งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 124
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนบ้านเขากำแพง รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงนิตยา    ยอดอานนท์
1. นางชุติมณฑน์    ลาแพงดี
2 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาล 1. เด็กหญิงสุวรรณี    พลเวียง
1. นางสาวสุดารัตน์    รัตนทองคง
3 โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงตรีวิชญ์    ดีโป้ย
1. นางสาวประกายดาว    ชุมภูบาง
4 โรงเรียนวัดรางกร่าง หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. นางสาววีรวรรณ    เกิดสุวรรณ
1. นางสาวฐิติกานต์    บุญเกิด
5 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กชายชวกร    บุษบา
1. นางอัมพร    แสงดี
6 โรงเรียนวัดทับกระดาน บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    ม่วงวัดท่า
1. นายจัตตุพล    ดลศรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................