รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 .....
ระหว่าง วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  สุทธิมั่น
 
1. นางสุภาพร  ศรีคำไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงภคนันท์  ศรีจันทร์บาล
 
1. นางอรพรรณ  สุขเรือน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   อ่วมเสือ
 
1. นางพัฒนา  ยิ้มสรวล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีภักดี
 
1. นางรุ่งนภา  แก้วสุวรรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงสิรีชา  เวียงชัย
 
1. นางสาวศรีนวล  คงศิริ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงธนพร  รุ่งชีวัน
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวรจันทร์ 1. เด็กหญิงโสภิดา  ภู่พิริยะ
 
1. นางภัทรพร  ดอกกุหลาบ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงกุลนรี  อนันตภูมิ
 
1. นางวาสนา  มะลิงาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายศิลา  อนุกูลวัฒนา
 
1. นางเบญจมาศ  ศรีนวล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  กันตรี
 
1. นางนารีรัตน์  หลีนุกูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกฤษณา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ประสงค์สุด
 
1. นางสาวขวัญหล้า   อุบาลี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกัญญวรา  พงษ์พันธุ์
2. เด็กหญิงชนารดี  บุญพิพัฒน์พณิชย์
3. เด็กหญิงธนภร  บุญศรีวงศ์
 
1. นางนวลวรีย์  มณีสุวรรณ
2. นางรุ่งนภา  แก้วสุวรรณ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายณฐกร  เอี่ยมน้อย
2. เด็กหญิงศศิกานต์  พวงพิกุล
3. เด็กชายสุธนัย  นุชสวาท
 
1. นางวาสนา  ธีระธำรงชัยกุล
2. นางอรอนงค์  โชคสกุล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตะลุ่ม 1. เด็กหญิงกานต์รวี  กลิ่นคำหอม
2. เด็กหญิงปาณิตา  ศรีบุศย์ดี
 
1. นายธรรมนูญ  ศรีวิเชียร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงณัฐกมล   ศรีสังข์งาม
2. เด็กหญิงประภัสสร   กล้าหาญ
 
1. นางวาสนา   มะลิงาม
2. นางสาวสุวรรณา  ทาผาสุข
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายชานน  ตั้งศรีสกุล
 
1. นายณัฎฐพล   กิจพิทยาฤทธิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศุภลักษณ์ 1. เด็กชายกฤติน  ปิณจีเสคิกุล
 
1. นายณัฎฐพล   กิจพิทยาฤทธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงวรรณประภา  ช้างชาวนา
 
1. นางพัชรี  สิริทรัพย์ทวี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงธนมลวรรณ  แดงประเสริฐชัย
2. เด็กหญิงปณิอาภา  ทรัพย์อินทร์
3. เด็กหญิงปัณฑารีย์  รัตนานันท์
 
1. นางสาวสุพรรษา  ภู่แก้ว
2. นางพัชนีกร  จักเดชจันทร์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงฐาปนี  ก้อนทองดี
2. เด็กหญิงวรวรรณ  สัจวรรณ์
3. เด็กหญิงศิรดา  สุภเวชกิจ
 
1. นางสาวจำลองลักษณ์  พร้อมพิมพ์
2. นางกาญจนา  สดบัวงาม
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1. เด็กหญิงจิรภาพร  ผลทิพย์
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ช้างนิ่ม
3. เด็กหญิงอัญชิตา  แย้มวงศ์
 
1. นางกรกมล  เมธีวรกิจ
2. นางสาวอภิญญา  ชวลิต
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกมลพัชร  ทำมา
2. เด็กหญิงศศิพร  กุลณามาก
 
1. นางสาวพจน์พิชชา  เผือกนาค
2. นางสาวปราณี  เภาหิงค์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ใจดี
2. เด็กหญิงเขมณัชศรณ์  พุ่มพันธ์วงศ์
 
1. นายรณพงษ์  เขียวหวาน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูบัว 1. เด็กชายวิสรุฒน์  คล้ายมาลา
 
1. นายปิยวัฒน์  มณีอินทร์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูบัว 1. เด็กชายศิริพงศ์  ฉิมวัย
 
1. นายปิยวัฒน์  มณีอินทร์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กชายศรชัย  จาดทองคำ
 
1. นางสาวรัชนี  ทาเหล็ก
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทวีสิงห์
2. เด็กชายปุณพล  บุญมา
3. เด็กชายฬียาพล  สังข์ผาด
 
1. นางสาวสุพัชชา  ประเสริฐ
2. นางชูใจ  โรจนพันธุ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายกฤตดนัย  ช่องสกุล
2. เด็กหญิงอรพินธ์  เวียงคำ
3. เด็กหญิงอารียา  กาสเส็น
 
1. นางนงลักษณ์  วัฒนพิทักษ์พงศ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงชนันดา  แก้วพิลา
2. เด็กชายภูริภัทร  ริตกันโต
3. เด็กหญิงมยุรฉัตร  นูมหันต์
 
1. นายสมาน  ระโหฐาน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กหญิงธนินทร์ธร  วุฒิพลไพศาล
2. เด็กหญิงลัลน์ลลิต  นิ่มโต
3. เด็กหญิงสุทธิพร  ชูพินิจ
 
1. นางสาวสุกัญญา  มูลพันธ์
2. นายเรืองศักดิ์  เชนประโคน
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายธนพนธ์  หันสังข์
2. เด็กหญิงธีนิดา  ลีนานุวัฒน์
3. เด็กหญิงสวรส  ลิขิตเลิศ
 
1. นางดลฤดี  เจตนเสน
2. นางสาวชนัญชิดา  พงษ์เทศ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงกฤติพร  ฐานโพธิ์
2. เด็กชายนทีธร  เย็นนะสา
3. เด็กหญิงปุณยวีร์  นพคุณ
 
