งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 132
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม โภคาราม อู่ทอง 1. เด็กหญิงพรรณปพร    เอี่ยมศรี
1. นางลัดดา    กุลวงศ์
2 โรงเรียนปรีดาวิทย์ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กชายปาณัสม์    วรรธกวณิชย์
1. นางวิไลพร    เหมือนมี
3 โรงเรียนบ้านหัวทำนบ ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กชายเป็นเลิศ    เลิศสีดา
1. นายมานะ    ปัญสมคิด
4 โรงเรียนวัดสระยายโสม สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กหญิงกรกาญจน์    นิลโคตร
1. นางบุปผา    ช้อนใจ
5 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ สังกัดเทศบาล 1. เด็กหญิงศิริกร    ไพรสิทธิ์ฤทธิ์
1. นายธีรพงษ์    ธัญญเจริญ
6 โรงเรียนวัดชีธาราม นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา    โพธิ์น้อย
1. นางสาวจิรภา    ภิรมกาญจนศักดิ์
7 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงอรชพร    อุตสาหวงษ์
1. นางสาวหัทยา    ศรีเหรา
8 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กชายกำพล    ยศประเสริฐ
1. นางสาวณิติยา    พรมดี
9 โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงพิชชาภา    ปักษากนก
1. นางสาวสัมฤทธิ์    สะอาดเอี่ยม
10 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กชายณัชพล    กุฬา
1. นางสาวสุรีรัตน์    แสงพรเลิศ
11 โรงเรียนวัดรางบัวทอง ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กชายธีรภ้ทร์    ขุนสอาดศรี
1. นางสาวธันวา    วิริยะประสิทธิ์
12 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กชายนครินทร์    ปทุมสูติ
1. นางสาวอรอุมา    พิมพ์แก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................