หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ระหว่าง วันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน . 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายชนิด ปาปะโลม รอง ผอ.สพป.สระก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
2 นายสุวิทย์ ยันอินทร์ ผอ. รร.อนุบาลศรีอรัญโญทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
3 นายบุญมา รอดประเสริฐ รอง ผอ.รร.อนุบาลอรัญโญทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
4 นางสาวเพชรัษฏ์ แก้วสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
5 นายชยาธิศ กัญหา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
6 นางจรรยา หันทยุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
7 นายไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
8 นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
9 นางสาวสุภาวดี ตันติวัฒนากร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
10 นายปรีชา คงสมจิตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
11 นางวิจิตรา สุนทรวงศ์สกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
12 นางระพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
13 นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
14 นายนิพนธ์ พรมพิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
15 นางสาวปราณี เชื้อชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
16 นางศิริพร งามจั่นศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
17 นางวรรณา หันทยุง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
18 นายบันลือ กันพงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
19 นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
20 นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
21 นางพรดี เจริญสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
22 นางสาวพรสุภา แจ่มศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
23 นายวิโรจน์ ติยะวิสุทธิ์ศรี รอง ผอ.สพป.สระก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและเชิญรางวัล
24 นางวันเพ็ญ อรัญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและเชิญรางวัล
25 นางสาวลักขณา ใจผ่อง ครู รร.บ้านไทยสามารถ , บ้านโคก, อนุบรรพต คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและเชิญรางวัล
26 นางสาวกัญทิญา สุดจิตร ครู รร.ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้, นิคมสงเคราะห์ 2 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและเชิญรางวัล
27 นางสาวนันทนาวรรณ เครือขวัญชัย ครู รร.บีกริม,อพป.คลองน้ำใส คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและเชิญรางวัล
28 นางสาวรติรส สังชม ครู รร.ชุมชนบ้านแซร์ออ, บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและเชิญรางวัล
29 นายอภิรักษ์ ขันตี ครู รร.บ้านหนองหอย บ้านหนองยาง บ้านหนองใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและเชิญรางวัล
30 นางอัจฉราภรณ์ ชุมกระโทก ครู รร.บ้านหนองผักบุ้ง บ้านหนองหมูน้อย คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและเชิญรางวัล
31 นายสิริพงศ์ ไชยเรศ ครู รร.ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม3 บ้านท่าข้าม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและเชิญรางวัล
32 นางสาวภินทุสร สารการ ครู รร.ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร บ้านด่าน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและเชิญรางวัล
33 นายพิษณุ แย้มอรุณพัฒนา ครู รร.บ้านหันทราย บ้านหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและเชิญรางวัล
34 นางวาสนา ขวัญมิ่ง ครูบ้านคลองวัว บ้านคลองยางประชาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและเชิญรางวัล
35 นายปัญญา หมอน้อย ครู รร.บ้านกุดม่วง บ้านทดน้อย วัดห้วยเดื่อ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและเชิญรางวัล
36 นางสาวณัฐกฤษตา ลายประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและเชิญรางวัล
37 นางศิริพร งามจั่นศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและเชิญรางวัล
38 นางสาวปวีณา โพธิ์ทองคำ ครู รร.เมืองไผ่ บ้านวังยาว คณะกรรมการฝ่ายประมวลผลการแข่งขันและเชิญรางวัล
39 นายสมพร พิลาสันต์ รอง ผอ.สพป.สระก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
40 นายบุญมา รอดประเสริฐ รอง ผอ.รร.อนุบาลอรัญโญทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
41 นายสุนารถ บุญมาเครือ ครู รร.อนุบาลศรีอรัญโญทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
42 นายวิชิต ลุนภิรมณ์ ครู รร. อนุบาลศรีอรัญโญทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
43 นายทรงกช นพทัน ครู รร. อนุบาลศรีอรัญโญทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
44 นางฐิติวรดา ผักไหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
45 นางพรรณวิภา เทพขาม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