1. นางพิศมัย  หงษ์ทอง
2. นางสมพร  น้ำวิวัฒน์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงญาดา  ภมรพล
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทาบัว
3. เด็กหญิงวรรณษา  ถิ่นวงษ์แดง
 
1. นางพรณภัสส์  อินรอดวงศ์
2. นางสาวจินตนา  แก้วปาน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  มหาพล
2. เด็กหญิงภัทราพร  จดชัย
3. เด็กหญิงสิริขวัญ   พรายสถิตย์
 
1. นางสาวสาวฝน  แก้วสีโต
2. นายภาคภูมิ  ดีวงษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายภาคภูมิ  แก้วมณี
2. เด็กชายสิรภัทร  โตเทวิน
 
1. นายสนม  เจตนเสน
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายศักดิพล  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองแดงเข็ม
 
1. นางสาวฐิตารีย์  จันทะวงศ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขเกษม 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  ศรีสมโภชน์
2. เด็กชายพลศักดิ์  โคตรแสง
 
1. นายพยาน  สีหะวงศ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายก้องภพ  ปัญจอานนท์
2. เด็กชายธงชัย  สุขเกษม
 
1. นางดลฤดี  เจตนเสน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายกานต์  ยุทธศักดิ์ศิลป์
2. เด็กชายศิรวิชญ์  จงวัฒนกุล
 
1. นายสนม  เจตนเสน
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายกวิน  แก้วศรี
2. เด็กชายวรากร   พันธุ์แตง
 
1. นางนงลักษณ์  วัฒนพิทักษ์พงศ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กชายชาตกาญจน์  สุมูลเวช
2. เด็กชายอาภากร  จันทาทอง
 
1. นางสาววัฒนา  มีสกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชญาณิษฐ์  สุวรรณสูร์
2. เด็กหญิงณัฐญา  บุญมียงค์
3. เด็กหญิงนริดา  แซ่ตั้ง
4. เด็กหญิงอนัณชญาน์  จ่าพันธ์
5. เด็กหญิงเมธาวี  ตั้งสิทธิเสรีวงค์
 
1. นางนวลวรีย์  มณีสุวรรณ
2. นางกมลรัตน์  พรมสุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงญาณพัทธ์  สินทวีวิวัฒน์
2. เด็กหญิงญาดา  เจริญพร
3. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทรัพย์ศิริพันธ์
4. เด็กหญิงลักษิกา  แก้วปานกัน
5. เด็กหญิงวิภาพร  อุณรส
 
1. นางนวลวรีย์  มณีสุวรรณ
2. นางสาวปัณณพร  ทองสินธุ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญเทียน
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  เดชจิตร์
3. เด็กหญิงธัญชนก   พงษ์สุทัศน์
4. เด็กหญิงปริญญา  เจียระไนเฮงตระกูล
5. เด็กหญิงสิรินทร  อินทร์ชะคราม
 
1. นายประยงค์  อิ่มสุดราญ
2. นางมณเฑียร  อิ่มสุดราญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงคัมภีรดา   บุญทองเนียม
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์   เปียนประโคน
3. เด็กหญิงปลายฝน   เจริญสม
4. เด็กหญิงรัตนมน   บุญขันธ์
5. เด็กหญิงอิงฟ้า   ดวงจันทร์
 
1. นางลาวรรณ  สกุลกรุณาอารีย์
2. นางสาวกัญญรัตน์  แสนชา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงกชพร   หาญพุฒ
2. เด็กหญิงบัณทิตา   พันธุ์แตง
3. เด็กหญิงปภัสสร   เพ็ชรฆาฎ
4. เด็กหญิงสุกัญญา   อุดมชาติบัณฑิต
5. เด็กหญิงอภิชญา  บุดดาเลิศ
 
1. นางลาวรรณ  สกุลกรุณาอารีย์
2. นางสาวปวีณา  เอกฤทธิ์วรกุล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายกริชตะวัน  ไทรทอง
2. เด็กชายชนวีร์  สถิระ
3. เด็กชายทรงวุฒิ  วงษ์ถ้วยแก้ว
4. เด็กหญิงรจนา  แทนพันธุ์
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ปัญบุตร
 
1. นางบุปผา  สิงห์สถิตย์
2. นายจักรกฤษณ์  ไตรยาลักษณ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายประภากร  เรืองศรี
3. เด็กชายวุฒิชัย  รักอยู่
4. เด็กชายเจษฎา  บรรเทิงใจ
5. เด็กหญิงเปมิกา  กาฬภักดี
 
1. นางสาวสุกัลยา  นิยมทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงกรนิกา   หุ่นธานี
2. เด็กหญิงกุลนรี   อนันตภูมิ
3. เด็กหญิงฐานิตา   คงเจริญ
4. เด็กหญิงศรัณญา   นามสอน
5. เด็กหญิงศรัณยา   เรืองเดช
 
1. นางสาวลภัสรดา  อุ่นศรี
2. นางวาสนา  มะลิงาม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายกฤตภาส  สุวรรณโณ
2. เด็กหญิงกวิตา  ม่วงอิ่ม
3. เด็กชายจณิสตาห์  โสวรรณรัตน์
4. เด็กชายณัฐดน  ขาววิเศษ
5. เด็กชายณัฐพล  เชาว์พร้อม
6. เด็กชายปรวัฒน์  อมรเศรษชัย
7. เด็กหญิงปริยากร  ศรีสุริยาพัฒน์กุล
8. เด็กหญิงปุณยาภา  รักหอม
9. เด็กหญิงภัคพร  เวทยานนท์
10. เด็กชายภัทรพล  บุญรอด
11. เด็กหญิงมนัสมล  นาคพรม
12. เด็กชายรัฐศรัณย์  ทรัพย์อบรม
13. เด็กหญิงวิพัสวี  อนันตทิพยเมธี
14. เด็กหญิงศุภณิดา  สุขธรรมโชติ
15. เด็กชายสาธิตา  ติลา
16. เด็กชายสาวิตตา  จำมาเงิน
17. เด็กหญิงสุกฤษภรณ์  ช่างเรือนกุล
18. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุคนธวาร์
19. เด็กชายอติรุจ  ธาราสิทธิ์
20. เด็กชายเพชร  อยู่โพธิ์
 
