รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงฤดีพร  ร้องจิก
 
1. นางจุฬารัฐ  วงษ์คำนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงสิริวิมล  คำนิมิตร์
 
1. นางสมทรง  เกตกะโกมล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยาบูฮา
 
1. นางสิริพร  สาวิสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พาสมบูรณ์
 
1. นางสาวสมศรี  พงศ์พัชราพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกศแก้ว 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ธรรมกันหา
 
1. นางสาวสุพิศ  ทองโชติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กหญิงศิรภัสสร  ชาฎา
 
1. นางสาวหทัยนาถ  โหนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พิมพา
 
1. นางกัญจนวรรณ  กอบแก้ว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงฐิติพร  นาทาม
 
1. นางสาวนันท์ธิดา  แจ่มเพ็ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงพรเทพา  สีทอง
 
1. นางวรรณนพ  สิงห์แก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทูลธรรม
 
1. นางธิติมา  ทองแสง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงอนินทิตา  ออเก็สชิน่า อน็อคชิ
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  อารีรักษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายขวัญประชา  คำแก้ว
2. เด็กหญิงณิชากานต์  เพียรดี
3. เด็กชายสันติภาพ  สออนรัมย์
 
1. นางสาวธนนันท์  กันจันทึก
2. นางสาวธีรนันท์  ทวีพงศ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สุขตกุล
2. เด็กหญิงพนิตพิชา  เตือประโคน
3. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วมุกดา
 
1. นางสาวสุรีย์  วงษ์เที่ยง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. นางสาวมยุรา  จันแทน
2. นางสาวศุภาพร   พาสวัสดิ์
3. นายสุธี  บุญเลิศ
 
1. นายบุญฤทธิ์  บุญผล
2. นางสาวมะลิพร  แดงตะขบ
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงนิภาพร  จำปาสา
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  เตโชชัยจิตต์
 
1. นางน้ำค้าง  พรหมณา
2. นางพิริยาภรณ์  เหลืองวิไล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 1. เด็กหญิงพิราอร  โมรานอก
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กงทอง
 
1. นางพิริยาภรณ์  เหลืองวิไล
2. นางน้ำค้าง  พรหมณา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงแก้วกัลยานี  ภูมิลี
 
1. นางสุขใจ  จินดาศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายทีฆทัศน์  สันจิตร์
 
1. นางสุกัญญา  เจริญยิ่ง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองผักขม 1. เด็กหญิงเนตรนภา  กาบมาลี
 
1. นายอมร  สายใจ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชาหล่อน
2. เด็กชายภัคพงษ์  สลายพันธ์
3. เด็กชายสรศักดิ์  สมานมิตร
 
1. นายกฤติน  คงเสนา
2. นางสาวศุภานัน  ทางดี
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงปิ่นมุข  เกตุเพ็ง
2. เด็กหญิงมะลิษา  โสหนองบัว
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ผ่องใส
 
1. นายธีระพงษ์   วิยาสิงห์
2. นางสาวเบญจรัตน์  เมตตา
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธนวัฒน์  เรืองเกตุ
2. เด็กหญิงพิมมาตา  พันธุมจินดา
3. เด็กหญิงเบญจวีณ์  สุธีอรุณวิทย์
 
1. นางสุดาวดี  มูลบรรจง
2. นางสาวอรวรรณ  พิมพ์พระธรม
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยา  บุญนาที
2. เด็กหญิงพรนภา  ทองสา
3. เด็กหญิงพิมสุดา  จารนัย
 
1. นางสาวสุรีรัตน์   ศุภนาม
2. นางสาวสุนิสา  สัมโมทย์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กชายวุฒิสิทธิ์  ดังก้อง
2. เด็กชายศรันยู  หนูช้างเผือก
 
1. นางวิไล  คู่แก้ว
2. นางสาวรมย์รัมภา  บุษบงค์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงณัฐมล  มัฐผา
2. เด็กหญิงอ้อมใจ  พิศิลป์
 
1. นางวิไล  คู่แก้ว
2. นางสาวรมย์รัมภา  บุษบงค์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายรฐา  วงษ์คำนา
 
1. นางสาววรพร  ประสงค์เจริญ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์แสง
 
1. นางสาววรพร  ประสงค์เจริญ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กชายศิริวัฒน์  พะธะนะ
 
1. นายสุพจน์  สุนนท์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายชินบัญชร  แก้วก่า
2. เด็กชายธนโชติ  วงศ์อุ้ย
3. เด็กหญิงอาธิติยา  ทัพโยธา
 
1. นางสุจิตตรา  เพียสีนุย
2. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณทาน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงชมัยพร  ป้อมงาม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  กล้าชุ่ม
3. เด็กชายวรวุฒิ  คมขำ
 
1. นายจิรวัฒน์  ธานี
2. นางสาวชลวิชา  สุขโข
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พิมเก
2. เด็กชายนพรุช  ลาน้ำเที่ยง
3. เด็กชายรุ่งสุริยา  กุลกั้ง
 
1. นางสาววรรณา  ใจกว้าง
2. นายปกรณ์เกียรติ์  ศิริสุทธ์ิ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงลลิตา  บุญมาก
2. เด็กชายอุทัย  สีทาวงษา
3. เด็กหญิงเกษมณี  พึ่งจุ้ย
 
1. นางสาวภาวินี  นาบำรุง
2. นายฐาปกรณ์  ใจสะอาด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ไพเราะ
2. เด็กชายภูดิส  ปิตะคำ
3. เด็กชายโจวานี  มานันที
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงธิญาดา  แก้วพิลา
2. เด็กชายนรินธร  คชพงษ์
3. เด็กชายอนุสรณ์  จันทร์รัมย์
 
1. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
2. นางพรทิพย์  ศรีทา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงชะใบทอง  ชูบาล
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพธิ์วัตร
3. เด็กหญิงอรทัย  บุตรน้ำรัก
 
1. นายญาณวรุตม์   พิณสาย
2. นางสาวสุพัตรา  ตาดม่วง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงนิสา  ธนะวิทวิลาส
2. เด็กหญิงวาธิณี  บุญเย็น
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวภาวินี  นาบำรุง
2. นางสาวธีรนันท์  ทวีพงศ
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงณิชวรรณ  อินทร์จันดา
2. เด็กชายอดิศร   ชำนาญนา
 
1. นางพรจรัส  ระหูภา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายณัฐวัตร  สุวรรณสี
2. เด็กชายอิทธินพ  ผลเลลัย
 
1. นายปกรณ์เกียรติ  ศิริสุทธิ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายณัฐพนธ์  กองหนุนสด
2. เด็กชายทัตเทพ  สิทธิจาด
 
1. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา (สามัคคีวิทยา) 1. เด็กชายพัฒนสิทธิ์  ทุมมี
2. เด็กหญิงอาริญา  ทุมมี
 
1. นางสาวอัญรัตน์  พิบูลสมบัติ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 1. เด็กชายปิยวัฒน์  ปิตาทะเส
2. เด็กชายสำราญ  คำสุวรรณ์
 
