รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ระหว่าง วันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน . 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงพลอยพรพรรณ   ทองดำ
 
1. นางสุจริตรา  ศรีทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ฆ้องสะเทือน
 
1. นางวัลลีย์  โตขำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์   เหลืองโสภากร
 
1. นางสาววาสนา   เทศะกรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงปพิชญา  ชื่นอารมณ์
 
1. นางสาวเวียงพิง  หาญเทียม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กชายพีรพล  กันสำอาง
 
1. นางสุภัทรา  ดวงดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  กั้วจรัญ
 
1. นางสุจิตรา  คำพิทูลย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กหญิงศศิธร   ภูตน
 
1. นางอำพร   ศรีทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงชโลมบุญ   ทงฤทธิ์
 
1. นายเธียรชัย   เกตุเรืองโรจน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงธิดาพร  บุญล้ำ
 
1. นายโสธร   ดีจรัส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   คำนึง
 
1. นางวันเพ็ญ    มังกร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงเกศแก้ว  สานมะโน
 
1. นางคำพันธุ์  ตุลากัน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงฑีฆายุวรรณ   อาศัยกลาง
2. เด็กหญิงวิริฒิภา   งามบุญ
3. เด็กหญิงสุภาวดี   ภิญโญ
 
1. นางสาวอักษราภัค   โสภา
2. นางสาวพิมพ์ชนก   กิตติชัยฤทธิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงธัญชนก    นามบุตร
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ฟิระเนติพงศ์
3. เด็กหญิงยุพเรศ   เพ็งรอด
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   กิตติชัยฤทธิ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายนัฐพล  นพพวง
2. เด็กชายนาคินทร์  ภิญโญยาง
3. เด็กหญิงปอยทิพย์  ดวงตะขบ
 
1. นางสาวสุภาพร  กิ้มสุวรรณ์
2. นางกัลณี  หงษ์ทอง
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงปลายลดา  แก้วสุวรรณ์
2. เด็กหญิงวิรนันท์  ทัดศรี
 
1. นางกมลเนตร  พลอยสุภา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงสุพินยา  ไชยวัง
2. เด็กหญิงไพรพิราวัล  บุญชู
 
1. นางคำพันธุ์  ตุลากัน
2. นางสุจิตรา  คำพิทูลย์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลมติม 1. เด็กชายพีรพล  บรรณาการ
 
1. นางสาวโชติกา  ผิวเรือง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงประกายกาญจน์   ธนะสุทธิพันธ์
 
1. นายวุฒินัย   ตันทะสิน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายอิทธิพล  ทองอาจ
 
1. นางสาวปิยพร  จันทร์ละมูน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภูตน
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  เหลืองจันทึก
3. เด็กหญิงอโณทัย  โกษแก้ว
 
1. นางสาวขวัญศิริ  บุญสรรค์
2. นางวารี  นิยมธรรม
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงวรรณภา  ไร่ดี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญโพธิ์
3. เด็กหญิงไอริณ  ถึงล้อม
 
1. นางพีรนุช  บุตรพรมมา
2. นางนวรัตน์  ฉิมมาแก้ว
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ   วงสา
2. เด็กหญิงพัชรา   เฮง
3. เด็กหญิงสุกัญญา   วงค์จำปา
 
1. นางวราภรณ์   สังเว
2. นางสุรัตน์   ระบกเวีย
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงจันทร์ธิวา  คำสิงห์
2. เด็กหญิงทิพปภา  ใจดี
3. เด็กหญิงโบว์อาร์  ประกิจ
 
1. นางวราภรณ์  ภาระพงษ์
2. นายเทิดภูมิ   พิชนาหารี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1. เด็กชายประเสริฐ  เสริง
2. เด็กชายสมบัติ  มิก
 
1. นายนันทิพัฒน์  สิงห์วงศ์
2. นางสาวลักขณา  กันสการ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายกิตติพล  เพ็ชรบุตร
2. เด็กชายชยุตรา  จันทร์สว่าง
 
1. นายธเนศ  หอมทวน
2. นายบุญญฤทธิ์  จันที
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายกิตติชัย   ใจชื้น
 
1. นางสาวสุขุมาล   ชาระ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงอรสา   จิตติเมธากุล
 
1. นางสาวสุพัด   ศรีจันทร์แจ่ม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายอาคม  กาคูณ
 
1. นางสาวขจรพรรณ  อินทำ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงชลธิชา   จันทรงาม
2. เด็กหญิงบุญฑริก   พรมวัน
3. เด็กหญิงสายธาร   ขันคำ
 
1. นางสาวศิริพร   คงทน
2. นายมั่น   จันทร์ชู
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงลดามาส  คำเกิ่ง
2. เด็กหญิงวรินธร  สีรอด
3. เด็กหญิงสุกัญญา  กิ่งคำ
 
1. นายพรพิมล  พันธ์เพ็ชร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   เจตนะวิบูลย์
2. เด็กชายศิวกร   ยันทนา
3. เด็กชายเมธาเพียร   สุวิทยพันธุ์
 
1. นางสาวปัญญารัตน์    เยือง
2. นายพิพิธธน   กันอบ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงนิตยา   เกษาแปง
2. เด็กหญิงศรัญญา   รัศมี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   เกตุสายเมือง
 
1. นางอาศิรดา   ประทีปเด่น
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  จันทร์เทศ
2. เด็กชายคุณาพงษ์  นึกงาม
3. เด็กหญิงอรยา  เกศสุวรรณ
 
1. นางมารินี  สุดาจันทร์
2. นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงนิราวัลย์  แพงประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุภาพร  ครองยุทธ
 
1. นางสาววารุณี  ไวนุขัน
2. นางสาวสุดชีวัน  โพธิ์ทอง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลมติม 1. เด็กหญิงมิรันตรี  เนตรกุล
2. เด็กชายยรรยง  ชาติมนตรี
3. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ราช
 
1. นายอานนท์  ศรีคำ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กหญิงพรสวรรค์   ชมเทียม
2. เด็กหญิงสุณิสา   พูผา
3. เด็กชายเด่นภุมิ   หารคำอุ้ย
 
1. นางอรอุมา   อินทองหลาง
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กชายปรัชญากร   สุริหะ
2. เด็กหญิงวริศรา   แสงสว่าง
 
1. นายภาณุวัฒน์   จิตพริ้ง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายสมคิด  หวังผล
2. เด็กชายอนุรักษ์  อัญชลี
 
1. นางสาววารุณี  ไวนุขัน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 1. เด็กชายสุรศักดิ์  อินทร์หอม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เชง
 
1. นายวีรยุทธ  โพธิ์ผา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายธนกร  ติ่งไสว
2. เด็กชายอรุณศักดิ์  วัฒนศิริ
 
1. นายกิตติพงศ์  เกนขุนทด
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละลมติม 1. เด็กชายพีรพัฒน์  โหมดเจริญ
2. เด็กชายวิทย์  เวง
 
1. นายอานนท์  ศรีคำ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กชายพงศ์พิสิฏฐิ์  หาญมนต์
2. เด็กชายอดิศวร   สวนดอกไม้
 
1. นางสาวสุคนธา   โนรีรัตน์
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กชายศฤาคาร  ดีวงค์
2. เด็กหญิงสุภาวณีย์  ดีโสภา
 
1. นายธนนท์  เฉยฉิว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  หอมตอง
2. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  คชาแก้ว
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญผล
4. เด็กหญิงสุวพิชญ์  วงษ์ชมพู
5. เด็กหญิงเปมิกา  สระหุนันท์
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  เย็นจิต
2. นางสาววิไลรัตน์  จันธิมา
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงกนิษฐา   โคตรบัว
2. เด็กหญิงธนวรรณ   ล้านลงเมือง
3. เด็กหญิงพรนภา   ท่ายอดรัก
4. เด็กหญิงพรพิมล   โจ้กระโทก
5. เด็กหญิงวียรินทร์   แพงประเสริฐ
 
