สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าเกษม สพป. สระแก้ว เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกฤติยา  สุริยา
 
1. นางศิริวรรณ  นิวาศานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. นางสาวน้อย  เรือง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แผลงนอก
 
1. นางศิริวรรณ  นิวาศานนท์
2. นางปนัดดา  ดุลชาติ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 42 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประกอบกิจ
 
1. นางปนัดดา  ดุลชาติ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 18 เข้าร่วม 47 1. เด็กชายสรยุทธ  วงค์ศรีทา
 
1. นางปนัดดา  ดุลชาติ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงงามตา  ละลี
2. เด็กชายธนกฤต  ปริเตสังข์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประกอบกิจ
 
1. นายอรรถวิทย์  สุปัตติ
2. นางปนัดดา  ดุลชาติ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิราพร  เกิดบุญเรือง
2. เด็กหญิงธิติมา  มูลม้าย
3. เด็กหญิงวิภาดา  ธงชัย
 
1. นายอรรถวิทย์  สุปัตติ
2. นางขะจี  บุญสมนึก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.3 ทอง 10 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  สุขอนันต์
 
1. นายอรรถวิทย์  สุปัตติ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 24 1. เด็กหญิงนริศรา  งามคงคา
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ตาลแย้ม
 
1. นางศิริวรรณ  นิวาศานนท์
2. นายบัญญัติ  นิยมสิทธิ์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อ่อนประดา
2. เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วพันธ์มา
 
1. นางปนัดดา  ดุลชาติ
2. นางสมหมาย  บรรดิษเสน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงภูริชญา  ศรีสุข
 
1. นางสายใจ  ถานะวร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 35 1. เด็กหญิงรตน  นำชัย
 
1. นางสายใจ  ถานะวร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ดาทา
2. เด็กหญิงอพัชรา  โมลานิล
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ผิวดำ
2. นายอรรถวิทย์  สุปัตติ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 20 1. เด็กหญิงสุธิษา   ศรียาโยชน์
 
1. นายบัญญัติ  นิยมสิทธิ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงจิราพร  เกิดบุญเรือง
 
1. นายบัญญัติ  นิยมสิทธิ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายฉัตรชัย  วันสะคู
 
1. นายบัญญัติ  นิยมสิทธิ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงอรปรียา  แดงเจริญ
 
1. นายบัญญัติ  นิยมสิทธิ์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 -1 -    
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 -1 -    
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกสิน  ทิมปรีชา
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ผิวดำ
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  สมแสน
2. เด็กชายบุญเลิศ  จันทร์ดวง
 
1. นายอรรถวิทย์  สุปัตติ
2. นางสาวธิดารัตน์  ผิวดำ
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนาวิน  จุ้ยประเสริฐ
2. เด็กหญิงนิชา  แก้วอุด
 
1. นายอรรถวิทย์  สุปัตติ
2. นางสาวธิดารัตน์  ผิวดำ