1. นายอลงกรณ์  จงรักษ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายตรียศ  ทองทับ
2. นายสันติ  ไสวเขียว
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
 
43 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายศราวุฒิ  สาลี
2. เด็กชายศุภสันห์  ยอดปรางค์
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์ทอง
2. เด็กหญิงจันจิรา  ดีผาย
3. เด็กหญิงนภัสกร  เปรมผล
4. เด็กหญิงบุษยา  บุตรหนัน
5. เด็กหญิงสิรินทรา  บัวราช
 
1. นางสุภัค  บุญขาว
2. นางสาวธนนันท์  กันจันทึก
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกานดา  ชูชีพ
2. เด็กหญิงพัชรพร  จรัสศรี
3. เด็กหญิงวรินทร์รำไพ  คิดถูก
4. เด็กหญิงสุขฤทัย  เพ็ชรรัตน์
5. เด็กหญิงอารยา  คำอ่อน
 
1. นายอนันต์  กตเวที
2. นางพรวันเพ็ญ  กตเวที
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   รู้รัก
2. เด็กหญิงนริศรา   มะลิลา
3. เด็กหญิงพรทิพย์  พิมพ์สร
4. เด็กหญิงสุวิชญา  แพนลา
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุพร
 
1. นางสาวบังอร  บุญเจริญ
2. นางสุภา   พลายน้อย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงผกามาศ  โสโพธิ์
2. เด็กชายพิพัฒน์  ทองไพร
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มาโค
4. เด็กหญิงสุธิดา  มัดถาปะโท
5. เด็กหญิงสุพัตรา  พลพรหม
 
1. นางวิภารัตน์  บุญเลิศอุทัย
2. นางสาวปทิตตา  งอมสระคู
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กหญิงจันทัปปภา  จำปาหอม
2. เด็กหญิงชนากานต์  หงษ์เขียว
3. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทะพันธ์
4. เด็กหญิงวิพรรษา  ภูมีทอง
5. เด็กหญิงสุนันทา  ไชยรัตน์
 
1. นางสาวสาริศา  สุขสมสิริ
2. นางประไพ  น้อยศรีอยู่
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงณัฐมล  มัฐผา
2. เด็กชายนที  ด้วงน้อย
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  มะคะโต
4. เด็กหญิงวิภาวดี  ผาเจริญ
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ชำนาญนา
 
1. นางสาวจีรนันท์  ทองอ่วม
2. นายคมแก้ว  สายบุญเรือน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายชนะภูมิ  ครั่งฝา
2. เด็กชายมนตรี  จันทร์เทศ
3. เด็กหญิงสุดาวดี  สีลาดเลา
4. เด็กหญิงอาริษา  พยัฆษา
5. เด็กหญิงเมธาวี  อินทร์กลับ
 
1. นางวิมลรัตน์   คังคายะ
2. นางสาวปานรดา  พลเยี่ยม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กหญิงชัฏาภรณ์  กงพลี
2. เด็กหญิงประภัสรา  ศฤงคาร
3. เด็กหญิงพรระวี  ขุรีเทาว์
4. เด็กหญิงสุนิสา  มาเจริญ
5. เด็กหญิงสุวรรณี  กระแสโท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกอบศิษฐ์  กนกชูสิทธิ์พงษ์
2. นางสาวจิระวดี  พิมพ์สิน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงแน็ท  เจียแดน
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงดวงทิพย์  เปลี่ยนศรี
 
1. นางอาภาภรณ์  เกิดกุล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติยา  แก้วไชยะ
 
1. นางสาวจิรภรณ์  เนาเเสง
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายพงศ์พิราม  ล่วงเขต
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  คุณสุข
 
1. นางรัชนีพร  ถาวรศิลป์
2. นางจินตนา  ด่านปรีดา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธนภัทร  ออมสิน
2. เด็กหญิงสุภาวีร์  สุรินทร์ศักดิ์
 
1. นางจินตนา  แจ่มจันทร์
2. นางยุพา  จักรคำ
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายธนธรณ์  หวันทา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ไวมือ
 
1. นางรัชนีพร  ถาวรศิลป์
2. นางอังคนา  พัชรอานนท์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สังวาลย์วงค์
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  สุขเอิบ
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อุตมะวิริยะ
4. เด็กหญิงชลธิชา   นครวรรณ์
5. เด็กหญิงณัฏฐา  นึกถึง
6. เด็กหญิงณัฐชยา  เขามะหิงษ์
7. เด็กหญิงภานุมาส  โพธิ์จันทร์
8. เด็กหญิงวนิดา  เหล็กเพชร
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แม่นปืน
10. เด็กหญิงอรรอร  โคนันทะ
 
1. นางสมหมาย  ภู่ทับทิม
2. นายธิติ  วงษ์เส็ง
3. นางสาวสุขุมาลย์  ทองแจ่ม
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงสวัสดิ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  สุขใจ
3. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วอุดทา
4. เด็กหญิงนฤมล  พลาหาญ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  วิทยา
6. เด็กหญิงวรัญญา  อุ่นเสา
7. เด็กหญิงวันวิสา  บุญสนอง
8. เด็กหญิงสุกฤตา  ใจบุญ
9. เด็กหญิงสุพรรษา  สิงหา
10. เด็กหญิงสุภารัตน์  โนมขุนทด
 
1. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
2. นางสาวนิภาวรรณ  แสนเสนาะ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กหญิงณิชชานันท์  จำปาศักดิ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  แป้นประโคน
3. เด็กหญิงนิภาพร  ปัญจามาตย์
4. เด็กหญิงปนัดดา  ดวงมณี
5. เด็กหญิงปิ่นมุข  เกตุเพ็ง
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เชิดศรี
7. เด็กหญิงพัชราพร  แสนแปง
8. เด็กหญิงมาลิษา  โสหนองบัว
9. เด็กหญิงวรรณา  เขียวศรี
10. เด็กหญิงศศินภา  คำมูล
11. เด็กหญิงสาวิตรี  แสงใหญ่
12. เด็กหญิงสุนิสา  บุญลือ
13. เด็กหญิงสุนิสา  รัตบุญนะ
14. เด็กหญิงสุพัตรา  บุญมา
15. เด็กหญิงอธิษา  คำศิริ
 
1. นายไพฑูรย์  ขุนวิชิต
2. นางสาวภัควลัญชญ์  อารีรักษ์
3. นางขวัญนภา  คำมูลมาตย์
4. นางวราภรณ์  พึ่งงาม
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงชนกานต์  สุรสิน
2. เด็กหญิงชิดชนก  แก่นสาร
3. เด็กหญิงฐิติมา  มาศนอก
4. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  วงษ์สุพรรณ์
5. เด็กหญิงนภัสสร  ฟองทูม
6. เด็กหญิงนลพรรณ  พาโส
7. เด็กหญิงนันทกาน  วิเศษชาติ
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พูลทา
9. เด็กหญิงวนิดา  เพชรประไพ
10. เด็กหญิงวราภรฬ  ศรีอาษา
11. เด็กหญิงวาสิตา  วังสันเทียะ
12. เด็กหญิงสุธาทิพย์  พรมเวียง
13. เด็กหญิงอภิญญา  เยี่ยมสวัสดิ์
14. เด็กหญิงอภิญญา  กลั่นค้างพูล
15. เด็กหญิงอรัญญา   ราชโยธา
 