1. นางอัจฉรา  ประดับกรณ์
2. นางพนิดา  นิลพรมมา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงนลัทพร   ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   สว่างกุล
3. เด็กหญิงรัชฎาพร   อาจยิ่งยง
4. เด็กหญิงสุนันทา   บ้านค้อ
5. เด็กหญิงอริสา  กองกะมุด
 
1. นางอัจฉรา  ประดับกรณ์
2. นางพนิดา  นิลพรมมา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงทักษิณา   กุมขุนทด
2. เด็กชายรัชติพงษ์   นาคเสน
3. เด็กชายวีระภัทร   แก้วพินิจ
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ดีพงษ์
5. เด็กหญิงเพชรไพลิน   เหนือเกาะหวาย
 
1. นางศิริวรรรณ   นาคเสน
2. นางอรวรรณ์   ปัททะทุม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงกิตติมาภรณ์   รถทอง
2. เด็กหญิงญาณิศา  คำหอม
3. เด็กหญิงทิพวรรณ   ถาวรสาลี
4. เด็กชายศุกร์ภัทร   นิภรรัมย์
5. เด็กหญิงอาภัสรา   เหนือเกาะหวาย
 
1. นางศิริวรรณ  นาคเสน
2. นางอรวรรณ์  ปัททะทุม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กุลวิมล
2. เด็กหญิงชนัฐฎา   เงินชื่น
3. เด็กหญิงสุพิชชา   งามเลิศ
4. เด็กหญิงอินทิรา   งดกระโทก
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์   พิจารย์
 
1. นางรุ่งทิวา   ณรงค์เพชร
2. นางเข็มทราย   สรเลขกิตติ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   กุ่มถาวร
2. เด็กหญิงจตุพร   พรมศรี
3. เด็กหญิงละอองดาว   นามเดช
4. เด็กหญิงวารินทร์   ชมเทียม
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   อยู่ดี
 
1. นายภาณุวัฒน์  จิตพริ้ง
2. นางอรวรรณ์  ปัททะทุม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงกมลชนก   พูลเจริญ
2. นายธีรวัฒน์   เงินก้อน
3. เด็กหญิงวงศ์เดือน  พรามกูล
4. เด็กหญิงเมทินี  ไชยวรรณ์
5. เด็กชายเอกรัตน์   งามขาว
 
1. นายวีระพล   วรโส
2. นายกรวิศ  อันปัญญา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กชายกฤตศิลป์  สุขเสนา
2. เด็กหญิงกิมเจน  เลียง
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ก้อนสำโรง
4. เด็กหญิงณหทัย  ณรงค์เพชร
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  เจริญศรี
6. เด็กชายธนกฤต  ยุ่นสุ่น
7. เด็กหญิงนันท์นภัส  แกมจินดา
8. เด็กหญิงบัญชิตา  นามหิรัญ
9. เด็กหญิงปรียาวรรณ  ปื่นใจ
10. เด็กชายพชรพล  ขาวผ่อง
11. เด็กชายมกรา  สาหลัด
12. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สันติวงษ์
13. เด็กชายวายุ  แสนหาญ
14. เด็กหญิงสุดจิรา  ดาบุตร
15. เด็กหญิงสุรีย์พร  อยู่พูล
16. เด็กหญิงอภิญญา  วินาโท
17. เด็กหญิงอัมรา  กิตติชัยฤทธิ์
18. เด็กหญิงเข็มจิรา  ทิพย์สุข
19. เด็กชายเศวตโชติ  สมมั่น
 
1. นางสาวจันทนาภา  บำรุงนา
2. นางแก้วกัลยา  โพนทอง
3. นางสรารัตน์  สโมสร
4. นางอรุณี  นวมมณีรัตน์
5. นางจันจิรา  เกิดแดงบุ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงมณีจันทร์    สิทธิจันทร์
 
1. นางลัดดา   สะตะ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงสุชาดา   เหลืองอ่อน
 
1. นางศิริวรรณ  นาคเสน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กชายอภิศาล   พิมพ์ภักดิ์
 
1. นายเอนก  ปั่นกลาง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงจิตบุณย์  สุธรรมกิจ
2. เด็กชายบารเมษฐ์  บุญเกิด
 
1. นางสาวปัญจรีย์  อินที
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายธนพล  ห้าพุดซา
2. เด็กหญิงรัตติญา  ปลงรัมย์
 
1. นางทิวาพร  หอมเย็น
2. นางสาลิณี  ประเสริฐสุข
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายกฤษฎา    บุญมี
2. เด็กหญิงอนุสรา   น้อยนิ่ม
 
1. นางธนนันท์   ศรีสวัสดิ์
2. นางเสาวนีย์  วรนาม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงจัตุพร  วงค์สีนวน
2. เด็กหญิงณิชารีย์  คุ้มไขนุ่น
3. เด็กหญิงนันทินี  แพงคุณ
4. เด็กหญิงนันธิชา  กระสังข์
5. เด็กหญิงบชกร  มุ่งโตกลาง
6. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฟื่องฝอย
7. เด็กหญิงสุกัญญา  พาสนุก
8. เด็กหญิงสุภาพร  อำพันธทอง
9. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  วงค์สีนวน
10. เด็กหญิงอรัญญา  เพ็ชรโกมล
 
1. นายโสธร  ดีจรัส
2. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
3. นางมณฑิรา  เถื่อนคำ
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงกันทิชา  เขียวพรมมา
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  เทียมสงวน
3. เด็กหญิงพุธิตา   เบ็ญคุ้ม
4. เด็กหญิงภาพร  ลิ่ว
5. เด็กหญิงมาริษา  กันเมฆ
6. เด็กหญิงวนาลี  พักน้อย
7. เด็กหญิงศศิธร  เทียมสงวน
8. เด็กหญิงศิริวิมล  พักน้อย
9. เด็กหญิงสุภาพร  มั่นปืน
10. เด็กหญิงอาทิมา  ศรีแก้ว
 
1. นางบุปผา  หันทยุง
2. นางวิไลลักษณ์  ไชยชุน
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กชายกรวิวัฒน์  เกตหอม
2. เด็กชายกิตติพร  ศรีบุญรอด
3. เด็กหญิงจุฑาภา  วงค์วิเศษ
4. เด็กหญิงฉลัด  ศรีประโคน
5. เด็กชายตะวันฉาย  ควรเสก
6. เด็กชายธัญธร   วงใหญ่
7. เด็กหญิงผดุงศรี   พักน้อย
8. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   ชะสอนรัมย์
9. เด็กหญิงพรณภา   เกลียวทอง
10. เด็กหญิงพรพิชา   คณะทอง
11. เด็กหญิงพรมนัส   หาญสุด
12. เด็กหญิงวรดา   แฟงฟัก
13. เด็กหญิงวริษา   เต็นลง
14. เด็กหญิงสุรัญญา   ฝอย
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   ภูพิลึก
 
