งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 133
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์อู่ทอง โภคาราม อู่ทอง 1. เด็กชายกฤติธี    จงศักดิ์สวัสดิ์
1. นางสาวฤทัยทิพย์    สายเทียน
2 โรงเรียนปรีดาวิทย์ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กชายสรสิช    ตันยาลักษณ์
1. นายมนัส    สว่างศรี
3 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กหญิงจุฑานันท์    ประทุมสูตร
1. นางสาวหยาดรุ้ง    แซ่เตียว
4 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กชายกิติวัฒ    แซ่ตัน
1. นายประสาร    ดาวล้อม
5 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาล 1. เด็กชายอภิรักษ์    มนต์ประสิทธิชัย
1. นางสาววาสิณี    นักฟ้อน
6 โรงเรียนวัดชีธาราม นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงวิไลพร    ผาสุขโอษฐ
1. นางสาวจิรภา    ภิรมกาญจนศักดิ์
7 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์    บุญกล้า
1. นางนุชนรี    สุขสำราญ
8 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงปณิตา    กรส่งแก้ว
1. นางสาวศรีรัตน์    วงษ์บุญส่ง
9 โรงเรียนบ้านหัววัง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กชายณัฐดนัย    ผลเรืองวิไลแสง
1. นายนิรุตติ    รัตโนสถ
10 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กชายก้องภพ    พวงธรรม
1. นางสาวสัมฤทธิ์    สะอาดเอี่ยม
11 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงชลิดา    ศรีจันทร์อ่อน
1. นายอนันต์    เบ็ญจวรรณ
12 โรงเรียนวัดรางบัวทอง ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กชายเอกพล    สุขสำราญ
1. นางชบาร์    โพธิกุล
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กหญิงสโรชา    ศรีเหรา
1. นางสลิล    คำเรียง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................