1. นางสาวิตรี  ศรีศักดา
2. นายภูวดล  วิบูลย์ผล
3. นางปราณี  พลายละมูล
4. นายเรืองศักดิ์  เขียวหวาน
5. นางจินตนา  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายกฤษณะ  พันธุ์แตง
2. เด็กชายฉัตรมงคล  บุตรแสงดี
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  นิลดี
4. เด็กหญิงณัฐชนินทร์  คงศิริ
5. เด็กชายณัฐพล  ทับทิมทอง
6. เด็กชายธนัตถ์  เปียบุญมี
7. เด็กชายธีรภัทร  เรืองศรี
8. เด็กชายธีรภัทร์  คชชะ
9. เด็กชายนพเก้า  สิงห์โมลี
10. เด็กชายปรากานต์  จันทร์มั่น
11. เด็กชายปิยะ  กาญจนกุลดิษฐ์
12. เด็กหญิงพิจักขณา  ศรีฉ่ำพันธ์
13. เด็กหญิงพิยดา  นาคพิน
14. เด็กชายวรปรัชญ์  ชุ่มเพ็งพันธุ์
15. เด็กชายวายุ  แก้วใหญ่
16. เด็กชายวิรัตน์  รักพวงทอง
17. เด็กหญิงศิริพร  แซ่แต้
18. เด็กหญิงอำไพ  สมบุญนาค
19. เด็กชายเขมนันท์  หวานจริง
20. เด็กชายโอฬาร  อยู่กลั่นเถื่อน
 
1. นางฐาณิญา  สิทธิทองจันทร์
2. นางสาวปรารถนา  สุขโข
3. นางสาวภนิตา  เมฆดี
4. นายไกรสร  อนันต์
5. นางสาวสมจิต์  ภู่มาลี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพีรภรณ์  ไกรวงศ์
 
1. นางพรพิมล  วชิรบ้านกลาง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ใจซื่อกุล
 
1. นางสาวกิตฏิมา  บุญทรัพย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงสุธิดา  ประเสริฐผล
 
1. นางสาวสุนันทา  พวงดอกไม้
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายณัชพงศ์  ฉ่ำมณี
2. เด็กหญิงอินทุอร  บัวขำ
 
1. นางกาญจนา  จานสิบสี
2. นางจิราภรณ์  นาคเรือง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงศรันยา  ศรีโปฎก
2. เด็กชายไชยสิทธิ์  เหล็กไหล
 
1. นางบุญเกื้อ  ชมพานิชย์
2. นางฉวีวรรณ  การผลดี
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 1. นายกฤษฎากร  เจ๊กตะนะ
2. เด็กหญิงพิชชา  เจริญผล
 
1. นางปิยะพร  จักษุรัตน์
2. นางสาวภิรญา  พิมพ์ใจใส
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงจินต์กมล  ทับพวาธินท์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขัณฑ์ประภาพกุล
3. เด็กหญิงณัฎฐยา  ศรีแก้ว
4. เด็กหญิงปริยาภัทร  ศรีนักฆ้อง
5. เด็กหญิงภัชภิชา   ร้ายใจดี
6. เด็กหญิงศรุตยา  เสือเมือง
7. เด็กหญิงศิรภัสสร  ประทุมทอง
8. เด็กหญิงอรปรียา  ปลีคงธุ
9. เด็กหญิงอสิรีย์  แสงสว่าง
10. เด็กหญิงอัญชิสา  จันทร์วิเศษ
 
1. นางสุรีรัตน์  คงเปีย
2. นายสมเกียรติ  ถนอมพล
3. นายทองหล่อ  ไกรเภา
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายภูวนาจ  โกพุทธชาติ
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  ม่วงอุ่น
 
1. สิบเอกชานนท์  การะเวก
2. นายสุรพล  งามสอาด
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงจินดาลักษณ์  พรมเดช
2. เด็กหญิงบัวชมพู  เชื้อเพชร
 
1. นายวสันต์ชัย  สดคมขำ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงศรัณยพัชร  ขวัญเพชร
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงพรพิมล  ธิกุลวงษ์
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กชายทินภัทร  พุ่มเข็ม
 
1. นางวีราภรณ์  พึ่งพิทยานนท์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงตะวัน  อุ่นเต็มใจ
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายวริทธิ์  ถาวรพานิช
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กหญิงศิรินภา  เมืองวงษ์
 
1. นายอลงกรณ์  สิงห์ไพศาล
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงนภัสสร   ฉิ่งสูงเนิน
 
1. นายณธรรศ  เสนาใจ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  บุญเผือก
 
1. นายณธรรศ  เสนาใจ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 1. เด็กหญิงฐานิกา  เรืองทอง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ประสงค์ผล
 
1. นางสุมนา  อ่ำสกุล
2. นางดรุณี  บุตรพันธ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดกระจับ 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  อัตคงหาร
2. เด็กหญิงปริญญา  เสารางทอย
 
1. นางสาวนาถยา  แก้วเมฆ
2. นางสาวเรณู  พลับวังกล่ำ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กหญิงธัญชนก  นุชระป้อม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวกนกรัศม์  เพ็ชรพันธุ์
2. นางสาวโยษิตา  คำหรั่ง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายสราวุฒิ  รอบคอบ
 
1. นายณธรรศ  เสนาใจ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลม 1. เด็กชายภาสกร  บุญล้น
2. เด็กหญิงสิริวลี  ขาติวีรธรรม
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีสุข
 