1. นางสาวฬียาพรรณ  กรุมรัมย์
2. นายทรรศน์ฐพนธ์   หามะฤทธิ์
3. นางสาวดวงดาว   ฟักทับทิม
4. นายวันเฉลิม  ศรีบุตตะ
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประสมบัติ
2. เด็กหญิงกำไลพร   เกิดสุข
3. เด็กหญิงขวัญชนก  จันทร์พล
4. เด็กชายจตุพล  อารามณ์ดี
5. เด็กหญิงจิรชยา  เกตุการ
6. เด็กหญิงบุญยณี  ศรีประดู่
7. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  บุญศรี
8. เด็กหญิงพิชญาการณ์  ปาระมี
9. เด็กหญิงยุวดี   รักสัตย์
10. เด็กหญิงสุนิษา  ศิริสระน้อย
11. เด็กหญิงสุภัตรา  ภู่ครบุรี
12. เด็กหญิงสุภัทตรา  บุญตา
13. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กันพา
14. เด็กหญิงอาทิตยา  ถาวรวัลย์
15. เด็กหญิงเเพรวา  อินทนนท์
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
2. นางสาวปาณิสรา  ดุจเฉลิม
3. นางกฤติยาณี  เฉวียงวงค์
4. นางพรทิพย์  วันดี
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงนัตฐิดา  ดีมาก
2. เด็กหญิงสิริรักษ์  ศาลางาม
 
1. นายสุระสิทธิ์  อาศัยกลาง
2. นางสุภาพร  อาศัยกลาง
 
64 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์   เสมอชาติ
2. เด็กหญิงอัมพาพร   บุตรดีงาม
 
1. นายวิษณุ  อุ่นคำ
2. นางสาวทิพวรรณ  ศิริพงษ์พันธ์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แก้วกำกง
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลเนตร  คำกลอง
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   พุสนาค
 
1. นางนุชนารถ  วงษ์มาก
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เรืองรัตน์
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงมัณฑนาภรณ์  ศรีโพธิ์ชัย
 
1. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงแพรไพลิน  บุญยอด
 
1. นางสุวรรณี  อุณหชาติ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. เด็กหญิงกิตติยา   เงินหล่อ
 
1. นางนุชนารถ  วงษ์มาก
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง 1. เด็กหญิงเนตรนภา  พันธ์มาก
 
1. นางสาวโชติกา  มาตทะวงษ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประเสริฐ - น้อย รุจิรวงศ์ 1 1. เด็กหญิงชุติมา  คณะโท
2. เด็กหญิงนภัส  มีอินทร์
 
1. นางสาวอรนุช  ชาญณรงค์
2. นางพรพิมล  เขตขัณฑ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามารถ 1. เด็กหญิงวริศรา   ศรีแย้ม
2. เด็กหญิงเนตร   มัม
 
1. นางสาวจิรนันต์   ทองอาจ
2. นางศิริพรรณ  ฉิมมิ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธิสาร 1. เด็กหญิงชลธาร   สังเทพ
2. เด็กหญิงสุปัญญา   พูผา
 
1. นางสายหยุด   เขียวพุ่มพวง
2. นางสาวราตรี  ตะระการ
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. นายภูธเนศ  ชาติดี
 
1. นางลักคณา  นครชัย
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี 1. เด็กหญิงรัตนาพร   สิมพาลี
2. เด็กหญิงสุธาสินี   จันทร์กะเทาะ
3. เด็กชายสุรเดช   บัวสี
 
1. นางจินตนา   รัตนแก้ว
2. นางบุญน้อม   บุญธรรม
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายธีรภัทร   เวชกามา
2. เด็กชายวิทยา   ประจำเมือง
3. เด็กชายวโรดม   เบ้าคำ
 
1. นายเสมอกัน   สุวรรณรัศมี
2. นายณรงค์  อุดมเวช
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายกฤษณะ   จ้อยจันทร์
2. เด็กชายธนกร   สิทธิป้อง
3. เด็กชายนันทวัฒน์   ประมาณ
 
1. นายเสมอกัน  สุวรรณรัศมี
2. นายนรินทร์  ภูดวงเดือน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กชายอภิชาติ  เพ็ชรคง
 
1. นางทิพา   ดารา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงเอราวัณ  สระแพงน้อย
 
1. นายต่อศักดิ์  สุคำภา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กชายธนกร   สุตะลัย
 
1. นายวรพงษ์   วัฒนเวช
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงบงกช  ขันงาม
 
1. นายต่อศักดิ์  สุคำภา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงภรณ์พรรณ  รัตนวรรณ
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงภรณ์พรรณ  รัตนวรรณ
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กชายอาสาฬ  ผลาหาญ
 
1. นายต่อศักดิ์  สุคำภา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงพรประภา  ปานกล่อม
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กชายอนุสรณ์   จันทร์คุ้ม
 
1. นางสุนีย์   คงสมจิตร
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงสรารัตน์   ทุมประสิทธิ์
 
1. นางปุณิกา   พูลเขตรวิทย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงนพมณี  เครือจินดา
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ปานทนนท์
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองติม 1. เด็กชายอภิรักษ์  สมบัติวงค์
 
1. นายเจนณรงค์  เพิ่มชาติ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงพรประภา  ปานกล่อม
 
1. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงนพมณี  เครือจินดา
2. เด็กหญิงปราณปรีญา  ดิษยบุตร
3. เด็กหญิงพรประภา  ปานกล่อม
4. เด็กหญิงพัชรพร  อินพา
5. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ปานทนนท์
6. เด็กชายวรพจน์  ปานกล่อม
7. เด็กหญิงอลิสรา  รักสละ
8. เด็กชายเจษฎา  คำซาว
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
2. นางยุพิน  เพ็งสุข
3. นายสมชาย  แก้วประกอบ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงชโลมบุญ   ทงฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   สุทธโสม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์   ก้องกังวาลย์
4. เด็กหญิงภัทรานุช   พลอยมาลี
5. เด็กชายรติพงษ์   จันทร์กะเทาะ
6. เด็กหญิงสมปอง   สายสินธุ์
7. เด็กหญิงสรารัตน์   ทุมประสิทธิ์
8. เด็กหญิงอนัญญา   แก้วโกมล
 
1. นางธันยนันท์   จันทราประทักษ์
2. นางปุณิกา   พูลเขตรวิทย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กชายชัยธวัช  ท่าประสาร
2. เด็กหญิงณัฐชา  นิสัญตา
3. เด็กหญิงนพมณี  เครือจินดา
4. เด็กหญิงนัฐฐาพร  วงศ์ศรีนาค
5. เด็กหญิงปราณปรีญา  ดิษยบุตร
6. เด็กหญิงพรประภา  ปานกล่อม
7. เด็กหญิงพัชรพร  อินพา
8. เด็กหญิงพิมพิศา  พวงธนสาร
9. เด็กหญิงภรณ์พรรณ  รัตนวรรณ
10. เด็กชายภานุวัฒน์  มาศสำโรง
11. เด็กชายวรพจน์  ปานกล่อม
12. เด็กหญิงวรินทร  ขจรเพชร
13. เด็กชายอรรถพล  ตะระคำ
14. เด็กหญิงเกศวดี  คงรัตน์
15. เด็กชายเจษฎา   คำซาว
 
1. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
2. นางยุพิน  เพ็งสุข
3. นายสมชาย  แก้วประกอบ
4. นายทองพูน  อามาตรมนตรี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายกิตติพศ  สืบชาติ
2. เด็กชายก้อง  ประเสริฐศรี
3. เด็กหญิงขนิษฐา  คำมาลา
4. เด็กหญิงจันทิมา  สันประเทียบ
5. เด็กหญิงชลธิชา  เฟื่องน้อย
6. เด็กชายฐากูร  สันประเทียบ
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  อุดม
8. เด็กชายทรงพล  สว่างกุล
9. เด็กชายธีรภัทร์  เหนือเกาะหวาย
10. เด็กชายธีระศักดิ์  ทรสัตย์
11. เด็กหญิงนารีรัตน์  พุ่มพวง
12. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชมเทียม
13. เด็กชายพิสิษฐ์  มณีโชติ
14. เด็กชายรัชนูน  มะธิตะนัง
15. เด็กชายวิศวะ  สว่างสาลี
16. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชมเทียม
17. เด็กชายศิโรมณ์  ฆ้องสะเทือน
18. เด็กชายสรายุทธ  คำพิบูลย์
19. เด็กชายอดิเทพ  คำมาลา
20. เด็กชายอัครพล  ลำภา
 
