสาวพิลาวัลย์    ขาวสอาด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................