1. นางสาวจิราพร  เขมา
2. นางสาววัฒนา  อุบลแย้ม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายธนวิทย์  ชื่นจิตร
2. เด็กชายปุณณพัฒน์  พลเสน
3. เด็กชายวรินทร  ชินวงษ์ทัน
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
2. นางนงนุช  สุขศิริศักดิ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1. เด็กชายธันยธรณ์  นาคินชาติ
2. เด็กชายนพนันต์  โพธิกุล
3. เด็กหญิงสุนิสา  โพธิกุล
 
1. นายสมเกียรติ  ทองสิทธิ์
2. นายณัฐสิน  มณีเดชชัย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงจารุภัทร  แย้มแสง
 
1. นางสาวกนกพร  ปุณกะบุตร
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงศุภษา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวกนกพร  ปุณกะบุตร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงอาฐิติยา  เฉกแสงทอง
 
1. นางสาวกนกพร  ปุณกะบุตร
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงศิริพร  ปฐมกลัด
 
1. นายพรวิศิษฐ์  บุญสด
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กชายคุโนดม  สีหา
 
1. นางสาวกนกพร  ปุณกะบุตร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กหญิงภาวรีย์  พจนวิชัย
 
1. นายปราโมท  ศรีสุวรรณ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 1. เด็กหญิงอุรัสยา  รัตนวิไล
 
1. นายกฤตพล  เทศลำลึก
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทับทิมศรี
 
1. นายอำนาจ  โตงาม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงปานชนก  ปรีชาวิทย์
 
1. นายอำนาจ  โตงาม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ขอพึ่ง
 
1. นายอำนาจ  โตงาม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายชนกันต์  สีระแก้ว
 
1. นางสาวปฐมาวดี  กอแก้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงกัลยา  พิมศรี
 
1. นางสาวสุวิชญา  แก้วดี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงศิริพร  แคล้วคล่อง
 
1. นางประถมาภรณ์  ก้องแดนไพร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายชนนพ  เทพพงษ์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ม่วงคำ
3. เด็กชายฐิติวัฒน์  ชะวิรัตน์
4. เด็กชายต้นกล้า  ล่อซุ่นนี้
5. เด็กหญิงทัตพิชา  ศรีวิเชียร
6. เด็กชายนพกร  ศรีสังข์งาม
7. เด็กหญิงนิตยา  คงคา
8. เด็กชายนิรวิทย์  แย้มสกุล
9. เด็กหญิงปราณปรียา  สายอุทัศน์
10. เด็กชายพชร  แสนเลิศ
11. เด็กชายภูวนัตถ์  สอนลี
12. เด็กหญิงวรวรรณ  อินทร์แก้ว
13. เด็กหญิงวิชญ์ญาพร  สุริย์ฉาย
14. เด็กหญิงสุวนันท์  ทับแสง
15. เด็กชายไกรวิทย์  สมใจเตียบ
 
1. นายอำนาจ  โตงาม
2. นางสาวพัชรี  สิงห์โต
3. นายสุจินต์  บุญเล่า
4. นายเสน่ห์  วังมะนาว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 1. เด็กชายจักรพงศ์  สีใส
2. นายจักรพันธ์  ล้อมวงษ์
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  มณีแสง
4. เด็กชายธีรวุฒิ  ดิเรกฤทธิกุลชับ
5. เด็กชายภาคิน  สรหงส์
6. เด็กหญิงมาติกา  ทองนวล
7. เด็กหญิงรมย์ธาร  แสงทอง
8. เด็กชายสิทธิพล  เกตุวงษ์
9. เด็กหญิงสิวารักษ์  ดามี
10. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  แตงอ่อน
11. เด็กหญิงโยษิตา  ทองประสม
 
1. นางลาวัลย์  ศรีเพชรภูมิ
2. นายเพทาย  ล้อมวงษ์
3. นางน้ำผึ้ง  ล้อมวงษ์
4. นางสาวเกณิกา  สุริวงษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ตันเจริญ
2. เด็กชายกฤษณะ  แก้วปานกัน
3. เด็กชายกฤษดา  ปิ่นทอง
4. เด็กชายจอน  อยู่นันต์
5. เด็กหญิงณัญธิดา  สุวรรณประทีป
6. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงศรีบุญเรือง
7. เด็กชายณัฐนนท์  โภคพันธ์
8. เด็กหญิงณิชากานต์  กาฬภักดี
9. เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณประทีป
10. เด็กหญิงธิดา  ต่อสกุล
11. เด็กหญิงนภาพร  ภู่พงษ์
12. เด็กหญิงนฤมล  ปุริสมา
13. เด็กชายนัสชานนท์  แสนทวีสุข
14. เด็กหญิงปนัดดา  ปัทมอัมรินทร์
15. เด็กชายปิติพล  บุญเจือจันทร์
16. เด็กหญิงพิชาภรณ์  แป้นเพ็ชร
17. เด็กหญิงมัณฑนา  มะลิซ้อน
18. เด็กหญิงวริศรา  ศุขเจริญ
19. เด็กชายเกรียงไกร  มณีอินทร์
20. เด็กชายเสฎฐศักดิ์  ศูนย์ศรี
 
1. นายพัชรพล  พำขุนทด
2. นางประทิน  พำขุนทด
3. นายไพศาล  ชูเชื้อ
4. นางนิตยา  ดอกกะถิน
5. นางสาวจุฑาภรณ์   ฟักอินทร์
6. นายเกียรติขจร  ใจบุญทา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 89.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวรจันทร์ 1. เด็กชายภูรินทร์  ชมชื่น
 
1. นางสิริพร  วิศิษฎ์ยิ่งเจริญ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายสดายุ   จาดใจดี
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวรจันทร์ 1. เด็กหญิงรัชชา  พนมเขต
 
1. นางสาวพรรณพร  จุลโพธิ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 1. เด็กหญิงรังสิมัน  สุ่มมาตร์
 
1. นายจิโรจ  บุญเมืองธนาภา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวรจันทร์ 1. เด็กชายวัชรินทร์  สะท้านวัฒน์
 