1. นายอดิศักดิ์  สมบูรณ์กุล
2. นายวรรชัย  เหนือเกาะหวาย
3. นางนิภา  คำมาลา
4. นายนิพนธ์  โตขำ
5. นายวิชิด  ศรีพิศ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ   สละวิจิตร
2. เด็กชายนฤพล   กันอาน
3. เด็กหญิงพัชฌา   วงษ์คำจันทร์
4. เด็กชายภานุพงศ์  อันทะนนท์
5. เด็กหญิงอักษราภัค   แชกระโทก
6. เด็กชายโชคทวี   เงินทรัพย์
 
1. นายปรีชา   นับประสิทธิ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกัลยา  จงเจริญ
2. เด็กชายกิตติภณ  ยิ่งสมบัติ
3. เด็กชายคงเดช  แดงตะขบ
4. เด็กชายจักริน  รัตนวงษ์
5. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์เขียว
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญนะ
7. เด็กชายธีรชาติ  ประกอบดี
8. เด็กหญิงนิสา  ศรีสุก
9. เด็กชายปรเมษฐ  โปร่งสูงเนิน
10. เด็กหญิงปิยดา  ศรีเมืองแพน
11. เด็กหญิงพัชรา  คานศรี
12. เด็กชายพิทักษ์  สินขุนทด
13. เด็กชายภาคิน  จำเริญสุข
14. เด็กชายภานุวัฒน์  คำบู่
15. เด็กชายรมรวินทร์  สมุห์นวล
16. เด็กชายวีรยุทธ  รัตนรักษ์
17. เด็กหญิงศศิธร  สมหอม
18. เด็กหญิงศิวนาถ  ไชยวงศ์
19. เด็กชายสมชาย  อินทรชิต
20. เด็กหญิงสุกัญญา  กรกิจ
21. เด็กหญิงสุนันทา  พรมสร
22. เด็กชายอภิสิทธิ์  เคยชิน
23. เด็กชายเจษฎาภรณ์  คูนาคำ
24. เด็กชายเทพาธิป  แซ่คู
25. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รักษาพล
 
1. นายศุภกิจ  อ่อนทิม
2. นางรัชนี  แสงสี
3. นางลาวัลย์  สอนชา
4. นางสาวเจริญรัตน์  นิกรบัว
5. นางสุพัตรา  สุจิตต์ธรรมคุณ
6. นางรักชนก  สังข์ทอง
7. นางสาวนิลวรรณา  รัตตัญญู
8. นางสาวพรพิมล  จันทร์เรืองศรี
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กชายตาล  โตประโคน
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายวัฒนา  สว่างชื่น
 
1. นายคมสัน  ช่วยพิมาย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงลลิตา  แรกขึ้น
 
1. นางรักชนก  สังข์ทอง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วมงคล
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่้อหลวง 1. เด็กชายวุฒิชัย  ปลื้มเกสร
 
1. นายธีระเมธา  เสทะ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ร่วมกุล
 
1. นายกิตติชัย  ปลอดประโคน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงปริฉัตร  หอมประไพ
 
1. นางพรประภา  นาดี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  บุญสมพงษ์
 
1. นางธัญญาลักษณ์  สมหมาย
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตุ่น 1. เด็กชายกำพล    จันวาน
 
1. นางบุญวิชิต  ฝอฝน
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ร่วมกุล
 
1. นายกิตติชัย  ปลอดประโคน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงสุขลิตา    ฮารวนนท์
 
1. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงเนตรนภา   ดุจเฉลิม
 
1. นางดอกอ้อ   พิมพิสาร
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กชายภัทรพล  อำพันธ์เสน
 
1. นางพรประภา  นาดี
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กชายวัชรพงษ์  พลจ่า
 
1. นางสุวรรณี  อุณหชาติ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กหญิงผุสดี  สารการ
 
1. นายนิพนธ์  โตขำ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงชลธิชา   แก้วมงคล
 
1. นางสาวมณีญา  แจ่มดี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงชนาภา  สาลีนวน
2. เด็กหญิงพรรพษา  ปัญญามาตย์
3. เด็กหญิงพัชรพร  เตียงกุล
4. เด็กชายยุทธศักดิ์  กรเกศ
5. เด็กชายสุรยุทธ  มังสุลัย
 
1. นายทองพูน  อามาตรมนตรี
2. นางสาวเยาวภา  มุสิกา
3. นางยุพิน  เพ็งสุข
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย 1. เด็กหญิงกมลชนก  แก้ววัด
2. เด็กหญิงกมลชนก  ขุนศรี
3. เด็กหญิงกฤตกานต์  รอดประเสริฐ
4. เด็กหญิงจิราทิพย์  เกาะเพ็ชร
5. เด็กหญิงจีราพร  โพธิ์แดง
6. เด็กชายชาญรยุทธ  เชื้อชาติ
7. เด็กหญิงทนิดา  ณรงค์เพ็ชร
8. เด็กหญิงทองรัตน์  เชือน
9. เด็กหญิงธนภรณ์  เผ่าพันธุ์
10. เด็กหญิงธนิษฐา  พากูล
11. เด็กชายนพคุณ  ขุนเภา
12. เด็กหญิงนัทธมล  แก้วสมบัติ
13. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  หมื่นจิตร
14. เด็กหญิงพัชริดา  อ่อนยัง
15. เด็กหญิงพิชยาพร  มงคลศรี
16. เด็กหญิงมัชฌิมา  สุขปลั่ง
17. เด็กหญิงมาลิสา  คอน
18. เด็กหญิงรัตนาวดี  อินคง
19. เด็กหญิงวนิดา  ชันกระโทก
20. เด็กหญิงวรางคณา  ปาสาจะ
21. เด็กหญิงวาสนา  มาตรา
22. เด็กหญิงวีรนันท์  อุตรา
23. เด็กหญิงศิญาดา  นัยนิตย์
24. เด็กหญิงศุภกานต์  ทำหนองพอก
25. เด็กหญิงศุภสุตา  เกษรนวลสกุล
26. เด็กหญิงสิริยากร  สองนิลภ์
27. เด็กหญิงสุกัญญา  สร้อยแสง
28. เด็กหญิงสุธาสินี  โกนกระโทก
29. เด็กหญิงสุวดี  สมบูรณ์พงษ์
30. เด็กหญิงสเตล่า  คอน
31. เด็กชายอภิรักษ์  นิ่มสนิท
32. เด็กหญิงอภิสรา  ปู
33. เด็กหญิงอัญชลี  ทวีสินธุ์
34. เด็กหญิงอัญญอัญญ์  ชายศรี
35. เด็กหญิงอาทิตยา  จะหา
36. เด็กชายอิทธิพล  สุปะมา
37. เด็กหญิงอิทธิพัทธ์  สิทธิพล
38. เด็กชายเฉลิมวุฒิ  ศรอินธนู
39. เด็กหญิงเบญจวรรณ  หาญมะโน
40. เด็กหญิงโมรีน่า  หมื่นจิตร
 