1. นางนิตยา  รัชตะพิพัฒน์กุล
2. นางสาวสรญา  ปิ่นเกษ
3. นางสาวกอแก้ว  ขันชะลี
4. นายอติศักดิ์  สุดเสน่หา
 
62 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 1. เด็กหญิงจินตนา  ไข่แก้ว
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์   คืดนอก
 
1. นายสุรพล  มั่นนัก
2. นางสุวรีย์  มั่นนัก
 
63 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ชิดชมนาด
2. เด็กหญิงโสภิตา  มูณี
 
1. นายบุญเจริญ  ระมั่งทอง
2. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงนิยาวดี  สระผม
 
1. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายธนพล  คำมุง
 
1. นางจงรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับมะนาว 1. เด็กหญิงอาทิตยา  โกรพิมาย
 
1. นางสุกัลยา  ลายสนธิ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  นาคเจริญ
 
1. นางสาวลดาไล  พานิชไทย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 1. เด็กหญิงสุภัชชา  อักษร
 
1. นางอัญญาณา  โสดาราม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ยาบูฮา
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงนวลละออง  สังข์ชัยภูมิ
 
1. นางสาวนิลปภัสร์  ศรีเจิมโรจน์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒื  มาทะ
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงนิรมล  รักพลวงค์
2. เด็กหญิงมุกตาภา  บัวกลาง
 
1. นางนันทวัน  อ้อมชมภู
2. นางละม้าย  เสนตา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บัวกลาง
2. เด็กหญิงลำใย  โพธิ์สังข์
 
1. นางนันทวัน  อ้อมชมภู
2. นางสุรีย์  ศักดิ์คันธภิญโญ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ยศพาลา
2. เด็กหญิงเพชราภรณ์  คงดี
 
1. นางสาวนิลปภัสร์  ศรีเจิมโรจน์
2. นางสาวสรวีย์  สิทธิชูสินพงษ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กชายรัตน์ติพงษ์  เดินเขตร์
 
1. นายธนา  ณรงค์เพชร
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 1. เด็กหญิงก่มเพี่ย  เงียน
2. เด็กหญิงไซเรน  เคลม
3. เด็กหญิงไซเรีย  เคลม
 
1. นางสุภาณี  น้อยบุญ
2. นางศศิประภา  ชาญชัย
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กหญิงภาวนียา  หาญศึก
2. เด็กหญิงศรีสุดา  บัวเกตุ
3. เด็กหญิงศวรรยา  หาญชัย
 
1. นางโสภาวัน  คำบุญเกิด
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. นายกฤษกร  เจริญจตุพัฒน์
2. นายณัฐวุฒิ  มาลา
3. เด็กชายถนอมทรัพย์  ระมาตทอง
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
2. นางจงรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงปรัชฌิมาภรณ์  พูลเจริญ
 
1. นางปภาดา  กล้าหาญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงอรวรรณ  สวัสดิ์เอื้อ
 
1. นางปภาดา  กล้าหาญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงสิริพรรณ  ประสานศรี
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 1. เด็กหญิงนุชจิรา  อาษากิจ
 
1. นางปภาดา  กล้าหาญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงกุลนิฐษ์   อินทร์เอม
 
1. นางสาวบังอร  บุญเจริญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุพร
2. เด็กหญิงนันทยา  พูนเกษม
3. เด็กหญิงนิสา  จันทะสอน
4. เด็กหญิงมณีดาว  เสืองาม
5. เด็กหญิงวิภาดา  วันทา
6. เด็กหญิงศิริรักษ์  วาทมณีกร
7. เด็กหญิงสโรชา  ร่วมทรัพย์
8. เด็กชายอดิศักดิ์  พรมรักษา
9. เด็กหญิงเนตรนภา  ยุบรัมย์
 
1. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
2. นายญาณวรุตม์   พิณสาย
3. นางวันดี  สำเภาพันธ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โพธิ์กิ่ง
2. เด็กหญิงจีรภัทร  พนิรัมย์
3. เด็กชายฐิติพงศ์  นวลตา
4. เด็กหญิงณัฐสุดา  สีสอาด
5. เด็กหญิงทรงอัปสร  บุญเรืองรอด
6. เด็กชายธีทวัฒน์  หรรสงข์
7. เด็กหญิงนริศรา  ศรีเกิดวงษ์
8. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  จันทร์เสวก
9. เด็กชายปรัชญา  เสือเอ๋ง
10. เด็กหญิงปริตตา  ไกรศรรัตน์
11. เด็กหญิงปาริชาติ  ดำกลิ่น
12. เด็กหญิงภัทรานิษฐย์  โพธิ์ทอง
13. เด็กชายศราวุธ  สืบศิริ
14. เด็กหญิงอติกานต์  จันทร์เอี่ยม
15. เด็กหญิงอารดา  เติมพรม
 
1. นายจรูญ  รักษาภัย
2. นางนัดศรา  พราหมณ์ชื่น
3. นางอาภา  ตันธิกุล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกันยา   เรืองยงค์
2. เด็กหญิงกัลยกร   บุญจูม
3. เด็กหญิงจรินทิพย์   ผลิตพันธุ์
4. เด็กหญิงชลธิชา   พันธ์โนราช
5. เด็กหญิงนันทณา   สังคำภา
6. เด็กหญิงปราณมณี   กระสัง
7. เด็กหญิงปริตา  ชาญยุทธ
8. เด็กหญิงพัชรี   ท่าวิไล
9. เด็กชายภัทรพล  ทองสอน
10. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  วงค์เจริญ
11. เด็กชายศิลา  อภิวงษ์
12. เด็กหญิงสุชาดา   ปานิพลกัง
13. เด็กหญิงสุดารัตน์   สุภราช
14. เด็กหญิงสุดารัตน์  แกว่นไกร
15. เด็กชายอภิสิทธิ์  อำมวย
16. เด็กหญิงอัครมณี   จำจิตร์
17. เด็กหญิงเกวริน  สังคำภา
18. เด็กหญิงเกศินี   อิ่มทอง
19. เด็กหญิงแววตา    บูระทิศ
20. เด็กหญิงไพลิน    ศรีฉัตร
 