1. นางสาวกาญจนา  เล้าศิลป์ไพศาล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  ไหมรุน
 
1. นายสมัย  ชินจอหอ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงหัสญาณี  ปกนาง
 
1. นายไพฑูรย์  ทองสินธุ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ทองแถม
 
1. นางประถมาภรณ์  ก้องแดนไพร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายอคิราภ์  เพ็งชะตา
 
1. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม 1. เด็กชายจิรภัทร  จอมแสง
 
1. นางณัฏฐวรรณ  สิงห์สิริสัจจกุล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงอภิษฎา  แท้สูงเนิน
 
1. นางวาสนา  อินทร์มณี
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม 1. เด็กหญิงยอดพธู  ก้องแดนไพร
 
1. นางณัฏฐวรรณ  สิงห์สิริสัจจกุล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 1. เด็กชายชลารักษ์  แจ่มรุจี
 
1. นางสาวดวงนภา  มิ่งขวัญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลม 1. เด็กชายธิติพงษ์  พยัฆวงศ์
 
1. นายนันทวุฒิ  ปานศรีแก้ว
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 1. เด็กหญิงเขมกร  สุขประเสริฐ
 
1. นางบุญยงค์  สิทธิพงษ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 1. เด็กหญิงอรวรรณ  พรมสุริยา
 
1. นางสาวดวงนภา  มิ่งขวัญ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงขวัญชนก  มาคงกุล
2. เด็กหญิงจอมขวัญกวี  อำภาวงษ์
3. เด็กชายณัฐนันท์  ไล้ฉิม
4. เด็กชายถิรวัฒน์  เกษปลั่ง
5. เด็กชายธนนินน์  ขำจิตร
6. เด็กหญิงนัฐกานต์  วงษ์พราหมณ์
7. เด็กหญิงประกายมาศ  สุวรรณโต
8. เด็กชายประดิษฐ์  ม่วงอุ่น
9. เด็กชายอนุสรณ์  สนธิพงษ์
10. เด็กหญิงอริญา  ช่ออังชัง
 
1. นางสาวนัฏฐา  แก้วสด
2. นางสาวอภัสสรา  เจริญผล
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กชายกฤษณะ  เดชวรรณ
2. เด็กชายกิตตินันท์  เผือกดี
3. เด็กหญิงขวัญฤดี  สุริวงศ์
4. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สุปันตี
5. เด็กชายธนพล  ศรีราชา
6. เด็กชายธวัชชัย  มียวง
7. เด็กหญิงวิรินดา  ไทยทวี
8. เด็กชายศิริพงศ์  ศิริทองภากร
9. เด็กหญิงสรวงสุดา  สุปันตี
10. เด็กหญิงอริสรา  โตแป้น
 
1. นางสาวอภัสสรา  เจริญผล
2. นางสาวนัฏฐา  แก้วสด
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  กฤษณะเศรณี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แป้นแจ้ง
3. เด็กหญิงจิรัฎฐา  มุกดา
4. เด็กหญิงธนัยชนก  ครุฑคำ
5. เด็กหญิงพิชญาภัค  อาจหาญ
6. เด็กหญิงภัทรภร  กำมเชียร
 
1. นางเกตุแก้ว  ทิพยจันทร์
2. นางจุลัยรัตน์  สกุลบริสุทธิ์
3. นางสาวอลิษา  กาวินำ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แป้นทองคำ
2. เด็กหญิงจิราภา   นุชเจริญ
3. เด็กหญิงณัชชา  โพธิ์ไพจิตร
4. เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีสังข์งาม
5. เด็กหญิงดวงกมล  ส่งความเจริญ
6. เด็กหญิงทิพปภา   เสมอตน
7. เด็กหญิงประภัสสร   กล้าหาญ
8. เด็กหญิงปิยะพร   บริวาร
9. เด็กหญิงปิยะรัตน์   แหวนทองคำ
10. เด็กหญิงมยุรา  เทศทอง
11. เด็กหญิงอริษา  แย้มพิกุล
12. เด็กหญิงอังศุธร    คล้ายสุบรรณ
 
1. นางสาววรรณวิษา  วงษ์วิจารณ์
2. นางสาวลภัสรดา  อุ่นศรี
3. นางสมาพร  ศุภรัตน์
4. นางวาสนา  มะลิงาม
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงจงดี  นาคโชติ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชวงษ์
3. เด็กหญิงวนิดา  คุ้มพร
4. เด็กหญิงวรพรรณ  โสดจันทึก
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ฮวบเอม
6. เด็กหญิงวีรวัลย์  สีปัดขน
7. เด็กหญิงสรัญญ่า  คำเส็ง
8. เด็กหญิงอรอุมา  ลาดอก
9. เด็กหญิงอาภัสรา  สงสุวงษ์
10. เด็กหญิงแพรวา  คำหอมกุล
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวสรัญญา  คำศรี
3. นางสาวบุษบาวรรณ  วงษ์วิจิตร
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  บุญศรีวงษ์
2. เด็กหญิงธิติยาภรณ์  พรรณนิยม
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจดี
4. เด็กหญิงมาลัย  แคสันเทียะ
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันธุ
6. เด็กหญิงศิริพร  พึ่งเกตุ
7. เด็กหญิงอริสรา  ผิวผาย
8. เด็กหญิงโสภาวรรณ  มาลัย
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวสรัญญา  คำศรี
3. นางสาวบุษบาวรรณ  วงษ์วิจิตร
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงดวงกมล  สายสังข์
2. เด็กหญิงนิสากร  ป่าสวนสัก
3. เด็กหญิงปนัดดา  ทองสา
4. เด็กหญิงปริมยาวีร์  สาคร
5. เด็กหญิงวชิราภรณ์  โสดา
6. เด็กหญิงวิกานดา  โพธิ์พันธุ์อ้น
7. เด็กหญิงวิภาพร  เพชรประไพ
8. เด็กหญิงอพินญา  คำรัตน์
 