46 นายผล พงษ์พรม ช่างไฟฟ้า คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
47 นายบุญสืบ ชุ่มเย็น ช่างไฟฟ้า รร.บ้านแสนสุข คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
48 นายพงษ์ศักดิ์ ถาวรกุล ช่างไม้ รร.บ้านด่าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
49 นายศักดิ์ดา ส่องเขต ช่างไฟฟ้า รร.โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
50 นายสำนวน แก้วสุวรรณ์ ช่างไม้ รร.บ้านไทยสามารถ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
51 นายบุญรัตน์ หาญอาจ ช่างไม้ รร.บ้านหันทราย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
52 นายสุริยา พันสี ช่างไม้ รร.บ้านจัดสรรสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
53 นายสะอาด เชื้อชาติ ช่างไม้ รร.บ้านเขาน้อย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
54 นายอารีย์ ทุมสวัสดิ์ ช่างไฟฟ้า คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
55 นายประจวบ พิมพ์มุ่งหวาย ช่างไฟฟ้า คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
56 นายวุฒินันท์ เทศดี ช่างไฟฟ้า คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
57 นางสังวาลย์ เต็มไธยสง นักการภารโรง รร.ศรีอรัญโญทัย คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
58 นายพสุ ขุนหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
59 นายวิชิราวุธ กองเพชร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
60 นายวริทธิ์ จารุเกษม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
61 นายบรรลุ ดารา รอง ผอ.สพป.สระก้วเขต 2 คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
62 นายณรงค์ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
63 นางนวพรรษ สุขสละ รักษาการ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
64 นายบุญนำ เกตุแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
65 นางสุจิตต์ ขาวเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
66 นางวิจิตรา สุนทรวงศ์สกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
67 นางปริศนา เตยดอน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
68 นางประคอง วิบูลย์กาญจน์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
69 นางพนาวรรณ กิตติวรรธโนทัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
70 นายบรรจง สระดอน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
71 นายเกียรติศักดิ์ มัตโน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
72 นายปรัชญา ทะวาปี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
73 นายสุภวัจน์ อุบลทัศนีย์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
74 นางจตุพร จันทร์กะเทาะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
75 นางสาวนฤมล ประดับแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
76 จ.ส.อ.ณพล ยะนินทร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
77 นางสาวปาณิสา พูลสำราญ เจ้าหน้าที่คุรุสภา คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
78 นางสาว ณัฐกฤษตา ลายประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
79 นางสาวปวีณา โพธิ์ทองคำ ครู รร.เมืองไผ่ บ้านวังยาว คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
80 นางสาวกนกพร สดรัมย์ ธุรการ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
81 นางสาววัลย์ภา แช่มชื่น ลูกจ้าง สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
82 นางสุวรรณ สิทธิพล แม่บ้าน สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
83 นางสุกรรญา พิมพ์มุ่งหวาย แม่บ้าน สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
84 นายอารีย์ ทุมสวัสดิ์ ช่างไฟฟ้า ช 3 คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
85 นายประจวบ พิมพ์มุ่งหวาย ช่างไฟฟ้า ช 3 คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
86 นายผล พงษ์พรม ช่างไฟฟ้า ช 3 คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
87 นายวุฒินันท์ เทศดี ช่างไฟฟ้า ช 3 คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
88 นางกัลยา พันศิริ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
89 นางสาวสุธาสินี ประจงใจ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะกรรมฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
90 นายบรรลุ ดารา รอง ผอ.สพป.สระก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
91 นางนวพรรษ สุขสละ รักษาการ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
92 นายฉันทการณ์ กุลพานิช นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
93 นางจตุพร จันทร์กะเทาะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
94 นางกัลยา พันศิริ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
95 นางสาวสุธาสินี ประจงใจ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
96 นายสุชิน พันธุมจินดา รอง ผอ.สพป.สระก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