1. นายสมชาย  เพียรการ
2. นายสคร   ฆ้องเกิด
3. นางสุมาลี  ถามั่งมี
4. นางวนิดา  ศรีสรวล
5. นางมัลลิกา  เทพทอง
6. นางจินตนา  ด่านปรีดา
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กหญิงกศิมา   ขาวผ่อง
2. เด็กหญิงกัญญา   แม่นปืน
3. เด็กหญิงกัลยา   เข้าครอง
4. เด็กชายจตุรานนท์   รัตนวงค์
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์    เปรมปรีดิ์
6. เด็กหญิงจุฑาพร   แสงสว่าง
7. เด็กชายชรินทร์   คำพา
8. เด็กหญิงนพมาศ  จันทะนา
9. เด็กชายบรรจบ   ฆ้องเกิด
10. เด็กชายบรรหาร   พันแดง
11. เด็กชายปิยะ   โสพรมมา
12. เด็กหญิงพัชรินทร์    พรมงาม
13. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   คำเทพ
14. เด็กชายวัฒนา   บุญวิจิตร
15. เด็กหญิงสงกรานต์   ทัพรัตน์
16. เด็กหญิงสายใจ   วิชัยศร
17. เด็กหญิงสาลี่   จานสูงเนิน
18. เด็กชายสุธินนันท์   แสนมีชัยรัตนา
19. เด็กชายสุรทัต   อุบล
20. เด็กชายอนวัตร   ยี่สุ่น
 
1. นายสมชาย  เพียรการ
2. นายสคร   ฆ้องเกิด
3. นางสุมาลี  ถามั่งมี
4. นายณรงค์  ถาวรศิลป์
5. นางวนิดา  ศรีสรวล
6. นางมัลลิกา  เทพทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายฐานิสร์  เนียมบุญเจือ
2. เด็กหญิงพนิตพร  บัวแสง
3. เด็กชายวีระพงศ์  ภาคะ
4. เด็กชายอาทิตย์  บุญธรรม
5. เด็กชายอเนกพงษ์  กันมณี
6. เด็กชายไกรวิชญ์  แก้วโสภา
 
1. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
2. นายเมธา  เมืองสุข
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กหญิงกฤติยานี  ฉิมแสงทิม
2. เด็กชายกฤษดา  แกว่นไกว
3. เด็กหญิงกัณฐิมากรณ์  ศรีสงคราม
4. เด็กชายจีระศักดิ์  ภาคะ
5. เด็กหญิงจุฑาพร  ตลาดเงิน
6. เด็กหญิงชลิตา  ทองอ้ม
7. เด็กชายฐานิสร์  เนียมบุญเจือ
8. เด็กหญิงณัฐวรา  วรชาติตระกูล
9. เด็กชายทศพล  ราชไทย
10. เด็กหญิงธิดาแก้ว  แจ้งทำมา
11. เด็กหญิงนภาพร  ชูศรีทอง
12. เด็กหญิงน้ำหวาน  ศรีสมบัติ
13. เด็กหญิงพนิตพร  บัวแสง
14. เด็กหญิงรัตนา  ผ่องกาสัย
15. เด็กหญิงรุจิ  ปาสีเหล็ก
16. เด็กชายรุจิกร  แก้วแสน
17. เด็กหญิงวารี  แดนนาสาร
18. เด็กหญิงวาสนา  ชาญชิต
19. เด็กชายวิวัฒน์  ครองยุติ
20. เด็กชายวีระพงศ์  ภาคะ
21. เด็กชายศรัญญู  สิงห์สนิท
22. เด็กชายศักรินทร์  ทวีผล
23. เด็กหญิงศิริรัตน์  มังสารี
24. เด็กชายสิทธิพล  เหล็กเขียว
25. เด็กหญิงสุพรรษา  สิงหา
26. เด็กหญิงสุภารัตน์  โนมขุนทด
27. เด็กหญิงสุมินทร์ตรา  วันประสม
28. เด็กหญิงอาทิตยา  สองแสง
29. เด็กชายอาทิตย์  บุญธรรม
30. เด็กชายอานนท์  ชูรัตน์
31. เด็กหญิงอารยา  คำอ่อน
32. เด็กหญิงอารีรัตน์  พูลพันธ์
33. เด็กหญิงอินทิรา  แสนวันนา
34. เด็กชายอเนกพงษ์  กันมณี
35. เด็กชายเจษฎาพร  ศรีสงคราม
36. เด็กหญิงเอมวิกา  มุกดา
37. เด็กชายแพ็ด  ทับทิมใส
38. เด็กชายไกรวิชญ์  แก้วโสภา
 
1. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
2. นายเมธา  เมืองสุข
3. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
4. นางสาวนิภาวรรณ  แสนเสนาะ
5. นายปัญญา  ศรีโมรา
6. นายพิชิต  สุวรรณรัมย์
7. นางสาวปิยะนุช  โคตะยันต์
8. นางสาวจิรนุช  กาจันทึก
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงกัญญา  เหลี่ยมพันธุ์
2. เด็กชายขจรเกียรติ  ชินสม
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เต็มพิมาย
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  เพียแก้ว
5. เด็กหญิงจิดาภา  แสนรัมย์
6. เด็กหญิงจิรภิญญา  จิตมงคล
7. เด็กหญิงจิราพร  สรรพช่าง
8. เด็กชายชนภัทร  ประยูรพิทักษ์
9. เด็กชายณัฐกรณ์  ขยันงาน
10. เด็กหญิงณัฐพร  พิมพ์สุวรรณ
11. เด็กชายณัฐพล  ชะชัย
12. เด็กหญิงทรรศนีย์  ชัยโชติ
13. เด็กชายธนากร  ด่านสัญจร
14. เด็กชายธรรมนูญ  แพนลา
15. เด็กชายธัชพล  ฤทธิ์เดชสำอาง
16. เด็กชายธีระพล  สีตั้ง
17. เด็กชายนฐกร  สืบสุนทร
18. เด็กชายนนธกานต์  เคนสามสิบ
19. เด็กหญิงปภาวรินท์  ป้องภัย
20. เด็กชายประทีบ  พรมมากอง
21. เด็กชายพงศธร  ชอบเสร็จ
22. เด็กชายพรชัย  บุญหล่อ
23. เด็กหญิงพรวี  สืบสุนทร
24. เด็กหญิงพัชรา  สมพันธ์
25. เด็กหญิงพัชรา  พักภัย
26. เด็กหญิงภาสินี  โสมเสน
27. เด็กหญิงรัชนีกร  เสาภิรส
28. เด็กชายวรวุธ  ทองมา
29. เด็กหญิงวรางคณา  พันปาน
30. เด็กหญิงวราภรณ์  ทศนักข์
31. เด็กชายวิทยา  พาวงษ์
32. เด็กชายวุฒิโรจน์  พูลทวี
33. เด็กหญิงศิริณา  อ่ำศรี
34. เด็กหญิงศิริวรรณ  ไทยแท้
35. เด็กชายสหรัถ  ศรีนาม
36. เด็กชายสุภกิณห์  อินรักษ์
37. เด็กชายอนุชิต  ใจภักดี
38. เด็กชายอภิชัย  สวัสดี
39. เด็กหญิงอำภา  ทาโท
40. เด็กชายเจษฎาพร  อ่ำศรี
 
1. นายจักรพงศ์  ฤทธิเดช
2. นางอัจฉรา  ชุมผาง
3. นางสาวอภิญญา  ฉิมมาตา
4. นางวนิดา  ชมดี
5. นางจิตสุดา  รัตนะโมรา
6. นางสาวพัชรินทร์  วรฤทธิไกร
7. นางเบญจวรรณ  แก้วบริสุทธิ์
8. นายนิกร  สุทธิผาสุข
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 1. เด็กชายศักรินทร์  ไข่สำโรง
 
