สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าช้าง สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 81 ทอง 24 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ด่านแก้ว
2. เด็กชายอนุชิต  มานพ
 
1. นายเพทาย   หาญประสพ
2. นางน้อมจิตร์  หาญประสพ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง 5 1. เด็กหญิงพีรดา  คำเรืองศรี
2. เด็กชายโชคอรุณ  เคนด่าน
 
1. นายเพทาย   หาญประสพ
2. นางน้อมจิตร์  หาญประสพ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงอนุธิดา  หลักสกุล
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ด่านแก้ว
 
1. นายเพทาย   หาญประสพ
2. นางน้อมจิตร์  หาญประสพ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงนภาพร  การนอก
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ด่านมะลิ
3. เด็กชายศุภสิน  เคนตา
 
1. นายวิทยา  วรวิทย์วัฒนะ