งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 010
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู บัตรประจำตัว
1 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ โภคาราม อู่ทอง 1. เด็กชายปรัศนัย    เกษมวงค์
2. เด็กชายจักรภัทร    ผิวอ่อนดี
3. เด็กชายศุภโชค    บุราคร
4. เด็กหญิงสาวิตรี    แก้ววงษา
5. เด็กหญิงปณัสนัญ    กุศลพิทักษ์แดน
6. เด็กหญิงกันทร์ณัฐ    บุญอิ่ม
1. นางบุษยา    คำเรียง
2. นางสาวปิยวรรณ    ถาวรกูล
2 โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม รอยพระพุทธบาท อู่ทอง 1. เด็กชายอานนท์    หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายนภัทร    ปินะเต
3. เด็กชายวิรัตน์    สีอ่อนดี
4. เด็กหญิงธนวรรณ    แก้วบัวดี
5. เด็กหญิงดาวพระศุกร์    โรจน์บุญถึง
6. เด็กหญิงวาลิษา    พรมเสนา
1. นายสมคิด    อ่อนดี
2. นายอำนาจ    เกิดมงคล
3. นายเทวดา    อยู่ดี
3 โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กหญิงสิริวิมล    จันทาทอง
2. เด็กหญิงอรัญญา    เสือพันเจริญ
3. เด็กหญิงนภัสสร    จันทาทอง
4. เด็กชายชวนากร    รอดหงษทอง
5. เด็กชายภัทรภูมิ    ล้วนเส้ง
6. เด็กชายคณาธิป    กัณพัทธระ
1. นางประยูร    ขำเมธา
4 โรงเรียนวัดสระพังลาน สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กชายจิรชัย    สระทองจุติ
2. เด็กชายปฐวี    โสไกร
3. เด็กชายปรัชญา    บุญมาก
4. เด็กชายพีรพัฒน์    ผิวผ่อง
5. เด็กชายภาคิน    แซ่ตัน
6. เด็กชายศิระวัฒน์    แก้วบัวดี
1. นายสาโรจน์    ยอยรู้รอบ
5 โรงเรียนบ้านหนองสานแตร นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กชายกนกศักดิ์    ใจชื่น
2. เด็กชายศักดินันท์    น้อยศรี
3. เด็กชายอภิวัฒน์    ซื่อคง
4. เด็กชายชนะโชค    ผ่องศรี
5. เด็กหญิงสมฤดี    วงษ์สุวรรณ
6. เด็กชายนวพล    ทองงาม
1. นางสาวกิตติยา    เพ็งพันธ์
2. นายสุพัฒน์    สุขเกษม
3. นางสาวเกสรา    ธนาเมธากรณ์
6 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กชายผไทเทพ    ชาวบ้านใหม่
2. เด็กชายภูวดล    เขียวสอาด
3. เด็กชายปิยราช    เขียวสอาด
4. เด็กชายนพดล    หนูอ้น
5. เด็กชายณัฐพงษ์    ดีสม
6. เด็กชายธนกฤช    สารสุวรรณ
1. นางสาวกชพร    ชาติเมืองปัก
2. นายจงรัก    เย็นใจดี
3. นายสมาน    ขาวจันทร์แย้ม
7 โรงเรียนวัดเขาพนมนาง บ่อสุพรรณ-หนองบ่อ สองพี่น้อง 1. เด็กชายทรงชัย    จันทร์น้อย
2. เด็กชายฮัว    เกม
3. เด็กชายกิตติภูมิ    สุมังคะ
4. เด็กชายปิยะชัย    จำปาไคร้
5. เด็กชายยอด    -
6. เด็กชายกำพล    เจริญดี
1. นายวันดี    หาญกุดเลาะ
2. นายศิริ    ไทยทวี
3. นายสุวิชชา    หอละเอียด
8 โรงเรียนวัดทุ่งคอก สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กชายอุ้มบุญ    เสนาะน้อย
2. เด็กชายกรกรต    ผิวสุข
3. เด็กชายภาณุวัฒน์    วิเศษขลา
4. เด็กชายขจรศักดิ์    สมโรง
5. เด็กชายภาคภูมิ    หล้าทุม
6. เด็กชายกฤษฎา    นิ่มอนงค์
1. นายประภาส    หลักเพชร
2. นางสุนันทา    บุญมาก
9 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กชายฐิติวัสส์    ดีดก
2. เด็กชายณัฐพร    บุญศรีวงศ์
3. เด็กชายศิริมงคล    จันทร์ส่องแสง
4. เด็กชายภควรรษ    ไกรทองสุข
5. เด็กชายอดิศักดิ์    เศษสุวรรณ
6. เด็กชายเจษฏากร    ฉิมวงษ์
1. นายณรังสรรค์    ใจเที่ยงกุล
10 โรงเรียนวัดไชยนาราษฎร์ ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงวันวษา    ฤทธิ์ศิริ
2. เด็กหญิงทิพย์วิภา    หงษ์ทองดี
3. เด็กชายอาณาจักร    ศรีสังข์งาม
4. เด็กหญิงณัฐชา    น้ำทอง
5. เด็กชายออง    -
6. เด็กชายศิริชัย    มาพันธ์
1. นางประนอม    ใจยั่งยืน
11 โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กชายธีรพัฒน์    อุบลแย้ม
2. เด็กชายสมชาย    ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายไพสิฐ    กองม่วง
4. เด็กชายศักดินันท์    สมประมาณ
5. เด็กหญิงพิมพ์พิศา    เพิ่มสุวรรณ
6. เด็กหญิงฐาปนีย์    ภูศรี
1. นางสาวชนากานต์    จิวรรจนะโรดม
2. นายชัยวัฒน์    จิ๋วโคราช
3. นายอนุพงษ์    สังขรัตน์
12 โรงเรียนวัดสระด่าน เจดีย์ยุทธหัตถี ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงวรัญญา    เริ่มรัตน์
2. เด็กหญิงณฐิตา    นูมหันต์
3. เด็กหญิงธิติมา    บุตรน้ำเพ็ช
4. เด็กหญิงสุมินตรา    วงษ์สุวรรณ
5. เด็กหญิงภัทราภรณ์    หอมไม่หาย
6. เด็กชายอิสรภาพ    จริรัมย์
1. นายนำพล    มากสอน
2. นางวิมลภา    ไขแสงทอง
3. นางสาวเบ็ญจา    ด้วงอินทร์พงษ์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................