1. นายสุนารถ  บุญมาเครือ
2. นางวรรณะ  ปริญญาวัฒนะ
3. นางวรนุช  ลุนภิรมย์
4. นายสุวิทย์  ยันอินทร์
5. นายบุญมา  รอดประเสริฐ
6. นางสุภา  บรรลือคุณ
7. นางวิไลลักษณ์  ยันอินทร์
8. นายวิชิต  ลุนภิรมย์
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กชายกฤษณา  สมานชม
2. เด็กหญิงกัลป์ยานี  ศรีจันทร์
3. เด็กชายขจรศักดิ์  ทองเพ็ชรกลม
4. เด็กหญิงขณิษฐา  โสกงโสด
5. เด็กหญิงจิตราวดี  มากกว่าวงค์
6. เด็กหญิงจิรนันท์  กันทุกข์
7. เด็กชายจิรวัฒน์  มั่นจิตร
8. เด็กชายณัญการ  โสกงโสด
9. เด็กหญิงณัฐพร  ตุ่มประโคน
10. เด็กชายณัฐวัฒ  ธงทันดี
11. เด็กชายทวีภพ  พรมสู
12. เด็กชายธนพัฒน์  กองเงิน
13. เด็กชายธัมชัย  นะวงรัมย์
14. เด็กชายธัมชัย  ดวงเหว้า
15. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สติภา
16. เด็กหญิงนิศารัตน์  สุขเกษม
17. เด็กชายบุญชาติ  สวายศรี
18. เด็กหญิงบุญนพิน  อาจไธสง
19. เด็กหญิงปณิสรา  ใจตรง
20. เด็กชายปราโมทย์  ดวงสวัสดิ์
21. เด็กหญิงปรียาวีร์  ศรีสวัสดิ์
22. เด็กหญิงผึ้ง  ชาวนา
23. เด็กหญิงพรศิริ  ยินดีชาติ
24. เด็กหญิงพิยะดา  ฤทธิ์พิมาย
25. เด็กหญิงฟ้า  มั่นจิตร
26. เด็กหญิงภรัณยู  สติภา
27. เด็กหญิงวริษา  บัวจุม
28. เด็กชายวิศรุต  ปานหัตถา
29. เด็กชายศาสตรา  วังหล้า
30. เด็กชายสุภชา  สติภา
31. เด็กชายอนุวงค์  เนเยือด
32. เด็กหญิงอริศรา  เชฟเฟิร์ด
33. เด็กชายอุดมศักดิ์  สียา
34. เด็กหญิงเกศเเก้ว  โพธิ์แก้ว
35. เด็กหญิงเกษมณี  โพธิ์แก้ว
36. เด็กชายเกษมศักดิ์  สติภา
37. เด็กหญิงเกษสุดา  วงชำนิ
38. เด็กชายเชิดชัย  อาชญาเมือง
39. เด็กหญิงโชติกา  หาญสุด
40. เด็กชายไชยสิทธิ์  หาญสุด
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
2. นายอาทร  เเก้วสัง
3. นายสมยศ  ฟุ้งเหลง
4. นายปรีชา  มั่นจิตร
5. นายสมคิด  ไชยประทุม
6. นายวรวุธ  ถาวรทรัพย์
7. นายนาวิน  กันสการ
8. นายพงษ์พันธ์  อารีรัมย์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับนกแก้ว 1. เด็กหญิงจุฑามณี   นิโรจน์
2. เด็กหญิงชลันดา   ศรีตัสสะ
3. เด็กชายชิติพัทธ์   อ่อนหวาน
4. เด็กชายธนพล   แย้มจำนงค์เวช
5. เด็กชายปฏิพล   ฆ้องสะเทือน
6. เด็กหญิงภณิดา   มาณะธรรม
7. เด็กชายรุจิกร   ทิพย์เวช
8. เด็กหญิงอภิญญา   ณรงค์เพชร
 
1. นายสะอาด   ไชยโคตร
2. นางศิริมา   หาญสมศรี
3. นางสาวรัชฎาภรณ์   ภักดีนอก
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สายสินธุ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงสนิท
3. เด็กหญิงปุณยนุช   พิมพา
4. เด็กหญิงภัทรวดี   แกมมณี
5. เด็กชายรติพงษ์   จันทร์กะเทาะ
6. เด็กหญิงวณิชยา จันทรงาม  จันทรงาม
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   ออกเอก
8. เด็กหญิงสุภัทร์ตรา   เกตุลำเนา
 
1. นางสาววรลักษณ์   กอนเสน
2. นางธันยนันท์   จันทราประทักษ์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงกชกร  ถาวรสาลี
2. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีวะวงศ์
3. เด็กหญิงฐิติมา  อันสมศรี
4. เด็กหญิงนิศาลักษณ์  กันชม
5. เด็กหญิงนุชจรี  ถีระวงษ์
6. เด็กหญิงลวิตรา  บัวประดิษฐ
7. เด็กหญิงสุภาณี  เอี่ยมอ่อง
8. เด็กหญิงเพ็ญรดา  สุพรรณนนท์
 
1. นางธารทิพย์  พินแพทย์
2. นางพรประภา  นาดี
3. นางสาววันวิสาข์  ทับประโคน
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส 1. เด็กหญิงฐิติมา   จันทร์สีเงิน
2. เด็กหญิงนภัสสร   ทองเจิม
3. เด็กหญิงปวีณา   พรไทย
4. เด็กหญิงวรรณนิกา   พลอยมาลี
5. เด็กหญิงวันวิสา   คุด
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   ภูละมูล
 
1. นางสาววรลักษณ์   กอนเสน
2. นางธันยนันท์   จันทราประทักษ์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงกชพร  บุญมี
2. เด็กหญิงกัญณิกา  มีผล
3. เด็กหญิงณาลิตา  พูลมงคล
4. เด็กหญิงธันวา  ฉิมมาลา
5. เด็กหญิงนุชรินทร์  มากกว่าวงศ์
6. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีแก้ว
7. เด็กหญิงปราณประณิตา  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงปารณีย์  กระสวยทอง
9. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองพร้าว
10. เด็กหญิงภัทราวดี  สุภาพ
11. เด็กหญิงศศินันท์  ปราบนอก
12. เด็กหญิงสุชานาฎ  เกิดสิงห์
13. เด็กหญิงสุทิมา  ลำไย
14. เด็กหญิงสุภิสรา  จำนงค์สุข
15. เด็กหญิงเกวลิน  อดุลย์กลาง
16. เด็กหญิงแสงดาว  บุญประสิทธิ์
 
1. นางสาวอัญชลี  ฉวีศักดิ์
2. นางสาวชนกพร  บุญกิจ
3. นางสาวโสธิดา  เสนาะ
4. นางพรไพรินทร์  นัยนานนท์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรรัตนราชสุดา 1. เด็กหญิงปรียาวีร์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงผึ้ง  ชาวนา
3. เด็กหญิงพรศิริ  ยินดีชาติ
4. เด็กหญิงพัตพิชา  โอนสันเที๊ยะ
5. เด็กหญิงพิยะดา  ฤทธิ์พิมาย
6. เด็กหญิงยุพาวรรณ  เอี่ยมสะอาด
7. เด็กหญิงวริษา  บัวจูม
8. เด็กหญิงเกษสุดา  วงขำนิ
9. เด็กหญิงโบนา  สายบุตร
 
1. นายตำรา  ดีจรัส
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องกุ่มวิทยา 1. เด็กชายชัยพิพัฒน์   ลาภา
2. เด็กชายประโมทย์   สวายประโคน
3. เด็กหญิงวีระนุช   บุญกลึง
4. เด็กหญิงอัมพิกา   เพชรรัตน์
5. เด็กชายอุดมศักดิ์   จันทร
 
1. นางนิยม   ฤทธิ์เจริญ
2. นางอรวรรณ์   ฮาดทักษ์วงศ์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กชายตรี   กันเมฆ
2. เด็กชายนิพนธ์    เทียมสงวน
 
1. นางสาวนภสร   ท่วงที
2. นางสาวมนทิวา  อุดมแก้ว
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตาพระยา 1. เด็กหญิงสุพรรณษร  มุสิกสวัสดิ์
 
