งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 103
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงพรทิพย์    กลั่นจันทร์
2. เด็กหญิงผกาแก้ว    กล้าหาญ
3. เด็กชายภานุพงศ์    กองม่วง
1. นางชูศรี    พิมนิสัย
2. นายอดิศร    เนตรพระ
2 โรงเรียนบ้านดอนตำลึง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงลลิดา    แซ่จึง
2. เด็กหญิงธนันธร    วันอยู่
3. เด็กหญิงณัฏฐา    เจ้าเหล้า
1. นางสาวพัทธนันท์    โพธิ์ไพจิตร
3 โรงเรียนวัดทับกระดาน บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงอมรวลี    ใจเอื้อย
2. เด็กหญิงสุภาพร    เปลี่ยนน้อย
3. เด็กชายสิทธิโชค    กิมนาค
1. นายมีชัย    นาคชัยยะ
2. นางสาวสุวีณา    แก้วกระจ่าง
4 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงพิมพ์นภัส    เจริญผล
2. เด็กหญิงช่อผกา    เกิดสมบูรณ์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร    หกพี่น้อง
1. นางสาวดาริณ๊    กลิ่นคำหอม
2. นางละเอียด    สอิ้งทอง
5 โรงเรียนวัดบางสะแก ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงดลยา    ขำรัตน์
2. เด็กหญิงดลนภา    ขำรัตน์
3. เด็กหญิงกุสุมา    บัวทิม
1. นางสาวกมลฉัตร    ละม้ายเมือง
6 โรงเรียนวัดจันทราวาส พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กหญิงดาราธิป    ปลิกฉิม
2. เด็กหญิงมิรัณตรี    ใจเก่งดี
3. เด็กหญิงณัฐกานต์    ปัญญาศรี
1. นางนวลจันทร์    ลีสุขสาม
2. นางสุวรรณา    มากระจัน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................