งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 123
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ โภคาราม อู่ทอง 1. เด็กชายอดิศักดิ์    หงษเวียงจันทร์
1. นางสาวดุษฎี    เกิดจันทร์ตรง
2 โรงเรียนปรีดาวิทย์ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กชายณัฐกฤต    ธูปวิโรจน์
1. นางจันทพร    พูลทรัพย์
3 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กหญิงบัวชมพู    วงศ์เอก
1. นางสาวหยาดรุ้ง    แซ่เตียว
4 โรงเรียนวัดบ่อคู่ สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กชายเฉลิมพงษ์    ฉิมวัย
1. นายครรชิต    ปานมุณี
5 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงธันยมัย    แก้วทอง
1. นางสาวกรณิการ์    ทองเชื้อ
6 โรงเรียนแม่พระประจักษ์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กชายวิรุฬห์    จิตต์ใจฉ่ำ
1. นางสุวรรณี    ศรีสุวรรณ
7 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) สังกัดเทศบาล 1. เด็กชายภานุพงษ์    พานทอง
1. นางสาววาสิณี    นักฟ้อน
8 โรงเรียนวัดชีธาราม นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายอธิพงษ์    จำปีเรือง
1. นางสาวจิรภา    ภิรมกาญจนศักดิ์
9 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายสุรดิษ    รัศมี
1. นางนุชนรี    สุขสำราญ
10 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงธัญวรินทร์    ยงพิศาลภพ
1. นายมนูญ    วงษ์วันดี
11 โรงเรียนบ้านหนองวัลย์เปรียง สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กชายอิศวะ    สมบูรณ์ดี
1. นายวิษณุ    อุบลแก้ว
12 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงพัชรา    จันทมัด
1. นางละออ    ใจแสน
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กหญิงศรัญญา    โสวรรณี
1. นางณัฐศอร    มีเกียรติเดชาธร
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................