งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 011
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงอรวรรณ    นฤหาย
2. เด็กชายวุฒิชัย    ขำทอง
1. นางสาวบาหยัน    จามะรี
2. นายสมบูรณ์    ขุนเศรษฐี
2 โรงเรียนวัดรางกร่าง หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. นางสาวชนิกา    สุนธิวัฒน์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์    มณฑาทัด
1. นางสาวกาญจนพรรณ    ทองไหลรวม
2. นายณัฐพงษ์    เทศทอง
3 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กชายอภิรัก    ชาวบางงาม
2. เด็กชายวัชรพล    นฤนาทไมตรี
1. นายบุญเลิศ    แสงดี
2. นางอัมพร    แสงดี
4 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กชายวัฒนา    พิสุทธิ์สกุลรัตน์
2. เด็กชายคุณาศักดิ์    นุกูลคราม
1. นางสาวพัชรี    ใจโต
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................