งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 102
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดโภคาราม โภคาราม อู่ทอง 1. เด็กชายมนพัทธ์    หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายสรวิศ    ศรีเจริญ
3. เด็กหญิงณัฐิดา    หงษ์เวียงจันทร์
1. นางสาวศรีนงค์    ศรีท้าว
2. นางสาวอัฉฉรา    พวงศุภวิวัฒน์
2 โรงเรียนปรีดาวิทย์ รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กหญิงธนิษฐา    พรวิศนุกูล
2. เด็กหญิงณัฐกมล    วรรณะ
3. เด็กหญิงชิดชนก    โพธิ์ศรีสุวรรณ
1. นางสาวปาริชาต    ศักดิ์มงคลชัย
2. นางสาวแสงเดือน    หงษ์เวียงจันทร์
3 โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กหญิงนวพร    สระศรีสม
2. เด็กหญิงกนกพร    จำปาทอง
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร    เสถียรอินทร์
1. นางสาววิกาญดา    ปทุมสูติ
2. นางสาวสิรยากร    เปียดี
4 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดศรีสำราญ สังกัดเทศบาล 1. เด็กหญิงภิญญดา    รูปขำดี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ    คงเปลี่ยน
3. เด็กหญิงรัตนภรณ์    เสือรัตน์
1. นางวิไลวรรณ    บัวชุม
5 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์    สว่างวงษ์
2. เด็กชายสุพรรณกันตา    ส่งเสริม
3. เด็กหญิงชุติมา    รอดพล
1. นางปราณีต    วันคลี่
2. นางรุ่งเรือง    ตาดี
6 โรงเรียนบ้านทะเลบก นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    บุญสิงห์
2. เด็กหญิงชลธิชา    วงษ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงนฤมล    กันพงษ์
1. นางสาวอุุษณีย์    จริตพันธุ์
2. นางสาวอุไรวรรณ    สีบานเย็น
7 โรงเรียนวัดพรสวรรค์ บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    เกตุเห่ง
2. เด็กหญิงกฤติมา    ประกอบดี
3. เด็กหญิงลดามณี    มณีวงษ์
1. นางสาวณิชาพัฒน์    พงษ์คำพันธ์
2. นางวรนุช    อุปวรรณ
8 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์    สามพ่วงบุญ
2. เด็กหญิงขวัญตา    ทองมูล
3. เด็กหญิงสุรัสวดี    ขุนไม้งาม
1. นางประไพ    อุดมผล
2. นางสาวผกามาส    หอมกระจุย
9 โรงเรียนวัดใหม่นพรัตน์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงธณิชา    อร่ามรจน์
2. เด็กหญิงเพชรตะวัน    บัวอุไร
3. เด็กหญิงจิรายุ    สุขมาก
1. นางสาวมาลินี    ศรีสุขา
2. นางเจริญศรี    ผิวบัวคำ
10 โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงอารียา    ชะสีรัมย์
2. เด็กหญิงสรัญวิกา    น้อยเลิศ
3. เด็กชายพรหมสถิตย์    ศรีภักดี
1. นายสุรัตน์    คำหอมรื่น
2. นางสาวอมรรัตน์    ลัดดากุล
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์    นนท์เต
2. เด็กหญิงอรวรรณยา    บุญมี
3. เด็กหญิงชรินรัตน์    บัวสวัสดิ์
1. นางสาวพันนิดา    แก้วสระแสน
2. นางสาวพิทยา    บุญยเกตุ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................