1. นางสาวกุลวเรศ  ศรีแก้ว
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกไพล 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ยางหอม
2. เด็กชายธรรมจักร  สีขาว
3. เด็กชายพงศพัศ  อินทร์ประสงค์
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  ห่วงยวนกลาง
5. เด็กหญิงอารียา  พรมบุปผา
6. เด็กชายอินทัช  ศิริโชติ
 
1. นางสาลิณี  ประเสริฐสุข
2. นายบัญชา  ประเสริฐสุข
3. นางทิวาพร  หอมเย็น
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กชายนครินทร์  แฟงฟัก
2. เด็กชายบุญฤทธิ์   มั่นจิตร
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  เทียมสงวน
4. เด็กหญิงสุตาภัทร   มากลาง
5. เด็กหญิงอารยา    สุขไมล์
6. เด็กชายเทรา  พวน
 
1. นางวัชรา  ท้าวด่อน
2. นางสาวนภสร   ท่วงที
3. นางสาวจรัส  อันทามา
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กชายทนงศักดิ์   ศิริสุข
2. เด็กชายทักษิณ   บุดดีหงษ์
3. เด็กชายธนาวุฒิ   ออกสุข
4. เด็กชายธีรพัฒน์   เพ็ชรราย
5. เด็กชายรัตนา    เสือด
6. เด็กชายรึด   ปรึ่ง
7. เด็กชายอดิศร   ศรทอง
8. เด็กชายไพโรจน์    พูนประโคน
 
1. นางวัชรา  ท้าวด่อน
2. นางสาวมนทิวา  อุดมแก้ว
3. นางสาวจรัส  อันทามา
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่หนองไทร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   สีสังวาลย์
2. เด็กชายธนกร  สุตะลัย
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์   สังข์จีน
4. เด็กหญิงมธุรส   ศรีตระเวน
5. เด็กหญิงศศิธร   พรมเถื่อน
6. เด็กชายอนุสรณ์   จันทร์คุ้ม
7. เด็กหญิงออย   ทัง
8. เด็กหญิงอุทัยรัตน์  อิสโร
9. เด็กหญิงเทวี   สุระพันธ์
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    เพชรมะณี
 
1. นางสุนีย์   คงสมจิตร
2. นายวรพงษ์   วัฒนเวช
3. นางขัติยาภรณ์   บุญแก้ว
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงกนกพร  แสงสัย
2. เด็กชายกิตติชัย  เจียวรัมย์
3. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญนภา  นาตาล
4. เด็กหญิงณัฐฌา  ปิ่นม่วง
5. เด็กชายถนอมศักดิ์  จิตรพรวล
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ขำดี
7. เด็กหญิงบุปผา  พุ่มวิเชียร
8. เด็กหญิงปนัดดา  แป้น
9. เด็กหญิงยุพเรศ  นู
10. เด็กหญิงอัฐนิยา  เข็มประภา
 
1. นายสถาพร  จันทร์คลาย
2. นางสาวจรัญญา  คำไสย์
3. นางสาวจุฑารัตน์  อุปสีดา
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กหญิงบุญญารัตน์   สูงปานขาว
2. เด็กหญิงบุษรา  ถาวรวัฒน์
3. เด็กหญิงสุนันทา  ลำภา
4. เด็กหญิงอรยา   ศรีภา
5. เด็กหญิงอินทุอร  บุญสวัสดิ์
 
1. นางพนิดา  นิลพรมมา
2. นางอัจฉรา  ประดับกรณ์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงจันท์ดาราวตัย   สุขศานต์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์   น้อยแสง
3. เด็กหญิงศิริพิมล   อินมนเทียน
 
1. นางธารทิพย์   สมศักดิ์
2. นางสาววาสนา    เหมพรหม
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบีกริม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    เพ็งมี
2. เด็กหญิงปนัดดา   ปะนุรัมย์
3. เด็กหญิงสิริธัญญา    ปะนุรัมย์
 
1. นางสาววาสนา   เหมพรหม
2. นางธารทิพย์   สมศักดิ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ศรีจำปาทอง 1. เด็กหญิงกิตติมาภรณ์   รถทอง
2. เด็กหญิงทิพวรรณ   ถาวรสาลี
3. เด็กหญิงอาภัสรา   เหนือเกาะหวาย
 
1. นางสาวธัญวรัตน์   ปุณประวัติ
2. นางศิริวรรณ  นาคเสน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ 1. นางสาวกมลพรรณ   ลือเดช
2. นางสาวดวงฤทัย   สดกระโทก
3. นางสาวปิ่นนภา   แสงวิโรจน์
 
1. นางรุ่งทิวา  ณรงค์เพชร
2. นายสุพจน์  ณรงค์เพชร
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายวงศ์   สว่าง
2. เด็กชายเสาวัฒนะ  ลน
 
1. นายโชติพัฒน์   กันพูล
2. นางวนิดา  โกนโกสพ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์    อุดมพร
2. เด็กหญิงรัชฎาพร    จีนพานิชย์
 
1. นายอภิชาติ   เลผาย
2. นางสาวภาพัชร  บุญอุไร
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายกิตติภณ  อินทร์สาท
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  รินนางรอง
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางสุนีย์  ถามั่งมี
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายภาคภูมิ   พันรัตน์
2. เด็กชายวีน   พานวรรณี
 
1. นายโชติพัฒน์   กันพูล
2. นายกิตติศักดิ์  พลเดช
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาจาน 1. เด็กชายภัทรพล  รัตนะ
2. เด็กชายสิริชัย  สุทธิบุตร
 
1. นางสาวศุภิสรา  แสงคีรีเขต
2. นางสาวกัญญา  จันทนันท์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา 1. เด็กหญิงลาวัลย์   กลั่นจังหรีด
2. เด็กหญิงสุภาพร   สร้างการนอก
 
1. นายณัฏฐพล   เชื้อชาติ
2. นางสาวเนตรนาภา  เปรมสังข์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายภานรินทร์   ปัตซา
2. เด็กหญิงวรรณา   งามทอง
 
1. นายโชติพัฒน์   กันพูล
2. นายสิทธิชัย   เนียรศิริ
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายธรณ์เทพ   เนตรมณี
2. เด็กหญิงนภัสสร   ปราบภัย
 
1. นายสมพงษ์    บุญเติม
2. นางสาวอริยพร  เผื่อแผ่
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 1. เด็กชายจุลพรรดิ  ศรีไว
2. เด็กชายชัชวาล  เจริญยิ่ง
 
1. นายชัยพร  ดีกร
2. นายอนุวัฒน์   ลิมสกุล
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กหญิงจุฑาพิชณ์  เครือวงษ์
2. เด็กหญิงสิริจรรยา  สมภักดี
 
1. นางสาวญาณกาญจน์  จิตคำรณ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กชายพัชรพล  พันโท
2. เด็กหญิงวรรณิดา  เนื่องแก้ว
 
1. นางสิริรัตน์  พรมสร
2. นางสาวสุปราณี  ยันตะเคียน
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเรือ 1. เด็กชายจุติ   ศรีคูณ
2. เด็กชายณัฐพล  เกษอินทร์
3. เด็กหญิงวันนิดา   บัวลพบุรี
 
1. นางพนิดา   นิลพรมมา
2. นางอัจฉรา  ประดับกรณ์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 1. เด็กชายธนภัทร   ทิมเที่ยง
2. เด็กชายนวมินทร์   ถาวรยิ่ง
3. เด็กชายภูวนาท   ทองสีดำ
 
1. นายฉัตรชัย   พิบูลย์
2. นางสาวพิณพานทอง   จกัลยา
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ   แช่มชื่น
2. เด็กหญิงวิวพฤกษา   สุวรรณรงค์
3. เด็กชายอมรเทพ   สมัยกุล
 