1. นางสาวโนรี  เร่งรัด
2. นางสุวดี  เกาะสมบัติ
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 1. เด็กชายกฤษณะ  ถีระแก้ว
2. เด็กชายธีรเทพ  มั่นใจ
3. เด็กชายวรากรณ์  ชื่นฤดี
4. เด็กชายสิตานันท์  สังข์สว่าง
5. เด็กหญิงสุดาพร  สิงห์โตศรี
 
1. นายกิตติพงษ์  เชื้อเล็ก
2. นางสาวชรธร  อรัญญิก
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 1. เด็กชายกฤษฎา  ส้มจีน
2. เด็กหญิงศศิวิภา  โพธิ์สวัสดิ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  คำแจ่ม
2. นางมณเฑียร  อิ่มสุดสำราญ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งโตวงษ์
 
1. นางสาวประอรพรรณ  บางนกแขวก
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 80.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายดนุภพ  ภู่ระหงษ์
 
1. นางสาวมณทิชา  สุขศิริปกรณ์ชัย
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโมง 1. เด็กชายชยางกูร  สุขจรนิ
2. เด็กหญิงต้นข้าว  เวียงคำ
3. เด็กชายพลวัฒน์  หมู่ประเสริฐ
4. เด็กหญิงพิชชาภา  แจ่มจันทร์
5. เด็กหญิงพีระญา  แจ่มจันทร์
6. เด็กหญิงวราพร  เรียววงศ์
 
1. นายประยงค์  มีชะนะ
2. นางจุรีรัตน์  มีชะนะ
3. นางสาวชัชฎาภรณ์  อนุศรี
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กชายกิตติพงษ์  อินรอดวงศ์
2. เด็กชายชนาธิป  เรือนใจมั่น
3. เด็กชายณัฐฐินันท์  ชาวโพธิ์เอน
4. เด็กชายธงชัย  คล้ายฉ่ำ
5. เด็กชายพสุวัชร์  แก้วปาน
6. เด็กชายสุรกฤษณิ์  สง่างาม
 
1. นางสาววรางคณา  วัฒนา
2. นางพิณทิพย์  สาธุพันธ์
3. นายวิสิษฐ์  มีสิทธิกุล
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. นายกิตติพัฒน์  เจริญผล
2. นายณัฐพัฒน์  วันทา
3. เด็กชายธนพล  ศรีเจริญ
4. นายธีรภัทร  บุญธรรม
5. เด็กชายนพดล  แก้วเขียว
6. นายภัทรพงศ์  แสนสุข
7. เด็กชายวรากร  หวานฉ่ำ
8. นายโชคชัย  เสร็จกิจ
 
1. นางสมใจ  วิโรจน์
2. นางจุฑามาศ  สวัสดิ์ฐิติเลิศ
3. นางสาวน้ำฝน  ปิ่นทองนอก
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วพา
2. เด็กชายชนินทร์  บุญศรีวงษ์
3. เด็กหญิงชิดชนก  มีสุข
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุภาพ
5. เด็กชายธนดล  อาจหาญ
6. เด็กหญิงธัญญพร  สำเนียงดี
7. เด็กหญิงพิชญ์กานต์  สุขาทิพยพันธ์
8. เด็กหญิงรติรส  จงสุขไกล
9. เด็กชายสรวัชร์  ศรีสุพรรณถาวร
10. เด็กหญิงอัญรินทร์  นราประวัติพงศ์
 
1. นางสาวดวงรัตน์  บุญวัน
2. นางเสาวลักษณ์  อินทปัญญา
3. นางสุภิดา  ไทยวงษ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายกฤษฎา  สันติพิพัฒน์
2. เด็กหญิงกิตติยา   ม่วงสนิท
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  แป้นคง
4. เด็กชายบงกชกร  สมบุญ
5. เด็กหญิงสุปรียา   เดชอุ่ม
 
1. นางสมพิศ  คำด้วง
2. นายจรัล  สวัสดี
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณหงส์
2. เด็กหญิงรวินท์นิภา  พิริยะ
3. เด็กหญิงรักตาภา  เจียรประวัติ
 
1. นาย้เกียรติศักดิ์  วชิรบ้านกลาง
2. นางสาวทิพวรรณ  ขวัญอ่อน
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญนาค
2. เด็กหญิงปภัสรา  พุทธิโชติ
3. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีอ่ำ
 
1. นางสาววัลภา  ข้องเกี่ยวพันธ์
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงทิพมน  โบราณราษฎร์
2. เด็กหญิงทิพมาศ  โบราณราษฎร์
 
1. นางจรรยา  ทองสินธุ์
2. นางสาวกาญจนาภา  เมืองโพธิ์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 1. เด็กชายทักษิณ  ศรีสาธร
2. เด็กชายธนพล  หมื่นกล้า
 
1. นางนุชนาฎ  เสนาใจ
2. นายสันติ  เสนาใจ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กชายพัชธนดนย์  พุ่มพฤกษ์
2. เด็กชายวรุตม์ชัย  วงษ์มาดิษฐ์
 
1. นายเมธา  แตงโต
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังพระนอน 1. เด็กหญิงนันทิกา  การร้อย
2. เด็กชายศุภกิจ  พันธ์แตง
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  กรอบมุข
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทศแก้ว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เสือมี
 
1. นางญดาภรณ์  นาคโหน
2. นางดวงใจ  อวนมิน
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงพรอุษา  ชูเจริญ
2. เด็กหญิงอภิญญา  ตันติวิไล
 
1. นางนันทวัน  เพชรประเสริฐพร
2. นางสายน้ำผึ้ง  ปลื้มใจ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธันย์ณภัทร  อภิวัฒิธรรม
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ใจเจริญวงศ์
 
1. นางญดาภรณ์  นาคโหน
2. นางดวงใจ  อวนมิน
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายยศพัฒน์  กิตติวรวัฒน์
2. เด็กชายสรวิชญ์  นันทปิยะวรรณ
 
