งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 122
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดคีรีรัตนาราม โภคาราม อู่ทอง 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา    ปุริสา
1. นางลัดดา    กุลวงศ์
2 โรงเรียนปรีดาวิทย์ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงอัณธิกาญจน์    จิตรฉ่ำ
1. นางพเยาว์    ภักดีวงษ์
3 โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กชายภัสกรณ์    เชื้อเพชร
1. นางชื่นสุมล    พุทธิมัย
4 โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์    จารุวรรณบำรุง
1. นางรจนา    รักน้อย
5 โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กชายณัฐธนพล    โพธิ์พระยา
1. นางสาวกรณิการ์    ทองเชื้อ
6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดใหม่อัมพวัน (พวงวรินทร์ราษฎร์วิทยา) สังกัดเทศบาล 1. เด็กชายวีรภัทร    ม่วงคุ้ม
1. นางสาวรุ่งรัตน์    ผิวทองงาม
7 โรงเรียนวัดชีธาราม นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    ยอดปราง
1. นางสาวจิรภา    ภิรมกาญจนศักดิ์
8 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงณัฐธภรณ์    นุ่มกัลยา
1. นางสาวหัทยา    ศรีเหรา
9 โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงพัทธนันท์    พ่อค้า
1. นายมนูญ    วงษ์วันดี
10 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงณิชาดา    สงวนสิน
1. นางอำนวยพร    สอิ้งทอง
11 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงณภัทร    จินดารัตน์
1. นางวันทา    น้อยแก้ว
12 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กชายอัครา    วัลมาลี
1. นางสาวศรีประภา    ปรางสร
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กหญิงอนุตตรีย์    กลั่นใจดี
1. นางสาวอรอุมา    พิมพ์แก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................