97 นางสาวเพชรัษฏ์ แก้วสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
98 นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
99 นางระพีพรรณ ทินโชคชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
100 นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
101 นางสาวสกาวรัตน์ ถาวรยิ่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
102 นางพรรณวิภา เทพขาม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
103 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
104 นางเบญญาพร ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
105 นายบรรลุ ดารา รอง ผอ.สพป.สระก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
106 นางสาวจิราพร วงษ์อุดม ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
107 นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
108 นางภานุรังษี ทาประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
109 นางนภสร สิงห์หัดชัย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
110 นางบุญญาพร ศิริภักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
111 นางจตุพร จันทร์กระเทาะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
112 นางสาวสุธาสินี ประจงใจ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
113 นางสาวนฤมล ประดับแก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
114 นางสาวปาณิสา พูลสำราญ เจ้าหน้าที่คุรุสภา คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
115 นางสาวณัฐกฤษตา ลายประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
116 นางสาวกนกพร สดรัมย์ ธุรการ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
117 นางสาววัลภา แช่มชื่น ลูกจ้าง สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
118 นางสุวรรณ สิทธิพล แม่บ้าน สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
119 นางสุกรรญา พิมพ์มุ่งหวาย แม่บ้าน สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
120 นางนวพรรษ สุขสละ รักษาการ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
121 นางสาวอัจฉราภรณ์ สระดอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
122 นายวิโรจน์ ติยะวิสัทธิ์ศรี รอง ผอ.สพป.สระก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
123 นางสราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
124 นายนิพนธ์ พรมพิไล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
125 นายพงษ์พันธ์ อารีรัมย์ ครู รร.เพชรรัตนราชสุดา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
126 นายทรรศน์ฐพนธ์ หามะฤทธิ์ ครู รร.บ้านกะสัง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
127 นางสาวฬียาพรรณ กรุมรัมย์ ครู รร.บ้านกะสัง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
128 นายคมสัน ช่วยพิมาน ครู รร.ร่มเกล้า คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
129 นางสาวธันญรัทภ์ ธงทอง ครู รร.ร่มเกล้า คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
130 นางสาวอัจฉราภรณ์ สระดอน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
131 นายวิโรจน์ ติยะวิสุทธิ์ศรี รอง ผอ.สพป.สระก้วเขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
132 นางสาวตรียนุช จันทร์เจริญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
133 นางภูษณิศา มาพิลูน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
134 นางสาวสุดาพร วงศ์ชาลี เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
135 นางสาวชุติมา นนท์ยะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
136 นางศิริพร งามจั่นศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนายการ
137 นายบรรลุ ดารา รอง ผอ.สพป.สระก้วเขต 2 คณะกรรมการอำนายการ
138 นายชนิด ปาปะโลม รอง ผอ.สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการอำนายการ
139 นายสุวิทย์ ยันอินทร์ ผอ. รร.อนุบาลศรีอรัญโญทัย คณะกรรมการอำนายการ
140 นายบุญมา รอดประเสริฐ รอง ผอ.รร.อนุบาลอรัญโญทัย คณะกรรมการอำนายการ
141 นายบันลือ กันพงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนายการ
142 นายวิโรจน์ ติยะวิสุทธิ์ศรี รอง ผอ.สพป.สระก้วเขต 2 คณะกรรมการอำนายการ
143 นางวันเพ็ญ อรัญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการอำนายการ
144 รอง ผอ.สพป.สระแก้วเขต 2 ทุกคน รอง ผอ.สพป.สระก้วเขต 2 คณะกรรมการอำนายการ
145 ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยตรวสอบภายใน ผู้อำนวยการกลุ่ม / ผู้อำนวยการหย่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการอำนายการ
146 ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้วเขต 2 ทุกคน ศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้วเขต 2 คณะกรรมการอำนายการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางวันเพ็ญ อรัญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ โทร 08 9693 3635
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]