งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 012
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยหิน โภคาราม อู่ทอง 1. เด็กหญิงวีณา    หม่อง
2. เด็กหญิงขนิษฐา    สาละวรรณ
3. เด็กหญิงอัจฉรา    สุดใจ
4. เด็กหญิงพรพิพัฒน์    ญาติวงค์
5. เด็กหญิงสิทธิสินี    เพ็ชรปันกัน
6. เด็กหญิงดุสิตา    อาญาเมือง
1. นางสาวดวงธิดา    ศรีภักดี
2. นางสาวพรนิชา    ฉายวงษ์
2 โรงเรียนบ้านดงกะเชา นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์    พันธ์แตง
2. เด็กหญิงวราภรณ์    สุขอำพร
3. เด็กหญิงญาณิน    วิเศษสิงห์
4. เด็กหญิงพรพรรณ    ทองสีราช
5. เด็กหญิงมนทกานต์    เสือสกุล
6. เด็กหญิงสโรชา    ล้ำสุขดี
1. นางสุภา    แจ่มวิมล
3 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงจรรยา    ขุนทอง
2. เด็กหญิงพิชญาภา    หงวนตัด
3. เด็กหญิงกนกมณี    เพ็งคล้าย
4. เด็กหญิงกมลลักษณ์    อินทรักษา
5. เด็กหญิงนภัส    ปิ่นศิริน
6. เด็กหญิงกวินทิพย์    รูปสม
1. นางสาวเบญจมาศ    อินโต
2. นางเพ็ญศรี    จำปีเรือง
3. นางสาวเมทินี    มากสอน
4 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงศิรภัสสร    พงษ์นา
2. เด็กหญิงประภัสสร    ติเยาว์
3. เด็กหญิงปาจรีย์    แสงทอง
4. เด็กหญิงมาริตา    ทองเชื้อ
5. เด็กหญิงสาธิตา    แสงหิรัญ
6. เด็กหญิงปาริฉัตร    โพธิ์ประสาท
1. นางสาวชญาณ์นินท์    แสนโดด
2. นางสาวณิติยา    พรมดี
3. นางอุสุมา    เชิดฉาย
5 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงพัชราภา    เอกปัชชา
2. เด็กหญิงสุภัสสรา    ศรีสุข
3. เด็กหญิงพรชิตา    สมเหมาะ
4. เด็กหญิงสุนิตา    ยอดเพ็ชร
5. เด็กหญิงฐิตาพัฒน์    ชายสีอ่อน
6. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    ทรัพย์สมบรูณ์ชัย
1. นายชาญณรงค์    ศรีจันทร์
2. นางภาชุณี    ใจกล้า
3. นางวิมลรัตน์    วงษ์กัณหา
6 โรงเรียนวัดบางสาม ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงชญานิศ    แก้วสวัสดิ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์    แซ่ฉั่ว
3. เด็กหญิงธนพร    สุพรรณชาติ
4. เด็กหญิงชลธิชา    รักพันธ์
5. เด็กหญิงพรชิตา    รุ่งเจริญ
6. เด็กหญิงขนิษฐา    ศรีสังข์งาม
1. นางสาวณิชกุล    ใจเบิกบาน
2. นางสาวนีรนุช    โหนดเกรียง
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศรีสุดา    คงชาตรี
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................