งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 129
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนปรีดาวิทย์ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงประกายรัตน์    โพธิ์เอี่ยม
2. เด็กหญิงสุขวิมล    สุริรักษ์
1. นายปิยพล    คล้ายมี
2. นางสาวรสิตางค์    เรืองขจร
2 โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กหญิงชนกชล    คุ้มศักดิ์
2. เด็กชายพชร    บุญนำ
1. นางสาวกัญญ์รสา    ทาชาด
2. นายประสาร    ดาวล้อม
3 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงกนกพร    ใจสุข
2. เด็กชายธนกฤต    ภูฆัง
1. นายรพี    ศรีวิเชียร
2. นางสาวหัทยา    ศรีเหรา
4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กชายฐิติวัชร์    วงษ์บุญเพ็ง
2. เด็กชายปิยะ    แสงวิชา
1. นางณัฐหทัย    เนตรพระ
2. นางอัมพร    แสงดี
5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงนัธมล    ดวงผัด
2. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์    พูลทรัพย์
1. นางบุญเรือน    เดชาวิชิตเลิศ
2. นางสุนันท์    ประกอบทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................