หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกฤษณา 7 19 11
2 002 โรงเรียนคี่ตี้ 1 1 1
3 003 โรงเรียนทรงกระทียม 0 0 0
4 008 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 1 1 1
5 009 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา4 (วัดลาวทอง) 0 0 0
6 010 โรงเรียนบางปลาม้า 2 2 2
7 011 โรงเรียนบางแม่หม้าย 1 3 2
8 013 โรงเรียนบ้านคลองชะอม 2 1 1
9 012 โรงเรียนบ้านคลองชะโด 1 5 3
10 014 โรงเรียนบ้านดอนโพ 0 0 0
11 015 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 15 48 23
12 016 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 8 14 11
13 019 โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 0 0 0
14 020 โรงเรียนบ้านรางทอง 1 1 1
15 021 โรงเรียนบ้านรางหางม้า 0 0 0
16 022 โรงเรียนบ้านหนองขาม 2 4 0
17 023 โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 0
18 024 โรงเรียนบ้านหนองบอน 2 2 2
19 025 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 2 11 4
20 027 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 4 0 0
21 028 โรงเรียนบ้านหลักเมตร 0 0 0
22 029 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 2 5 1
23 018 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 2 2 2
24 017 โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 1 1 1
25 118 โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 3 7 4
26 035 โรงเรียนวัดคลองโมง 3 8 5
27 141 โรงเรียนวัดคันทด 0 0 0
28 036 โรงเรียนวัดคูบัว 6 10 7
29 039 โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 2 3 3
30 144 โรงเรียนวัดจำปี 2 6 0
31 041 โรงเรียนวัดชีปะขาว 0 0 0
32 040 โรงเรียนวัดช่องลม 7 11 8
33 042 โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 0 0 0
34 043 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 0 0 0
35 044 โรงเรียนวัดดอนกลาง 1 2 1
36 045 โรงเรียนวัดดอนขาด 1 1 1
37 048 โรงเรียนวัดดอนตาจีน 0 0 0
38 049 โรงเรียนวัดดอนตาล 0 0 0
39 050 โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 0 0 0
40 052 โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 2 2 2
41 047 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 0 0 0
42 051 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 3 6 5
43 046 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 0 0 0
44 053 โรงเรียนวัดดารา 1 1 1
45 054 โรงเรียนวัดดาว 0 0 0
46 055 โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 1 1 1
47 056 โรงเรียนวัดตะลุ่ม 1 2 1
48 060 โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 0 0 0
49 061 โรงเรียนวัดบรรไดทอง 1 3 2
50 062 โรงเรียนวัดบางจิก 0 0 0
51 063 โรงเรียนวัดบางเลน 1 1 1
52 064 โรงเรียนวัดบางใหญ่ 0 0 0
53 148 โรงเรียนวัดบึงคา 2 6 2
54 065 โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 0 0 0
55 066 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 2 6 4
56 069 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 0 0 0
57 067 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 2 3 0
58 068 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 1 1 1
59 071 โรงเรียนวัดประชุมชน 0 0 0
60 072 โรงเรียนวัดปลายนา 5 0 0
61 073 โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 0 0 0
62 076 โรงเรียนวัดปู่เจ้า 3 4 3
63 074 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 1 3 1
64 075 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 8 26 14
65 082 โรงเรียนวัดพระธาตุ 7 14 8
66 083 โรงเรียนวัดพร้าว 0 0 0
67 084 โรงเรียนวัดพังม่วง 1 3 2
68 085 โรงเรียนวัดพันตำลึง 0 0 0
69 086 โรงเรียนวัดพิหารแดง 0 0 0
70 092 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 0 0 0
71 091 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 3 1 1
72 093 โรงเรียนวัดยาง 1 3 2
73 094 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 0 0 0
74 095 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 1 3 2
75 096 โรงเรียนวัดลาดกระจับ 1 2 2
76 097 โรงเรียนวัดลาดตาล 4 8 6
77 149 โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 0 0 0
78 098 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 3 3 3
79 099 โรงเรียนวัดลานคา 0 0 0
80 100 โรงเรียนวัดลำบัว 0 0 0
81 101 โรงเรียนวัดวรจันทร์ 5 5 5
82 102 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 4 8 5
83 103 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 1 3 2
84 104 โรงเรียนวัดวังพระนอน 6 9 6
85 106 โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 0 0 0
86 105 โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 0 0 0
87 107 โรงเรียนวัดศรีษะเกษ 0 0 0
88 108 โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 0 0 0
89 109 โรงเรียนวัดศุขเกษม 0 0 0
90 110 โรงเรียนวัดสกุณปักษี 4 4 4
91 111 โรงเรียนวัดสระประทุม 6 12 9
92 112 โรงเรียนวัดสวนแตง 0 0 0
93 113 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
94 114 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 6 17 10
95 115 โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม 0 0 0
96 116 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 1 1 1
97 117 โรงเรียนวัดสามจุ่น 1 0 0
98 146 โรงเรียนวัดสามทอง 1 1 0
99 119 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (เมือง สพ.) 1 3 1
100 120 โรงเรียนวัดสาลี 3 7 3
101 121 โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 1 1 1
102 122 โรงเรียนวัดสุขเกษม 6 18 11
103 123 โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 1 20 6
104 026 โรงเรียนวัดหนองเพียร 0 0 0
105 145 โรงเรียนวัดหนองโสน 0 0 0
106 126 โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 0 0 0
107 127 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 9 22 12
108 129 โรงเรียนวัดองครักษ์ 6 11 7
109 130 โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 2 2 2
110 131 โรงเรียนวัดอู่ยา 0 0 0
111 031 โรงเรียนวัดเกาะ 0 0 0
112 034 โรงเรียนวัดเขาดิน 4 10 4
113 058 โรงเรียนวัดเถรพลาย 0 0 0
114 059 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 0 0 0
115 124 โรงเรียนวัดเสาธง 4 7 5
116 125 โรงเรียนวัดเสาธงทอง 0 0 0
117 150 โรงเรียนวัดเสาธงทอง (บางปลาม้า) 2 5 4
118 032 โรงเรียนวัดแก้ว 1 1 1
119 037 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 2 11 5
120 038 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 0 0 0
121 070 โรงเรียนวัดโบสถ์ 3 5 4
122 087 โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 0 0 0
123 088 โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 0 0 0
124 089 โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 12 8 5
125 090 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1 1 1
126 128 โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 0 0 0
127 033 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 9 12 11
128 057 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 0 0 0
129 078 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 0 0 0
130 080 โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 2 12 3
131 081 โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 1 1 1
132 077 โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 0 0 0
133 079 โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 0 0 0
134 132 โรงเรียนศุภลักษณ์ 3 5 3
135 133 โรงเรียนสหวิทย์ 0 0 0
136 134 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 46 112 71
137 135 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 13 39 18
138 136 โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 0 0 0
139 137 โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 4 6 2
140 138 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 26 102 49
141 139 โรงเรียนอำนวยเวทย์ 0 0 0
142 140 โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 2 4 1
143 004 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 22 74 31
144 005 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 2 5 4
145 006 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 12 31 19
146 007 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 5 7 6
147 030 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 13 18 5
148 142 โรงเรียนวิทยาศึกษา 0 0 0
149 143 โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว 0 0 0
150 147 โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 0 0 0
รวม 387 890 497
1387

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ กมลทิพย์ พุทธจำ 091 8801297 E-mail putajum_tip@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]