1. นางนิออล   ดวงประทุม
2. นายสุข   สำอาง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น 1. เด็กชายทวี  นุชรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวรนุช  ดื่มโชค
3. เด็กชายสมบัติ  มิก
 
1. นางสาวพิกุล  เงินทอง
2. นายไพบูลย์  เงินทอง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายธีรเดช  จอมโชติ
2. เด็กหญิงพรรณิษา   แก้วสันเทียะ
3. เด็กหญิงอรอุมา    อะช่วยรัมย์
 
1. นางสาวนิจฐ์ภารัตน์   ประกอบแก้ว
2. นายวทัญญู   สังข์อ่อน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ทัดสงค์
2. เด็กหญิงมาลินี  เพ็ชราย
3. เด็กหญิงอาภัสรา  จิตรพวน
 
1. นางศรีเรือน  อู่ตะเภา
2. นางอัมพร  สุขพงษ์ไทย
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัว 1. เด็กชายศรราม   สุขสมัย
2. เด็กชายศุภกร   ทองหล่อ
3. เด็กชายอัครพล   อินทร์ประสงค์
 
1. นางกรรณิการ์   นันทะเทศ
2. นางสาวประกายรัตน์  ใจประเสริฐ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทหาร 1. เด็กหญิงฐิติมา  เบ็ญคุ้ม
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  พักน้อย
3. เด็กชายรวิโรจน์  เย็นประสพ
4. เด็กหญิงวิรดา  คงคูณ
5. เด็กหญิงสุชานาถ  เพ็ชรเทศ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  สร้อยจิตร
 
1. นายมิตรชัย    วงสุริย์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดเวียน 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เย็นอุดม
2. เด็กหญิงคณิตา  เทียมสง่า
3. เด็กหญิงบรรณิดา  การพาณิชย์
4. เด็กหญิงภัทรดา  อาษาภักษ์
5. เด็กหญิงรินฤดี  แป้นเมือง
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  สันตุน
 
1. นางสำเนียง  วงสุริย์
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองไผ่ 1. เด็กหญิงจรีนา   หนักแน่น
2. เด็กหญิงศศิธร   แมมขุนทด
3. เด็กหญิงสุชานันท์   ปันส่วน
 
1. นางนิภาพรรณ   พิพิทจันทร์
2. นางสาวจิตต์ละออ  หาญประสพ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสรามกุล
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  แก้วภักดี
3. เด็กชายวินัย  พึ่งกุศล
 
1. นางสาววราภรณ์  วรนาม
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมนัส
2. เด็กชายศิระศิลป์  สุขเข็ม
3. เด็กชายฮวด  ฮัด
 
1. นายนพวงศ์  เมืองสีสุข
2. นายธีรวุฒิ  กันบัวลา
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหันทราย 1. เด็กหญิงพรทิภา    ลากุลเพีย
2. เด็กชายรัฐพล   จิตนาวสาร
3. เด็กหญิงสุกัลยา    พิมพิกุล
 
1. นายจินดา   เหมพรหม
2. นายจิรัฐตรีกูล    ถาวรกุล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ 1. เด็กหญิงจารวี   แผ้วเกษม
2. เด็กหญิงพรรณิสรา   เจตตานี
3. เด็กหญิงพิชญ์สินีย์   งามงด
 
1. นางประไพร   เกื่องกระโทก
2. นางสาวอาทิตยา  ปาปะโลม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ขันธ์ดงลิง
2. เด็กหญิงธนัตดา  ลาครบุรี
3. เด็กหญิงสิริกร  วระจันทร์
 
1. นางกัลณี  หงษ์ทอง
2. นางสาวปิยพร  จันทร์ละมูน
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงปณิดา  ปานสูงเนิน
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  สุขชาติ
3. เด็กหญิงสุทธินันท์  นาสวรรค์
 
1. นางสาวกานดา  โภคานุรักษ์
2. นางอารีรัตน์  ปัญญาวิภาส
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. เด็กหญิงนุชบา  แสนสุข
2. เด็กหญิงมนัสพร  รักซ้อน
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ทัดเที่ยง
 
1. นางสาวสายสมร  ศรีสวัสดิ์
2. นางชุติกาญจน์  ศักดิ์คำดวง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  มวลชัยภูมิ
2. เด็กหญิงอรวรรณ  บุพลับ
3. เด็กหญิงอัญธิกา  สวัสดิ์รัมย์
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
2. นางสุจินตนา  พรมงาม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี 1. เด็กหญิงญานิศา  แร่เพชร
2. เด็กหญิงวิภาวดี  ดวงภูมิเมธ
3. เด็กหญิงสุชาดา  มะลิเกตุ
 
1. นางพึงจิต  สมบูรณ์พงศ์
2. นางสุชานันท์  วัฒนเวช
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระปทุม 1. เด็กหญิงกุลทัศน์   ทุยาวัฒ
2. เด็กหญิงสุกัญญฎา   วงศ์ดีนวล
3. เด็กหญิงเทียร่า  สเร็น
 
1. นางทองปิ่น  พันจันทึก
2. นางประภารักษ์   นกศิริ
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กหญิงปวีณา  ขันชาลี
2. เด็กหญิงพรพิมล  อินทนา
3. เด็กชายศุภกฤต  ฉ่ำผล
 
1. นางเอมสิริ  สมใจ
2. นายเดชศรี  หันทยุง
 
170 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงกุลพัชร   วรรณโน
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์   จิตพริ้ง
3. เด็กหญิงหมวย   เฮง
 
1. นางนิตยา  วงษา
2. นางทิวาพร   สุมิ่งสาลี
 
171 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์   สกุณี
2. เด็กชายบุญญวัจร   บรรดาสิทธิ์
3. เด็กหญิงรมิตา    เพิ่มเพียร
 
1. นางสาวหทัยชนก   ขาวขำ
2. นางสุนีย์  ใจชื่น
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายยศกร  อุสมร
 
1. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีเสมอ
 
1. นางสาวณัชชา  นุยืนรัมย์
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัว 1. เด็กชายศุภกร  เนืองพันธ์
 
1. นางวิบูลย์  เนืองพันธ์
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายณัฐนนท์  ผลใหญ่
 
1. นางสาวจิราพร  โกศลจิตร
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายนิลวิจิตร์  สินโท
 
1. นางสาวณัชชา  นุยืนรัมย์
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัว 1. เด็กชายศุภากร  เนืองพันธ์
 
1. นางวิบูลย์  เนืองพันธ์
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงไทย 1. เด็กชายนฤเบศร์  คงประเสริฐ
 
1. นางอำพร  ศรีทอง
 
179 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายบุญญชาติ  ช่วยประคอง
2. เด็กหญิงพนิดา  จดจำ
3. เด็กชายพัชรพล  ลาสิน
 
1. นางสาวสุภาพร  ครูสอน
2. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
180 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  คำน้อย
2. เด็กหญิงจันทรา  สว่างศิริ
3. เด็กหญิงปิยะดา  กองต๊ะ
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
 
181 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กชายถิรวิทย์  ขวัญหาญ
2. เด็กหญิงธนัชพร  แก้ววงษา
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
2. นางสาวปรานี  ศรีพิศ
 
182 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงณิชากร  วงค์ละคร
2. เด็กชายวัชระ  โชคทรัพย์
 
1. นางวนิดา  อุบลศักดิ์
2. นายโสธร  ดีจรัส
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กหญิงอารยา  ล้อมวงค์
 
1. นางอรวรรณ  ช่างประเสริฐ
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กหญิงสุชาดา  เข็มทอง
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงพรเพ็ชร  เชิญรัมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  ครูสอน
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง 17 (บ้านแส์ง) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  มั่นจิตร
 