1. นางอัมพาพันธ์ุ  เชื้อวงษ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายนนธกานต์  เคนสามสิบ
 
1. นายจักรพงศ์  ฤทธิเดช
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  โฮ้หนู
 
1. นายอรรถวุธ  งามจารุโชคทวี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ขุนชำนาญ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ท่าหิน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูจันทึก
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายนักรบ  กาลาสี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 1. เด็กหญิงศิริประภา  เฝ้าหัน
 
1. นางนิสากร  พุกชุ่ม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงนภัสชล   คงทน
 
1. นายยุทธนา  อุนาศรี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพ ที่ 179 1. เด็กชายธนกฤต  ผันลา
 
1. นางวงเดือน  จันทมาลา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายนักรบ  กาลาสี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงเบ็ญจมาศ  โฮ้หนู
 
1. นายอรรถวุธ  งามจารุโชคทวี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. นางสาวสุภาพร  สมศรี
 
1. นางขวัญใจ  ประภาสัย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 1. เด็กชายธีรพล  ไชยวินิจ
 
1. นางกนกวรรณ  ตั้งเทียมพงษ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังใหม่ 1. เด็กชายนักรบ  กาลาสี
 
1. นางสาววิไลวรรณ  พันโน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทัพหลวง 1. เด็กหญิงวาสนา  ดื่มกลาง
 
1. นายสันติศักดิ์  กุลบุตร
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  มาทแสง
 
1. นางสาวจันที  บุญตา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายกฤษดา  แกว่นไกว
2. เด็กชายทศพล  ราชไทย
3. เด็กชายวิวัฒน์  ครองยุติ
4. เด็กชายศักรินทร์  ทวีผล
5. เด็กชายสิทธิพล  เหล็กเขียว
6. เด็กชายอาทิตย์  บุญธรรม
7. เด็กชายอานนท์  ชูรัตน์
 
1. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
2. นายเมธา  เมืองสุข
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายจตุพร  บุญช่วยนางเดี่ยว
2. เด็กชายจิธพันธ์  แอลอง
3. เด็กชายฐิติพันธ์  คูประเสริฐศิริ
4. เด็กหญิงนิภาวรรณ  สังข์ทอง
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  ทุมชะ
6. เด็กชายพาโชค  สิงห์คำ
7. เด็กชายราชศักดิ์  ทองนิ่ม
8. เด็กหญิงสุภาวดี  บัวลอย
9. เด็กหญิงอนัญญา  สายสุทธิ
10. เด็กหญิงไอรดา  มหัทธนานนท์
 
1. นางสาวปรารถนา  มุขโต
2. นางบุณยรัตน์  หงษ์สวัสดิ์
3. นางสาวนิลปภัสร์  ศรีเจิมโรจน์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงจุฑามาส  สมกิ่ง
2. เด็กหญิงนฤมล  มีแก้ว
3. เด็กหญิงปานทิพย์  เกล้าผม
4. เด็กหญิงปิยาพร  ต่างสันเทียะ
5. เด็กชายรัทธพงษ์  ท้าวคำ
6. เด็กชายศุภชัย  ประดิษฐิ์ศรี
7. เด็กชายอนันต์  ทัคประดิษฐ์
8. เด็กชายอัมรินทร์  ห่อชื่อ
 
1. นางสาววิลัยพร  ขาวพิมาย
2. นางสาวอุไรรัตน์  เงื่อมผา
3. นางสาวหนูพิน  ยาตะกาศ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิฏฏิโชฎิ  ยังเจริญ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  วันคำ
3. เด็กหญิงณัชชา  เกตุเล็ก
4. เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  บุญนิ่ม
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  หิตเมียงสงค์
6. เด็กหญิงดลพร  ใช้เอกปัญญา
7. เด็กหญิงปริยากร  สมสุข
8. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ภู่อ่อน
9. เด็กหญิงพรประวีย์  เกตุเล็ก
10. เด็กหญิงภูษณิศา  เรืองศรี
11. เด็กหญิงวิสสุตา  สมบูรณ์
12. เด็กหญิงสุวกาล  เท้าเลา
 
1. นางรสสุคนธ์  เกตุเล็ก
2. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
3. นางสาวดุจดาว  ถาดสระน้อย
4. นางวิภาพร  ชำนิประโคน
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงธนพร  ดาวคนอง
2. เด็กชายธนพล  อุวิทัศ
3. เด็กชายนพดลย์  ธาตุจันทร์
4. เด็กหญิงนันทิดา  นาแซง
5. เด็กชายมัณณธร  เหล็กมา
6. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สุภาสุ
 
1. นางสาวบุษดี  ยวงเอี่ยมใย
2. นางสาวศศิธร  อุดรจรัส
3. นางธนพรรณ  ทองสังข์
4. นางชลชนก  พรมแพง
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จิกกระโทก
2. เด็กหญิงธนัชชา  บึนขุนทด
3. เด็กหญิงนิธิศา  ไชยลือชา
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  กองชุมพล
5. เด็กหญิงศุภสุตา  สีไพร
6. เด็กหญิงสุนิษา  อนุอัน
7. เด็กหญิงอรอุมา  อยู่สุข
 
1. นางสาวปภัสสร  เจริญพิสัยสุข
2. นางสาวณิชาภัทร  พาหะ
3. นางวรรณเพ็ญ  พิสุทธิพงษ์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   แพนลา
2. นางสาวปาริขาติ   ศิริชาติ
3. นางสาวพจมาน   เจริญดง
4. เด็กหญิงพรทิพา   ช่วยนา
5. นางสาววิสา   สอนหมื่น
6. เด็กหญิงสุนิษฐา   ชาภิรมย์
7. เด็กหญิงสุวรรณา   จันทร์บาง
8. เด็กหญิงอรวรรณ   ทาวงษ์
 
1. นางสาวดรัณภัทร  ทิวแพ
2. นางสาวเนตรนภา  คงศิลป์
3. นางสาววันเพ็ญ  หนองตะไกร
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หงษี
2. เด็กหญิงชนิลภรณ์  ประสิทธิ์แสง
3. เด็กหญิงญาราภรณ์  หน่อแหวน
4. เด็กชายณัฐกมล  โสวิลัย
5. เด็กหญิงดวงกมล  เมฆมล
6. เด็กชายธนรัตน์  ทองเรือง
7. เด็กชายนนทกานต์  นงค์พรมมา
8. เด็กหญิงปวันรัตน์  กอไผ่น้อย
9. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศิลาคำ
10. เด็กหญิงภัทรธิดา  ลือชา
11. เด็กหญิงรัตนาวดี  ตรีธารทิพากร
12. เด็กหญิงลาวัลย์  มาขน
13. เด็กหญิงวิจิตรา  กุลเมือง
14. เด็กหญิงศิรประภา  ปัดนา
15. เด็กหญิงศิริวัฒนา  มาโค
16. เด็กหญิงอัญมณี  ไกรศาสตร์
 