1. นายนพพล  เทียนดำ
2. นายสัมพันธ์  ลือขจร
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายศรันณ์  แก้วเจริญ
2. เด็กชายอดิศร  อุดมดี
 
1. นางจันทร์จิลา  ชาวโพธิ์เอน
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กชายพิชาณัฏฐ์  เอื้อกาญจนา
2. เด็กหญิงลลิตา  สอนไข่
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ลิศนิ
 
1. นายสุธน  พุทธรัตน์
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาดิน 1. เด็กชายตงไผ่  แสงเย็น
2. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญสรี
3. เด็กชายรัชพล  ผลิศร
 
1. นายสุธน  พุทธรัตน์
 
137 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 1. เด็กชายกิตติคุณ  ทุ่งกระโทก
2. เด็กชายกิตติพงษ์  เหมือนแก้ว
3. เด็กชายนราทร  มณีอินทร์
 
1. นายกฤษฎา  ทรัพย์ขำ
2. นางสาวสุธัญวิภา  กลมกล่อม
 
138 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1. เด็กชายดนัย  ชมนัด
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  อุบาลี
3. เด็กหญิงวรสุดา  จันทะรัง
 
1. นางพวงพยอม  กลางโฉม
2. นางสาวบำเพ็ญ  ใช้บางยาง
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแม่หม้าย 1. เด็กหญิงพรนิตา  ณ๊สกุล
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ริอุบล
3. เด็กหญิงอภิสรา  หงษ์โต
 
1. นางกัลยา  อุบลแย้ม
2. นายดิเรก  อุบลแย้ม
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กชายธานุรัตน์  ทองสา
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  วัฒนไกร
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีกัญญา
 
1. นางอังคณา  ประมวลวุฒิรณ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายพงศธร  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กชายภูบดินทร์  เปรมปรี
3. เด็กชายวิษณุ  แห้วหาญ
 
1. นางสาวศศิประภา  พันธุ์เผือก
2. นางสาวอริสรา  ดีน้อย
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กหญิงชัณชนิกา  สะราคำ
2. เด็กหญิงชุติมา  มะลิวัลย์
3. เด็กชายนพดล  มะลิวงษ์
 
1. นางเพียงใจ  แก้วดำ
2. นายวิชพล  อินทร์ประยงค์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขเกษม 1. เด็กหญิงดลยา  ศรีรักแก้ว
2. เด็กหญิงนัทชา  กากี
3. เด็กหญิงรัตนากร  กุณามาก
4. เด็กหญิงสิรินทรา  ศรีวิเชียร
5. เด็กหญิงอาริยา  มาตรวิจิตร
6. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เกตุคง
 
1. นายภาณุวัฒน์  สำโรงแสง
2. นายพยาน  สีหะวงศ์
3. นางสายสมร  อดทนดี
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กชายประสิทธิ์  สุขระ
2. เด็กหญิงยุพิน  ศรีจันทร์อินทร์
3. เด็กหญิงวาสนา  วงษ์พันธุ์
4. เด็กหญิงวิภาดา  เชื้ออ่ำ
5. เด็กหญิงสุนิตา  เชื้ออ่ำ
6. เด็กหญิงอัจฉรา  ภู่คงพันธุ์
 
1. นางพรทิพย์  สมใจเพ็ง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   บุญเรืองรอด
2. เด็กหญิงปัณฑิตา   เล้าศิลป์ไพศาล
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  เรืองวงษ์
 
1. นางลาวรรณ  สกุลกรุณาอารีย์
2. นายกรวิชญ์  ชาติกูล
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 1. เด็กชายกฤษณพล  มะสุใส
2. เด็กหญิงชนิตา  ใจซื่อ
3. เด็กหญิงอโนชา  กรรณศร
 
1. นางละเอียด  บุตรจันทร์
2. นางชรินทร์  สงสกุล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  เอมสรรค์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ไหมรุน
3. เด็กชายวีนัสนันท์  บูระวงษ์
 
1. นางสาวพรศิลป์  แถวไธสง
2. นางสาวกนกวรรณ  มาลี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม 1. เด็กหญิงพรยมล  โชระเวก
2. เด็กชายพรรษา  คำสิงห์นอก
3. เด็กหญิงสร้อยระย้า  ก้องแดนไพร
 
1. นางสาวพรศิลป์  แถวไธสง
2. นางสาววาสนา  บุญเรืองรอด
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงชาลิสา  ล้อมวงษ์
2. เด็กหญิงวิกานต์ดา  จันทร์ประเทศ
3. เด็กชายอนุกูล  วรรณชัย
 
1. นางตฤณกร  พวงวรินทร์
2. นางสาวสายรุ้ง  กิจโชติช่วง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายกฤษฎา  บุญมี
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  นพคุณ
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  สิงห์จุ้ย
 
1. นางพิศมัย  หงษ์ทอง
2. นางสาวจำลองลักษณ์  พร้อมพิมพ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  มะโหฬาร
2. เด็กหญิงวรรณิภา  สุวรรณธาร
3. เด็กหญิงสินีนาฎ  แก้วกำเนิด
 
1. นายปฐมพงศ์  คงสว่าง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดตาล 1. เด็กหญิงธนภรณ์   แซ่ห่าน
2. เด็กหญิงปัญญาพร  ดอกบัว
3. เด็กหญิงอชิรญา  เขียวชอุ่ม
 
1. นางศิริพร  พงษ์เหล่าขำ
2. นายเกษมศักดิ์  โพธิกุล
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 1. เด็กหญิงนภัสรา  บุตรแสงดี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมบัติหลาย
3. เด็กหญิงหทัยพัชร์  แก้วสุทา
 
1. นางปราณี  สังข์วรรณ
2. นางสาวยุพา  เศวภีย์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงณหทัย  เหลืองพวงเพชร
2. เด็กชายพีรดนย์  มนต์ทาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงพีรดา  บุตรพรม
 