1. นางสาวบุศกร  ดีประเสริฐ
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ 1. เด็กหญิงปิยะนุช   พรมเขียว
 
1. นางภานิชา  เปรื่องธนากิจ
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายอุดม  สุ่มประเสริฐ
 
1. นางสาวภาพัชร  บุญอุไร
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สติภา
 
1. นางรัชณี  วังหนอง
 
190 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่ 131 1. เด็กหญิงบงกช  เสือแก้ว
 
1. นางสุภัทรา  เกียววานิชย์
 
191 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายยศกร  อุสมร
 
1. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
 
192 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงอรณิชา  แน่นอุดร
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวพล
 
193 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงสุนารี  แดงน้อย
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแข้ 1. เด็กหญิงกุลวดี  เบ้าคำ
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงนิตยา  ยอดเพชร
 
1. นางรัชฎาภรณ์  ดีจรัส
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  นันสุนี
2. เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์พะเนาว์
3. เด็กหญิงชลธิชา  มิ่งวิมาน
4. เด็กหญิงวนิดา  ทูเกาะพลุก
5. เด็กชายอดิศร  ดีมุข
 
1. นางสาวเมธาพร  วงศ์อิน
2. นางณัฐดาว  จุฑาวรรธนา
3. นางสาวนันทกานต์  คำแหง
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ประไพ
2. เด็กชายทศพร  เย็นฉ่ำ
3. เด็กชายธรรมรัตน์  ถาวรชน
 
1. นางวันเพ็ญ  แม่นปืน
2. นางสุจินตนา  พรมงาม
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กหญิงวริศรา  เจริญสุข
2. เด็กชายสุชาติ  อุดมพงษ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทิศกระโทก
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
2. นางธัญญาลักษณ์  สมหมาย
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาเกษตรพัฒนา 1. เด็กชายกวง  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์  นามขุนทด
3. เด็กชายวีรากร  ปราบกระโทก
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  กายสุข
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพเซียม 1. เด็กชายจักรพงษ์  สีทา
2. เด็กชายชัยวัฒน์  สีทา
3. เด็กชายพิษณุ  กันวิเชิญ
 
1. นางจรรยา  ชฎาชัย
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกุลสินี  มะนิคร
2. เด็กหญิงปาริฉัตร์  สงเคราะห์
3. เด็กหญิงภรณ์มณี  โนนทะญาติ
 
1. นางบุญสืบ  ปิยะนิตย์
2. นางสาววิจิตรา  มะลิลาย
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  หายะกุล
2. เด็กหญิงขวัญกมล  ฆ้องนิล
3. เด็กหญิงฐิติกรณ์  กิ่งแก้ว
 
1. นายพัฒน์ดิลก  วิชัยรัมย์
2. นางพัทธนันท์  วิชัยรัมย์
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายปิยนันท์  คำแพทย์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ศรีเสมอ
 
1. นางจารุณี  เอื้อเฟื้อ
2. นางสาวสุภาพร  ครูสอน
 
204 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงวันธิดา  สิทธิปลื้ม
 
1. นางศรินยา  ใจชื่น
 
205 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายนิลวิจิตร์  สินโท
2. เด็กชายพงศกร  สังชม
 
1. นางสาวปาริชาติ  เชียงสากุล
2. นางสาวปิ่นมณี   สีหัวโทน
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลตาพระยา 1. เด็กชายจตุรวิทย์  พงค์นิล
2. เด็กชายฉัตรชัย  อุปทน
3. เด็กชายณรงค์ธรรศ  เกาแกกูล
 
1. นายณรงค์  ห่อหมัด
2. นางเพ็ญนภา  จันทเขต
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทับทิมสยาม 03 1. เด็กหญิงบุญญากานต์  สารีรูป
2. เด็กชายปิยพัทธ์  รินทะ
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  สู่สวน
 
1. นางดอกบัว  เรืองเดช
2. นางสาววนิดา  อินทรวิชัย
 
208 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทดเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประสมบัติ
2. เด็กหญิงกาญจนา  แดงน้อย
3. เด็กหญิงกำไลพร  เกิดสุข
4. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เคล้ากระโทก
5. เด็กหญิงขวัญชนก  จันทร์พล
6. เด็กชายจตุพล  อารมณ์ดี
7. เด็กหญิงจิรชยา  เกตุการ
8. เด็กชายชัยวัฒน์  แซ่ตั้ง
9. เด็กชายชัยสิทธิ์  ชมเชื้อ
10. เด็กชายทินกร  ธงเที่ยว
11. เด็กหญิงนันทพร  ใจใส
12. เด็กชายนิล  สุขบงกช
13. เด็กหญิงปภาวี  บุญรวม
14. เด็กหญิงประวีณา  ก้านผักแว่น
15. เด็กหญิงปาริชาติ  ฉวยกระโทก
16. เด็กหญิงภัดจิรา  โฉมเกษม
17. เด็กหญิงยุวดี  รักสัตย์
18. เด็กชายวัชรกร  แสงราม
19. เด็กชายสิทธิโชค  อุ่นจิตต์
20. เด็กหญิงสุนิษา  ศิริสระน้อย
21. เด็กหญิงสุรีรัตน์  กันพา
22. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อู่แก้ว
23. เด็กหญิงอรปรียา  ภาระศรี
24. เด็กหญิงอัญญารัตน์  การสมพิศ
25. เด็กชายอาทร  เกษถนอม
26. เด็กหญิงอาทิตยา  ถาวรวัลย์
27. เด็กหญิงแพรวา  อินทนนท์
 
1. นายรังสรรค์  สุวรรณภักดี
2. นางกฤติยาณี  เฉวียงวงค์
3. นางสาวตติยา  ปุระณะ
4. นางพรทิพย์  วันดี
5. นางพีรดา  นวาวัตน์
6. นางสาวปาณิสรา  ดุจเฉลิม
7. นายปรีชา  บุญอุไร
 
209 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  พุ่ม
2. เด็กหญิงกนิการ์  ไวการ
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  มากกว่าวงค์
4. เด็กชายจีรศักดิ์  พุ่ม
5. เด็กชายชาญชัย  ใจตรงสัตย์
6. เด็กชายทวีวัฒน์  ชาวนา
7. เด็กชายธีรพัฒน์  เทศชวน
8. เด็กชายธีระศักดิ์  ใจตรงสัตย์
9. เด็กชายบอล  สารีทอง
10. เด็กชายบุญเที่ยง  พระมา
11. เด็กชายประกาศิต  ทัสดี
12. เด็กหญิงประภัสรา  พุทธจิต
13. เด็กหญิงปิยะพัชร  ศรีแก้ว
14. เด็กชายมุย  ปลาน้อย
15. เด็กชายวสันต์  เทียมสงวน
16. เด็กหญิงวิรัทยา  วงค์อุดม
17. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันลา
18. เด็กชายศราวุธ  เพชรพอน
19. เด็กชายศักรินทร์  ชะนะกาลี
20. เด็กชายศุภอักษร  สารีทอง
21. เด็กหญิงสุกัญญา  สมบุตร
22. เด็กหญิงสุทธิดา  ฝอย
23. เด็กชายอภิลักษณ์  ไชยวงค์
24. เด็กชายอโนชา  ปรีดาพันธ์
25. เด็กชายเขมชาติ  แก้วผาทรัพย์
26. เด็กหญิงเจนจิรา  วงค์มล
 
1. นางปิยะนุช  ผลภาคะ
2. นางสุชาดา  จันทร์คลาย
3. นางวิไลลักษณ์  ไชยชุน
4. นางบุปผา  หันทยุง
5. นางสาวบุญทรัพย์  มีเจริญ