งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 22 - 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 001
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเขาชานหมาก ถ้ำเสือ อู่ทอง 1. เด็กชายจิรวิทย์    โพธิ์พระรส
2. เด็กชายธนะวัฒน์    ประกอบธรรม
3. เด็กชายวันชัย    ยา
1. นายจำเริญ    จิตบรรจง
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดคลองตัน สระยายโสม อู่ทอง 1. เด็กหญิงกิตติญาพร    เปรมไพศาล
2. เด็กหญิงวรัญญา    เอมอุ่นจิต
3. เด็กหญิงอาทิตยา    รอดโค
1. นางสาวน้ำอ้อย    โพธฺิ์งาม
2. นางเสาวนีย์    ศุภรัตน์
5
3 โรงเรียนวัดชีธาราม นเรศวร ดอนเจดีย์ 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา    มีนิล
2. เด็กหญิงสุดาพร    หนูนุรักษ์
3. เด็กชายชยานันต์    เพ็งพันธ์
1. นางภณิตา    สายจำเริญ
5
4 โรงเรียนวัดใหม่เพชรรัตน์ หัวโพธิ์ศรีสำราญ สองพี่น้อง 1. เด็กชายอนัน    แสนแก้ว
2. เด็กชายณรงค์ชัย    งามขำ
3. เด็กชายปฏิพัทธ์    ทั่งคำ
1. นายสุจินต์    รอดโรคา
5
5 โรงเรียนบ้านบัวขาว สุวรรณสาธุกิจ สองพี่น้อง 1. เด็กชายเจษฎากร    ทนเถื่อน
2. เด็กชายพงศ์ศิริ    แตงอ่อน
3. เด็กชายภาณุพงศ์    แซ่อึ้ง
1. นางสาวขวัญแก้ว    ขำปู่
2. นายอนุชา    นักพรานบุญ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ ทศมิตร สองพี่น้อง 1. เด็กหญิงศศิวิมล    มีเสถียร
2. เด็กชายวัชรพงษ์    ธรรมแพทย์
3. เด็กหญิงวรรณรวี    เกตุสิทธิ์
1. นายประณต    หัตถะปะนิตย์
2. นายอนันต์    เบ็ญจวรรณ
4
7 โรงเรียนวัดย่านซื่อ ท่าจีน สองพี่น้อง 1. เด็กชายคณิติน    อุ่นใจ
2. เด็กชายวรวุฒิ    จิตอาพร
3. เด็กชายศุภกิจ    เกิดสวัสดิ์
1. นางสุวิมล    สุตโต
2. นายหัสพงศ์    รักวงษ์ไทย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนวัดยางยี่แส พระยาจักร อู่ทอง 1. เด็กชายอานัส    แก้วเถื่อน
2. เด็กชายสมภพ    บุญจุน
3. เด็กชายภัทรพล    มีสุข
1. นางวิไล    ทองดีพันธ์
2. นางหัทยา    ทับทิม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................