สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่่าผักชี สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงพิมพิมล  มะโน
 
1. นางสาวราตรี  สุดเกษ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 61.25 ทองแดง 54 1. เด็กหญิงสุนันทา  เจริญศรี
 
1. นางสาวราตรี  สุดเกษ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงพัชรพร  กาญจนะพัฒน์
 
1. นางสาวราตรี  สุดเกษ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ขอบพิมาย
 
1. นางสาวราตรี  สุดเกษ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 9 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงธัญสุดา  วงษ์ลาย
 
1. นางสาวนิตยา  คำสิงห์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายชินวุฒิ  นิระพัฒน์
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ธนะสีลังกูร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 47 1. เด็กหญิงรัตตนมณี  ตระวงค์
 
1. นางสาวนิตยา  คำสิงห์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญสุดา  วงษ์ลาย
2. เด็กชายนพรัตน์  นาจะหมื่น
3. เด็กหญิงรัตตนมณี  ตระวงค์
 
1. นางสาวนิตยา  คำสิงห์
2. นางหนูตอง  ต่อด่านกลาง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ขอบพิมาย
2. เด็กชายรพิภัทร  นิระพัฒน์
 
1. นางสาวราตรี  สุดเกษ
2. นางจิราพร  วงค์ป้อม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 65 ทองแดง 30 1. เด็กชายรัชพล  มีประเสริฐ
 
1. นางสาวราตรี  สุดเกษ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 35 1. เด็กชายวรานันท์  เพร็ชโก
 
1. นางสาวราตรี  สุดเกษ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 15 1. เด็กหญิงพัชรพร  กาญจนะพัฒน์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  มะโน
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  ธนะสีลังกูร
2. นายนิวัติ  เพชรฤทธิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 79 เงิน 21 1. เด็กหญิงยลรดา  กาญจนะพัฒน์
2. เด็กหญิงเหมือนขวัญ  ทัพศิริ
 
1. นายนิวัติ  เพชรฤทธิ์
2. นางสาวกัญญารัตน์  ธนะสีลังกูร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐชนน  ดีสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สร้อยหล้า
3. เด็กชายธันวา  หึกขุนทด
 
1. นางสาวราตรี  สุดเกษ
2. นางสาวกัญญารัตน์  ธนะสีลังกูร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงญาณิศา  ปักษา
 
1. นางจิราพร  วงค์ป้อม
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กชายวรานันท์  เพ็ชรโก
2. เด็กชายสุทธิชัย  สีหานาม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เขตจอหอ
 
1. นายนิวัติ  เพชรฤทธิ์
2. นางสาวกัญญารัตน์   ธนะสีลังกูร
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงญาณิศา  ปักษา
2. เด็กหญิงยลรดา  กาญจนะพัฒน์
3. เด็กหญิงเหมือนขวัญ  ทัพศิริ
 
1. นางจิราพร  วงค์ป้อม
2. นางสาวกัญญารัตน์  ธนะสีลังกูร
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 84 ทอง 64 1. เด็กหญิงกัญจนา  อมฤทธิ์
2. เด็กชายปาฏิหาริย์  เขตจอหอ
3. เด็กชายอภิวิชญ์  เหมิกไธสงค์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  นนทบุตร