งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 013
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงเขมิยา    เจริญพันธ์
2. เด็กหญิงพัชราวดี    แสงทับทิม
3. เด็กหญิงปวีณา    เหมือนสังข์ดี
4. เด็กหญิงลลิตา    วิวิทแก้ว
5. เด็กหญิงขวัญสุมา    บองเพชร
6. เด็กหญิงเกสร    สมดี
1. นางสาวณิติยา    พรมดี
2. นางสาวสาลินี    พละเลิศ
3. นางอุสุมา    เชิดฉาย
2 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงสิรินทรา    โสวัตร
2. เด็กหญิงนภัสสร    สมเหมาะ
3. เด็กหญิงชนม์นิภา    โชติสาย
4. เด็กหญิงนฤมล    แย้มอาสา
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์    จอมเมฆ
6. เด็กหญิงพิยดา    เชาวนนท์
1. นายชาญณรงค์    ศรีจันทร์
2. นางสาวพัชรี    นาคผง
3. นางละเอียด    สอิ้งทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................