1. นายณัฐพล  เทศบุตร
2. นางกรรณิการ์  แม้นรัมย์
3. นางสาวสุจิตรา  นิตยารส
4. นางสาวรัชวรรณ  โยชนิยม
5. นางรัตนะ  นามแสน
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 1. เด็กชายธนพร  ชิณสอน
2. เด็กชายธรรมรัตน์  จันทร์ดาดี
3. เด็กชายธีรพงษ์  ชะนาวงค์
4. เด็กชายนพรัตน์  รักษี
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัญญา
 
1. นายถนอมจิตร  พอใจ
2. นางเรืองอุไร  เสือดี
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงณภัทรา  เรืองบุพผา
2. เด็กหญิงรุจิกาญจน์  ยังสุข
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
2. นายพรรณนรินทร์  ศรีเพ็ชร์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงเขมกร  จิรโชติธนิน
 
1. นางสาวทอฝัน  ส่างหลู่
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงธัญชนก  บัวเขียว
2. เด็กหญิงปริยากร  สารวัน
3. เด็กชายวชิรวิชญ์  ชุมผาง
4. เด็กชายสิทธิชัย  เชื้อแพทย์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  จันทราพฤกษ์
6. เด็กหญิงสุพิชญา  จันทราพฤกษ์
 
1. นางสาวเพียรผณิต  แก้วมณี
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ผ่องศรีนวล
3. นางสาวมาลา  มุสิแก้ว
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายณัฐภัทร  นวลผา
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  มโนสำนึก
3. เด็กชายรณพีร์  นครเอี่ยม
4. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อิ่มจิตร
5. เด็กชายสรณ์สิริ  อันนถร
6. เด็กหญิงอรวรรณ  สายรัตน์
 
1. นายณัฎฐาพงศ์  ศิลปวิทย์
2. นางสาวอุทัยวรรณ  ผ่องศรีนวล
3. นายอำพันธ์  มุ่งจงรักษ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ลมพัด
2. เด็กชายธวัชชัย  ป้องกัน
3. เด็กชายธีรศักดิ์  จงพิมาย
4. นายพลพิพัฒน์  สิงห์ดี
5. เด็กชายพันธกานต์  ประทังคำ
6. เด็กชายศตวรรษ  ราชสงค์
7. เด็กชายสิรภัทร  ไชยสา
8. เด็กชายสุทีป  แก้วลือชา
 
1. นายนิกร  สุทธิผาสุข
2. นายสุทิน  ศิริสรรพ
3. นายอุกฤษฏ์  ไพยะเสน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาข่า 1. เด็กหญิงชาลิณี  กล้านา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สระกำ
3. เด็กชายศิรา  ปาสีเหล็ก
 
1. นางสาวยุพา  ผิวบาง
2. นายบุญธรรม  ผลลำใย
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงจิระประภา  แดงด้วง
2. เด็กหญิงชญาฏา  นครไธสง
3. เด็กหญิงณัฐภัททรา  กงถัน
 
1. นางสาวสมใจ  จรเด็จ
2. นางสาวขนิษฐา  วิจิตรวงศ์
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กหญิงกชมน  มิตรผักแว่น
2. เด็กหญิงกนกกาญจน์  บุญศรี
3. เด็กหญิงรัตนากร  ทองขยัน
 
1. นางณัฐวดี  มัชฌันติกะ
2. นางธิติมา  ทองแสง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแหลม 1. เด็กหญิงนวรรณัฏฐ์  ขาวเครือ
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา  พายุพัด
3. เด็กหญิงอรพิมล  รอดแสง
 
1. นางบุษยมาส  ผาสุข
2. นางสาวนริศรา  สราญรมย์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายธนภูมิ  สอนเฒ่า
2. เด็กชายวันชนะ  คำจูม
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  นรสาร
2. นางสาวหทัยรัตน์  สมานมิตร
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายกมลภพ  เกิดผล
2. เด็กชายภูสพล  บุญญภามกร
 
1. นางสาวณัชสุคนธ์  พรมมาก
2. นายธนพัฒน์  คำงาม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรสุทธิ์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  พูนแช่ม
 
1. นางสาวณัชสุคนธ์  พรมมาก
2. นายธนพัฒน์  คำงาม
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายชัยณรงค์   ไชยจำ
2. เด็กชายนพกร  รัตนวรรณ
 
1. นายวีรวัฒน์  สิงขรอาจ
2. นางสาวสุธาสินี  บูรณะศิริศิลป์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายอนุชา  หมื่นอินทร์
 
1. นางสาวณัชสุคนธ์  พรมมาก
2. นางสาวนันทพร  สังขวร
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่ำศรี
2. เด็กหญิงปริศนา  ทองดา
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวสาวิตรี  พันลึก
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงจิณพัต  ใคร่รู้
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดงบัง
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวอภิญญา  ฉิมมาตา
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สวนไผ่
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ใคร่รู้
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางอัจฉรา  ชุมผาง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  สุขสว่าง
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  พิพัฒน์กิจมงคล
 
1. นายฤทธิ์ธาคินณ์  เลื่อมใส
2. นายสายัณห์  กลิ่นชาติ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จิระดำรงค์
2. เด็กหญิงอลิษา  นวลผา
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวบุญสิริ  ธรรมมา
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  สดรับ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พันธ์สว่าง
 
1. นางอุริษา  กลมเลี่ยม
2. นางสาวอภิญญา  ฉิมมาตา
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงณัฐภัสสร  กงถัน
2. เด็กชายธนพล  คุณดี
3. เด็กหญิงธันยมัย  บำรุงเชื้อ
 
1. นางพีรียา  วงษ์ธานี
2. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายคุณาภัทร  ปัสสากุล
2. เด็กชายรัชชานนท์  หอมกลิ่น
3. เด็กชายอมรเทพ  ปราบทุกข์
 
1. นายวีรวัฒน์  สิงขรอาจ
2. นายกบินร์  เสนานาม
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายจักรี  คนจริง
2. เด็กชายธัชชัย  เจริญสุข
3. เด็กหญิงสุพิชชา  นันตา
 
1. นายศุภโชค  นันตา
 
139 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 1. เด็กหญิงพาณัฐษภรณ์  เคนลา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ขาวสั้น
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ป้อมแก้ว
 
1. นายมนัส  โคตะสิน
2. นางสาวน้ำทิพย์  โคตะสิน
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายขจรศักดิ็  ศรีสิน
2. เด็กชายรัฐพล  ภูมิวิเศษ
3. เด็กชายวิษณุ  นามลายทอง
 
1. นายจำนงค์  ศรีสงวน
2. นายนิรันดร์  พงสวัสดิ์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายลัญจกร  ล่าน้อย
2. เด็กชายหัตถพล  เรืองศรี
3. เด็กชายเอกภาพ  มาตร์สุด
 
1. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
2. นายธนวัฒน์  อุปนันท์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พรมภักดี
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  บุญเมฆ
3. เด็กหญิงพิมลวรรณ  นราพันธ์
 
1. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
2. นางธนพรรณ  ทองสังข์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงมยุรี  แพ่งคอนสาน
2. เด็กหญิงรัญชิตา  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงรัตนา  บัวงาม
 
1. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
2. นางธนพรรณ  ทองสังข์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสนาบัว
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หวานใจ
3. เด็กหญิงปนัดดา  ป้อมศิลา
4. เด็กหญิงพวงทอง  เพชรแสน
5. เด็กหญิงสริดา  กระสังข์
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  สิงห์โตศิริ
 
1. นางนิตยา  รัชตะพิพัฒน์กุล
2. นางสาวอังกูร  ศรีดาชาติ
3. นางสาวปรียา  ปัญญาดี
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงจิดาภา  อินธิมาศ
2. เด็กหญิงปนัดดา  มาไสย์
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  เหลาคำ
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจเสมอ
5. เด็กหญิงศุภากร  พูลแข
6. เด็กหญิงเนตรนภา  แก้วงาม
 
1. นายโกศล  กิจเจริญธำรงค์
2. นางสาวไพจิตตรี  กรชม
3. นางอมรา  กิจเรืองศรี
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายพีรพงษ์  วันคำ
2. เด็กหญิงสุนันทา  พรมพานิช
3. เด็กชายเจตษฎา  หาญโนนแดง
 
1. นายอนันทศักดิ์  แก้วสุพรรณ์
2. นางพีรียา  วงษ์ธานี
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตรีสอน
2. เด็กหญิงวิภาดา  จำปาศรี
3. เด็กหญิงศศิธร  อยู่เย็น
 
1. นางสาวศศิธร  พรพิทักษ์กุล
2. นางพีรียา  วงษ์ธานี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงธนัชพร  มุกขกัง
2. เด็กชายสุทิวัช  โสภาศรี
3. เด็กชายอโนทัย  ขาวบริสุทธิ์
 
1. นายวิวัฒน์  สุตะไล
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 1. เด็กหญิงพรวลัย  ดวงสูงเนิน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีธรรมมา
3. เด็กชายยุทธนา  โพธิ์ขาว
 
1. นายวิวัฒน์  สุตะไล
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าระพา 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  หอมหวล
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  สังข์เกิด
3. เด็กหญิงวริศรา  สระแก้ว
 
1. นางโสภาวรรณ  จินดาหรา
2. นางสาวภาวิณี  คงหมื่นไวย
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงธมลวรรณ   มาทแสง
2. เด็กหญิงลลิตา   อาเทศ
3. เด็กหญิงลลิตา   ขุมมา
 
1. นางสาวสุรีย์  ฆ้องแก้ว
2. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 1. เด็กชายธนพล  เรือนขวัญ
2. เด็กหญิงปาริชาติ  จิตรชัย
3. เด็กหญิงวชิรญา  แสบงศรี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เรืองกล้า
2. นางสาวชนิกานต์  พุฒนอก
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมทอง 1. เด็กหญิงจิตลัดดา  จันทร์กลาง
2. เด็กชายธีรภัทร  จันโสม
3. เด็กหญิงแก้วทับทิม  เดชสนอง
 
1. นางสุมนฉัตร์   สีมาคูณ
2. นางวันวิสา   ฟองเกิด
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทอง 1. เด็กหญิงกฤตพร   เร่งรัตน์
2. เด็กหญิงภาวินี  บุญสุข
3. เด็กหญิงอังคนา  อินมิทิน
 
1. นางสาวจันทร  พิบูลย์ไพร
2. นางอรรถพร  พงศ์ปัท
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทิกามล
2. เด็กหญิงปนัดดา  พุทธรักษา
3. เด็กหญิงอินทิรา  ชูวงษ์
 
1. นางพลับพลึง  จ่ากุญชร
2. นางธนพรรณ  ทองสังข์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กชายธนัตถ์  จันทร์ผึ้งพราย
2. เด็กหญิงนภาภัทร  สมปัญญา
3. เด็กชายพีรภัทร   แสนเสนาะ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ทอนชัย
2. นางกัลยา  พุ่มเรือนทอง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กชายภูวนารถ   หมายชอบ
2. เด็กชายอนุชา   อินทร์คำ
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ    อิ่มเงิน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ทอนชัย
2. นางกัลยา  พุ่มเรือนทอง
 
158 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับถาวร 1. เด็กชายจักรดุลย์   มาลีศรี
2. เด็กหญิงจิราพร  วงศ์ดี
3. เด็กหญิงศิรประภา  บุญสิทธิ์
 
1. นางสาวอนุลักษณ์  บุดดี
2. นางสาวพริสร  รุ่งเรือง
 
159 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงกานญาดา  ใจชอบ
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ไผ่แสวง
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  แพนชัยภูมิ
 
1. นางลัดดาวัลย์  ศิโรรัตนาวาทย์
2. นางสาววาสนา  สายสมุทร
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ยืนยั้ง
 
1. นางสาวเกศรา  ภูมิมี
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินกอง 1. เด็กชายกฤษณะ  นิรันุต์สุข
 
1. นางธิติมา  ทองแสง
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ฆ้องอ่าง
 
1. นายคณธิศ  สุพรเสฐียรกุล
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 1. เด็กชายธนบูรณ์  มิ่งเจริญ
 
1. นายสมโชค  โพธิ์งาม
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 1. เด็กหญิงมาลีตา   วงค์บุตรดี
 
1. นางจันทรา  สุทธิประภา
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 1. เด็กหญิงศรีไพร  มูหะหมัดอารี
 
1. นายบุญฤทธิ์  บุญผล
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายณฐภัค  ผลเกิด
 
1. นางบุณยรัตน์  หงษ์สวัสดิ์
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซับน้อย 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  น้อยคำ
2. เด็กหญิงทับทิม  บรรยงค์
3. เด็กหญิงวิภาพร  สายอยู่
 
1. นางพยมรัตน์  อุดมทรัพย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทร์เพ็ญ  สันติเวทย์วงศ์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงนริศรา  เวชโสม
2. เด็กหญิงมุทิตา  นกน่วม
3. เด็กหญิงสลิตา  รักสัตย์
 
1. นางสาวนิดา  ราชรักษ์
2. นายคณธิศ  สุพรเสฐียรกุล
 
169 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  พรมประเสริฐ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประสิทธิ์แสง
 
1. นางสาวจันทรา  เวชพิทักษ์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  เรืองสม
 
170 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงนริศรา  วัฒนาเมธี
2. เด็กชายภูรินทร์  พอดี
 
1. นางสาวจันทรา  เวชพิทักษ์
2. นางสาวรุ่งทิพย์  เรืองสม
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเทศมงคล 1. เด็กชายนิธิทัศน์  ผลชื่น
 
1. นางนงลักษณ์  ป้องกัน
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมยานประยุต 1. เด็กหญิงอุรารัตน์  ทัพทะมาตย์
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  บุญพร้อม
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กหญิงณัชชา  ชิณวงค์
 