1. นางสาวมณทิชา  สุขศิริปกรณ์ชัย
2. นางสาวพรรณรัตน์  กาบขุนทด
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงนพมาศ  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แย้มวงษ์
3. เด็กหญิงสุมิตรา  พุ่มโลลา
 
1. นางพัชรียา  เสนาใจ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  ภาคำ
2. เด็กหญิงสุชานาถ  อัมพรรัตน์
3. เด็กชายอนิรุต  เรืองทอง
 
1. นางพัชรียา  เสนาใจ
 
157 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ศรีสมบุญ
2. เด็กชายพงศกร  โพร้งวงค์
3. เด็กหญิงวิชญาพร  สืบพราย
 
1. นางวรรณวิมล  คงสกุล
2. นางรุ่งนภา  คชายุทธ
 
158 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงชุติมา  รื่นภาครส
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เจริญพานิชเสรี
3. เด็กหญิงสุธีกานต์  เสร็จกิจ
 
1. นางเจริญพร  วงศ์ศรีเผือก
2. นางสาวรัชนก  ก่อดิษฐ
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายศุภชัย  ศิริพานิช
 
1. นางสาววารีรัตน์  อ่อนสิงห์
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 1. เด็กชายนิพนธ์  สุขแจ่ม
 
1. นายสุรเชษฐ์  ดวงตาแก้ว
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโมง 1. เด็กหญิงอิสยาภรณ์  พรหมมาพันธุ์
 
1. นางสาววนิดา  วรรณวัตร์
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 1. เด็กชายอนุชิต  แป้นแก้ว
 
1. นายสุรเชษฐ์  ดวงตาแก้ว
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองโมง 1. เด็กหญิงอิสยาภรณ์  พรหมมาพันธุ์
 
1. นางสาวพัชรี  เลิศสมจิตร
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กหญิงจิดาภา  สังกลัดทอง
2. เด็กหญิงสิริยากร  รอดโฉมฉิน
3. เด็กชายอนุพัฒน์  ผาติเสนะ
 
1. นางหทัยทิพย์   หนูมงกุฎ
2. นางพูลศรี  กองหอม
 
165 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีวิเชียร
2. เด็กหญิงศุภสุตา  จริตรัมย์
 
1. นางสาวคนึงนิจ  ประสาทศิลป์
2. นางพรทิพย์  สมงาม
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 1. เด็กชายตะวัน  ทองนิล
 
1. นายรัตนพงษ์  สละธงชัย
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 1. เด็กชายอนุภาพ  ปานนุต
 
1. นางสาวอชิรกาญณ์  ดอกไม้
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายรัชชานนท์  ปองภักดี
 
1. นางหทัยทิพย์  หนูมงกุฎ
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคูบัว 1. เด็กหญิงกิตติกาล  งามยิ่ง
 
1. นางสาววริฏฐา  พูลสุวรรณ
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองชะอม 1. เด็กหญิงพชรพร  สมตัว
 
1. นางประภัสสร  บุญขันธ์
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  หนูเทศ
 
1. นายรัก  แก้วรัก
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายนลธวัช  พลายโถ
 
1. นางดวงแข  สุขเกษม
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กหญิงณปภา  ธนะวงค์
 
1. นางสาววันเพ็ญ  อุปศักดิ์
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองชะโด 1. เด็กชายกานต์  -
2. เด็กหญิงมอญ  -
3. เด็กหญิงยันนา  -
4. เด็กหญิงวรพรรณ  แก้วเขียว
5. เด็กหญิงสาเพียว  -
 
1. นางสาวกุลศยา   ถาวรวิทยาคม
2. นางสาวชลันดา  พลเสน
3. นายกมลชัย  พลายเพ็ชร์
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระธาตุ 1. เด็กหญิงจินตนา  สุกแสงจันทร์
2. เด็กชายนที   ใจพุก
3. เด็กชายศศิ  โอดไธสง
 
1. นางพัฒนา  ยิ้มสรวล
2. นางสาวอุไรวรรณ   พินิจพานิชย์
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง 1. เด็กชายณัฐภัทร  สุขคง
2. เด็กชายธัชพล  จักษุรัตน์
3. เด็กชายภูมิกร  ศรีบัวเผื่อน
 
1. นางวันทนีย์  อาภาเภสัช
2. นางประนอม  ศิริวณิชกุล
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังม่วง 1. เด็กชายธณัช  ฉายอรุณ
2. เด็กชายสิทธิพนธ์  บุญเรืองรอด
3. เด็กชายอดิศร  ทองย่อย
 
1. นางจุฑามาต  พลเสน
2. นางสาวพรลภัส  สุขใส
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบรรไดทอง 1. เด็กชายธนพล  ฉาบพิมาย
2. เด็กชายวรายุส  เอี่ยมงาม
3. เด็กชายวายุ  นิยมพร้อม
 
1. นางลัดดาวัลย์  เพชรนิล
2. นางพรหมพร  วะยาคำ
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสาธง 1. เด็กชายฐาปนพงศ์  อินทร์รจนา
2. เด็กชายภาณุวิทย์  แรงจบ
 
1. นางมาลี  เกิดคล้าย
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ไหมศรี
2. เด็กชายบวรภัค  กรจันทร์
 
1. นางสาวเกศรา  การะวงษ์
2. นางสาวมุกรวี  ทองไพรวรรณ
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 1. เด็กชายธนาดล  ดอกกุหลาบ
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ลือกำลัง
3. เด็กชายอาธิชาติ  พลเสน
 
1. นางสาวสมพงษ์  สะราคำ
2. นางสาวแสงรุ้ง  เหลี่ยมครุฑ
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระประทุม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ไชยขันตรี
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุ่นส่าห์
3. เด็กชายอาทิตย์  แก้วละมูล
 
1. นางสาวพรศิลป์  แถวไธสง
2. นางขนิษฐา  ทรัพย์สงเคราะห์