1. นางสาวอุไร  อรรถวิภานนท์
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  เรืองสา
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 1. เด็กชายอรรถพล  โทบุญ
 
1. นางสาวศิริพร  ฉ่ำพงษ์
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงสศิวิมล  ทองวัน
 
1. นางบุญทิม  แนวสุข
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงชุติมา  กันทิสา
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  สมอาด
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  แสนสระ
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเต้น 1. เด็กหญิงดารุณี  ผ่องใส
 
1. นางสาวชนัญชิดา  บุษดีวงค์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลับพลา
 
1. นางกัญญาภา  ขอดทอง
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  นึกรักษ์
 
1. นางระเบียบ  ฆ้องคำ
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังบูรพา 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  โสภา
 
1. นางทัณฑิกา  เกิดไธสง
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายณัฐดนัย  โพธิ์ทองคำ
 
1. นายภิญโญ  ไชยภา
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 1. เด็กหญิงกนกพร  ประทุมเทศ
 
1. นางสาววิลัยพร  ขาวพิมาย
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงบุญยวีร์  เหล่าจำปา
 
1. นางราตรี  ทารัตน์
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กชายฐานวัฒน์  โสดา
 
1. นายจีรศักดิ์  จะยันรัมย์
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงปาณิศา  วิเชียรศรี
 
1. นางสาววิภา  นงค์พรหมมา
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. นายณกรณ์  เรือนแก้ว
 
1. นางสาวมาลัย  คงชมแพ่ง
 
189 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 1. เด็กหญิงขนิษฐา่  แท่งทอง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กันเทียม
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ตรีเสถียร
4. เด็กหญิงสุนิตา  หงษา
5. เด็กชายอตินันท์  เฉยกุล
 
1. นางณัฐกาญจน์  เหล่าทองสาร
2. นางสุณีย์  มัดถาปะโท
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  พลมหาชัย
2. เด็กชายอรรฆพร  ผลาหาญ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ยิ่งยง
 
1. นางสาวศิริพร  โงนสาย
2. นางสาวขวัญหทัย  พรหมลา
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายณัฐนันท์  พุฒิพันธ์
2. เด็กชายธนกฤติ  ช่างย้อม
3. เด็กชายธนวินธ์  อินทรพฤกษ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  แสนหาญ
2. นางสาวขวัญหทัย  พรหมลา
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกุลชา  วัฒนกูล
2. เด็กชายภูธเนศ  สอนบุญตา
3. เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เจรดง
 
1. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
2. นางสาวนิภารัตน์  ถาดทอง
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายจรัล  โพธิสาร
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  รัตนวงศ์
3. เด็กชายสุภกร  รอดไพ
 
1. นายมานพ  สุขเจริญ
2. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  คำวงษ์
2. เด็กชายพิเชษฐ์  มณีวงศ์
3. เด็กชายสุภวัทน์  บำรุงศรี
 
1. นายจำนงค์  ศรีสงวน
2. นายพรชัย  คำบุญเกิด
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 1. เด็กชายบุญยวีร์  จันทร์เทวี
2. เด็กชายพงศ์ภรณ์  แถมพงษ์
3. เด็กชายวันชนะ  เพ็ชรเจริญ
 
1. นายประกอบ  ถามั่งมี
2. นายปราชญ์ศร  ตั้งสุข
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 1. เด็กชายขจรเกียรติ  อมรี
2. เด็กชายบุญรอด  จ้ำสุนี
3. เด็กชายพรมมินทร์  สรสิทธิ์
 
1. นายสุทธิชัย  สุทธิประภา
2. นางจันทรา  สุทธิประภา
 
197 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายธีรโชติ  แชวชาญ
2. เด็กหญิงอัญญามินทร์  ธีระเศวต
3. เด็กหญิงิจิรัชญา  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวนิภารัตน์  ถาดทอง
2. นางจุฬาภรณ์  สุขเจริญ
 
198 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายชาครี  ศรีเวียง
2. เด็กหญิงลูกน้ำ  ภู่โต
 
1. นางสาวณัชสุคนธ์  พรมมาก
2. นางรัตนาภรณ์  คำงาม
 
199 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กชายพาโชค  เจริญคง
2. เด็กหญิงภัสสร  ทรงครุฑ
 
1. นางสาวณัชสุคนธ์  พรมมาก
2. นายธนพัฒน์  คำงาม
 
200 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  หวังผล
2. เด็กชายภราดร  งอนชัยภูมิ
 
1. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
2. นางพีรียา  วงษ์ธานี
 
201 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  นิยมพันธ์
2. เด็กชายวิธธวัช  อ่อนสูง
 
1. นายรักพงษ์  วงษ์ธานี
2. นางพีรียา  วงษ์ธานี
 
202 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  จำนงค์จิตร
2. เด็กหญิงพัชราวดี  วันละ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เนียมหอม
 
1. นางฉันทนา  ไชยทองศรี
2. นางสาวศิริพร  โงนสาย
 
203 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมยานประยุต 1. เด็กชายธนพงศ์   ด่านจับกุม
2. เด็กชายพงศกรณ์  ไกรทอง
3. เด็กชายศุภกิตติ์  บุญธรรม
 
1. นางสาวสาวิตรี  พูนทองหลาง
2. นางสาวอุบลรัตน์  บุญพร้อม
 
204 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า 1. เด็กหญิงกชกร  สระแก้ว
2. เด็กชายกสิวัฒน์  ทองดี
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สัตย์ตยาพันธ์
4. เด็กหญิงจุฑาพร  ประสระสมมูล
5. เด็กหญิงชะใบทอง  ชูบาล
6. เด็กหญิงญาณิศา  บุญพิลา
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลอดคำทุย
8. เด็กชายทวีศักดิ์  ภูมิชัย
9. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุพาลี
10. เด็กชายนนธกรานต์  สะลางาม
11. เด็กหญิงนัฐดาพร  ลูกอ้วน
12. เด็กหญิงนันทกรานต์  ประบัวบาน
13. เด็กหญิงปวีณา  พระพรม
14. เด็กชายพงศกร  พูนเกษม
15. เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีดี
16. เด็กหญิงวนัชพร  อยู่สุข
17. เด็กชายวันชัย  การเพียร
18. เด็กหญิงศริลักษณ์  สิริพอน
19. เด็กชายสมชาย  พะวงแสง
20. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพธิ์วัตร
21. เด็กชายอภิเชษฐ์  สุขสวัสดิ์
22. เด็กหญิงอรทัย  บุตรน้ำรัก
23. เด็กชายโยธิน  หอมทรง
 
1. นายญาณวรุตม์   พิณสาย
2. นางวันดี  สำเภาพันธ์
3. นางสาวสุพัตรา  ตาดม่วง
4. นางประกายทิพย์  ยิ่งใหญ่
5. นางสาวจิรัสธ์ชญา  กระมล
6. นายสามารถ  จันทร์ตุ่ย
7. นางเผชิญ  จันทร์ตุ่ย